B theorieboek havo

Hoofdstuk4 Organisaties enbesluitvorming

Hoofdstuk4

4.1 Organisatietheorieën 4.2 Organisatiestructuren 4.3 Besluitvorming 4.4 Besluitvormingsregels

Organisaties enbesluitvorming

Indithoofdstukbeginnenweeenstukjegeschiedenis:wekijkennaardeblikoporganisaties inde loopvande tijd.Wevervolgenmet eenaantal organisatiestructuren. Eenorganisatie- structuur is eenweergave van demanierwaarop een organisatie is samengesteld. Je ziet er onder andere de taakverdeling en de hiërarchie in. De hiërarchie geeft binnen een orga- nisatiede rangordeaanvanmanager tot uitvoerende. Inde tweedehelft vandit hoofdstuk bestedenwekort aandacht aandemanierwaaropeenorganisatiebesluitenneemt.

SE

Management&Organisatie inBalans

45

Made with