Villabyerne1951

4. januar 1951

Arbejdet er daarbgere sigerhaandværkersvend ír í p y t y c r í/ í raí/orM ^/Zaer/ny, b e d r e M d d e n n e / a e o y o r d n / n y a / p e n g e a p ^ r g a w e a / e f rra fn haandværker t

Skovshoved Teeter rs K!. $. Torsdan K!. 7.ÍU (mMK! Dag Ray MiÜawd og Hoea!!nd Russed i det Mit Rygte er i Fare Fred., tsørd.og Sat^d. K!. 7.Id og M.ld Red SkeRon i Farcen Den gree Edderkop Sondan Kl. 4: ioe E. brown „Amerikas Mphm \r. t* yiand.—Tontd. " " **;.^^*' Den fariige Aider WRAMD TEATRET Strsndvst 203 FsrssI) Hvsrdsgs Kl. ! Lsrdsgs sg HsHlgdsgè 1rs 3 torsdag 4 1 Kl. 7 og 0,10 Mlit^rdl Odette F.rk....srs l'rrdag. l ørdag. Søndag Kl. 7 og 9.10 Uen strøalfndi' anirrik. Farvellim ))Midnatskysset« Fwlhryn (nrayEon — Mario Lan?# Lardan ' Kl. 4 WaRkand-ForRRtil!. DZiegfeídpígen« Søndag Kt. 4 Start Tsgnsttloishsw Frø Mandtig tt t Kl. 7 og 9.t<) Kun 4 Dsge ShsHy WInthsrs — Msedonsid Carsy t DØst for java« Mystik — Spænding t. Barn Rpmantik SØBORG lEATER !rs Kt. 3 !\i. R!.20 0^21.15 Vi danser igen ] red Abtaire lentUpl (éeMHyn: ^^nda^ !\i. 10 og 17.10. Forg. fra Frad Lynfotografen Fræ Mandau ) Hradag !\i. 10 prc. 21.20 nha. 1 Filmatiseringen ^af Kathieen Winaom verdennher. ilnman ^ForeTer Amher" Amber aitid Amber Forhud) tor ftørn Linde DerneU rrdejUa.rf.nd noaen- l'øOOkenø H)

I k k e n o k a t s t o l e p a a g o d e n y t a a r s o n s k e r Det er

at índstíHe sig mere reaJistisif, siger Je AandienJe

eksistere som selvstændige nærings­ drivende.

! knlednlt^ af aarsaklftet fremsætter formændene for de tre lokate handetsforentnger følgende nytaaraudtalelser: A AR 1951 er begyndt, hvad vil det zA - bringe os? Højere skatter og forbrugsafgifter, højere priser og maaske nogen ar­ bejdsløshed kan skabe vanskelighe­ der for vore kunder og os setv, men vi kan ved at yde en ekstra indsats ogsaa komme godt igennem 1951. Vi skal f vore forretninger yde vore kunder al den service, der er mulig, og vi skal hver Især gøre vort yderste, for at alle beboerne gør deres Indkøb lokalt, og kan vi naa det, kommer vi trods alie vanske iigheder ogsaa igennem i9Sl. Godt nytaar. KR. ANDERSEN Formand Jor Centralledelsen op formand for Gentofte Handelsforentnft Hvis gode ønsker kunne gøre det Formanden for Hellerup Handeisforening, købmand, vinhandier Viggo Jørgenaen: VIS gode ønsker havde mulighed for at præge det nye aar, ville alt sikkert blive saare vel. Hvor i verden ønskes — og hvem i verden ønsker ikke et godt 1951? For os handiende det gæider i øvrigt aiie næringsdrivende i de frie erhverv — er det nok sikrere at indstiiie sig mere reaiistisk end biot at stoie paa gode ensker. Udviklingen i verden vil næppe bringe os lettere kaar i det nye aar. Vi vil utvivlsomt faa brug for al vor faglige kunnen og ikke mindst for er­ faringerne fra de sidst forløbne aar under og efter besættelsen, hvis vi vil bevare den good-witl, der skabtes mellem forbrugere og handlende. Samfundet har ret til at stillé store krav til os, hvem det overlades at fordeie befolkningens livsfornøden­ heder og i særdeleshed under saa ekstraordinære forhold, som samfun­ det gennemlever. Hvis vi som næringsdrivende op­ fylder vor mission paa en for sam­ fundet tilfredsstillende maade. har vi samtidig befæstet vor stiiling og er­ hvervet os retten til fortsat at

tu tætere tformænd' opfere en byg i ning hett fra grunden. Det er jo tet at se. hvitke fordete det vil bringe. Lærtingene kan her hett hettige .sig arbejdet uden at skutte være stik-i- rend-dreng. Han tærer hurtigt .setv at faa sit ansvar over for haandvær- ket. Han tærer samarbejdets Rigtig­ hed og faar ogsaa en chance for at udvikle sig setv.stændigt. Han kan tære at ptantægge sit arbejde og bru­ ge sit værktøj bg sine muskler rig­ tigt. En dygtig haandværker har tet- tere ved at hæve sin levefod. Han kan igen finde sig seiv i sit arbejde og finde den gtæde, der er ved at forme et arbejde med sine hænder. Naar han saa en dag passerer sit arbejde, skal han stoit kunne iagt­ tage det og giæde sig over, at det stadig er lige .smukt. Vender han derimod hovedet til den anden side og undskylder sig med. at det jo ikke skuiie være nogen ..altertavle" han tavede, saa har han .snydt sig .seiv og samfun ! det. Der m&a skabes en ny haand- værker-aand Man kan herigennem skabe en ny haandværkeraand. Per trænger kraf­ tigt tii at skabes interesse for det danske haandværk. Tilgangen er .saa lav som den vist aldrig har været. Med hensyn til. hvordan man fin der den rigtige pris for et stykke haandværk.sarbejde, skat ma.i sik­ kert søge den et sted midt iraeliem den højeste og iaveste pris. Maaske lidt under. For mater- og elektriker­ fagets vedkommende findes der pris­ lister. som er udarbejdet af mester­ foreningerne. hviiket vil sige at me- .-^trene ikke kan konkurrere ved seiv at afgøre, om visse forhoid kan be­ virke. at arbejdet kan udføres til en lavere pris. Men inden for de andie fag findes ikke i den grad standardpriser. t'dfra priskuranten, dyrtidstittæ- gene og eventueiie procenttillæg er man til en vis grad i stand tit at føre kontrol med* priserne, men til delle forhold knytter sig dagiønsti- merne. Her afhænger det af meste­ rens evner til at begrænse dagløns- timerne. Endvidere svendenes ind­ tjeningsevne. Foruden disse noster afhænger sl))tsummen af materia ternes ¡ndkøbssum, som ogsaa ka)) a riere. Dette system er derfor mere elastisk. Pet er setvføtgeiig natur­ ligt, at enhver faar dækning for ar­ bejdsløn og materialer og et pas­ sende beløb til omkostninger og for­ tjeneste. men der er for mig ingen kunne spares betydelige summer. Man har længe arbejdet paa at ra tionalisere industrien og her naaet gode resuitater. men bygningsindu­ strien er et endnu temmeligt uopdyr­ ket omraade. Pe færdige produkter maa billiggøres saa meget som det er muiigt for at stabiiisere sam­ fundsøkonomien. Med højagtel.se, M. Brø)i.sdnl.

A tUabyernf har vi modtaKfi faikfndr interessante be tragtninger i forbinds^se med den sidste tids diskus sion om haandvaerkerpri serne:

Vi har da ved opfyldeisen af vor borgerpligt erhvervet vor borgerret i ordets egentlige betydning. Det er da mit ønske for det nye Hstrap 32M

aar, at vi aiie hver paa sin plads og paa sin maade maa medvirke til at føre samfundet gennem de vanske­ ligheder. der forestaar. Derved be­ fæster vi vor egen stiiling i samfun-/ det og tægger selv grunden til et godt nytaar i95i. Hellerup, den 1. januar 1951. ViGGO JØRGENSEN Frygt for virknin­ gen af skatteiovene T TVORDAN kommer det nye aar J n . til at se ud for os butikshand­ lende? Dette er et spørgsmaal, som vi alle ganske naturligt stiiler os selv ved indgangen til 1951. Da jeg her skal fremkomme med en nytaarsudtalelse, maa denne blive meget pessimistisk paa baggrund af den nye regerings nu vedtagne og delvis gennemførte geskatning. Jeg tror, at aaret, der kommer, for alle brancher rent omsætningsmæs­ sigt vil gaa betydeligt ned, idet man gennem de nye beskatninger opnaar, hvad man vil — en nedsat købedyg­ tighed hos alle dele af befolkningen, og den kommer til at ramme os bu­ tikshandlende. . I haab om, at vi ellers kan gaa fri for nogen verdenspolitisk fare, ønsker jeg alle vore medlemmer et lykkeligt nytaar. WASSBERG H v o r t e r d e t e r k !o y t Rt iR d e r e p R r R tio n s a r b e jd e t u d fo r e o m v in te r e n TJ30R nogle maaneder siden indted- R/ te malerne en større kampagne for beskæftigelse 4 vinterhalvaaret, men malerfaget er ikke det eneste, som hidtil har været sæsonpræget og haft en urimelig arbejdsløshed 1 vintermaanederne. Der er mangfoldige reparationsar­ bejder, som med fordel kan udfares i vintermaanederne, og murermester L Fibecker taier ikke blot paa sine egne og murerfagets vegne, naar han i et indiæg til „Villabyernes Blad" retter en indtrængende appei tit husejerne om at lade saavel dyres om- og tilbygninger foretage i vin termaanederne som indvendige repa­ rationer, hvidtning af kældere o: m. a. — Der er mange ting, der kan ud­ føres i vintermaanederne. skriver hr. Fibecker og tilmed til fordelagtige priser. 1 der travle foraars- og som mersæson kan det tit være vanske­ ligt for haandværkerne at overholde de aftalte tider, og efterspørgslen efter fagiært arbejd.skraft er stor. og det til derfor være i alle parters interesse, om man i større udstræk ning gjorde brug af vintermoaneder- ne til udførelse af de arbejder, som ikke nødvendigvis kræver udførelse i sommermaanederne ChRr!otten!und-dRme underviser i at sove og arbejde rigtigt T nyt kursus i kunsten af „spæn de af" er 1 disse dage begyndt 1 Charlottenlund, hvor lægeautorise ret massøse fru Rigmor Kragh har startet en to maaneders instruktion i hold paa fem-aeks personer. Fru Kragh er datter af maieren og bitledhuggeren Johannes Kragh ug har i sin afdøde fars ejendom. Skov gaardsvej 16. indrettet en særlig sal ! til undervisningen. ! en række aar har fru Kragh be handjet patienter fra Ordrup-Skovs- hoved Sygekasse og er efterhaanden kommet ind paa et forebyggende ar­ bejde — Mange mennesker forstaar ikke at bruge musklerne rigtigt, siger fru Rigmor Kragh ffusmødre biiver for hurtigt trætte of dagens arbejde mange gaar forkert eller holder uhensigtsmæssigt paa red­ skaberne Skrivekrampe kan for eksempel være resultat af forkert muskeistiliing. tSét. jeg gerne vil lære folk. siger Kragh. kan deles i to. nemlig hvordan man hviler og hvordan man arbejder rigtigt. Jeg underviser i. hvordan mar. f. eks ligger I sin seng for rigtigt at slappe af. og endvidere forseger jeg at lære mine etever rig­ tigt musketbrug Alt dette skutte kun­ ne læres I løbet ef et to maaneders kursus. For særligt interesserede har' jeg ydeéiigere træningskursus. Fru Kraghs undervisning i afspæn-' ding maa ikke forveksles med gym nastik. f)et er en Individuel oplæring I muskternea rette brug tilrettelagt efter videnskabelig forskning og paa baggrund øf sygetraentng Sidste øar høvde medlemmer ef Ordrup Char tottentund Husmoderforening megen fornøjelse øf et kursus hoø fru I^røgh, ^ , Formanden for Ordrup Handelsforening, farvehand ler Wasberg: Ringefterhaand­ værkeren i dag 22 Kursus i at spænde af 44

TJ^FTER gennem den sidste tid at s J have futgt med i iæsernes for- skeiitge indiæg om haandvmrkere. mestre og priser, feter jeg trang tii ogsaa at give mit besyv med, da ind­ lægene titsynetadende giver luft for en harme over arbejdets kvalitet og pris. Jeg er setv kn.vttet tit bygnings haandværket som svend, hvormed ikke er sagt. at jeg vit tale paa no gen bestemt stands vegne. Pet færdige stykke haandværker- arbejde i dag synes fra en haand- værkers eget synspunkt at være doortigere i kvalitet end det haand- vækerarbejde som var almindeligt i gamte dage. Pengespørgsmaatet og lærlingenes forældede uddannetses- maade har op gennem tiderne for­ ringet kvaliteten. I gamte dage var afstanden mellem en kunsthaand værker og en bygningshaandværker ikke ret stor. Haandværkeren var stolt af sit arbejde og af at være haandværker. Men nutildags er sprtnget op tit en kunsthaandværker stort.. Hcondprerkeren kan ikke jot- Ce trop nted produktton.stentpoe!.s stadipe Joropet.se op samiidipt pde smukt arbejde, fordi de respekttre ¡ærtinpeuddanttef.ser er de santtne, som de har ræret i mere end hun­ drede aar Lærlingene ber have bedre uddanneise Haandværkeren nyder ikke den samme anseetse mere som han burde. Hans interesse i arbejdet gaar mere i okonomisk retnmg fordi han ganske naturligt onsker at hu.jne sm leve­ standard. Med et) saadan højnei.-e bør JO samtidigt følge en kvalitets­ mæssig og kulture! højnei.se tige i hæiene. Pet hele er en farlig næide at røre ved. og man bør vel i et saa- dant tilfælde gribe om roden for ikke at brænde sig og skade nogen. Bygningshaandværker-lærlingene kundskab i at afiæse en arbejdsteg ning, kundskab i at maale et stykke arbejde op (herunder dansk og reg­ ning). Foruden det pensum der kræ­ ves paa en af vore tekniske aften skoler. Pe resterende tre aar kunne bestaa i en virkelig effektiv oplæring i alle de under faget hørende arbej- der. . 1 England har man. efter sidste verdenskrig for at fremskynde op- ! bygningsarbejdet, ladet en grupjæ lærlinge tinder ledelse af en eller

MEKfKAS amuassador paa Kydhave, mra. Eugenie Anderson, A ^ har holdt stor nytaarsfest „hjemme hos stg selv" for hele sit personale 1 ambassaden. Men hun glemte Htke dem. som maatte arbejde t kokkenet, for at festen overhovedet kunne holdes. Og ambassadoren gik selv ned med vin for at skaale med kokkenper­ sonalet. sige tak og pnske godt nytaar.

o / c/ cp c r

Komedie og opera paa Aurehøj

D' ER er tradition for. at Aurehøj Statsgymnasium har lidt ud over det sædvanlige at byde paa, naar det gælder skolekomedie. I fjor var det den meget omtalte opførelse af skole­ operaen Klokken med Karl S. Klau­ sens musik til en tekst — ved Peter P. Rohde — efter H. C. Andersens eventyr. Klokken vil atter 1 aar blive op­ ført paa Aurehøj, dets fordi fore­ stillingen langtfra var „udspillet", dets fordi man naturligt nok ønsker at deltage i aaret.s skoteoperakonkur- rence. Pet er atter de kendte mu.sikfortag Carl Willutn Hansen og Gunnar Hee- rup, skolens to sanglærere, der fun­ gerer .som henholdsvis dirigent og instruktør, og atter medvirker — (or- jdtn skolens „operister" — skole­ orkestret, der nu er oppe paa 27 medlemmer, samt et kor af elever, ikke færre end 60. Men operaen kommer kun til at omfatte den sidste halvdel af Aure- højs teateraften. Der vit forud for Klokkrn blive opført en treakts komedie af Mollere: Læge mod sin i'ilfe. Dette lystspil, der hører tii Mo- liéres alierfesttigste. har ikke væ­ ret opført herhjemme i flere men­ neskealdre. og dr. phil. A!^ Henrtques, der er lærer ved skolen, og .som har

ansvaret for iscenesættelsen, har maattet foretage en ny oversættelse. Ogsaa ved komedien medvirker skole­ orkestret, der spiller musik Sf Mo- liéres samtidige, Lulij/, og ogsaa til denne forestilling har Gunnar Heerup malet et par festlige dekorationer. Det er lørdag den 13., søndag den 14 og mandag den 15. januar, at den­ ne dobbettforestitiing præsenteres, alle tre dage kl. 20. Adskillige gamle elever fra Aurehøj og venner af gym­ nasiet vil sikkert benytte lejligheden tit at aflægge et besøg paa Skolevej. Ta!er ved offenUigt mede tirsdag den 16. januar J^EN radikale vælgerforening har til tirsdag den !H. ja- < nuar ki. 20 ar-j rangeret et mø < de paa Gen ] tofte Hotel med< fru Elin Ap-] pet som tater. Fru Appel] har i den sid ste tid taget stærkt dei i den offentlige '3jebat, ikke mindst om for­ holdet Øst— Vest — et em­ ne, .som sikkert kan ventes be­ rørt i Gentofte. Eltn Appel. TllLERÉ paatænkte anlægsarbejder i F Villabyerne kommer til at vente efter regeringens nye sparebestræ- beiser. Staten har trukket bevillinger til arbejder for 36,7 mill. kr. tilbage, og det kommer ogsaa til at ramme Gentofte Kommune. Borgmester Aage E. Jørgenseu op­ lyser, at de kommunale instanser a! lerede havde regnet nied viise bespa­ relser inden dekretet fra arbejds- og socialministeriet. 1 øvrigt kommer emnet første gang til offentlig de­ bat i kommunalbestyrelsen ved bud­ getbehandlingen den 13. februar. paa kajkanten De sang den kære ..Hvis jeg havde vist, du var kom­ met, havde jeg bagt en kage". — Og De gætter rigtigt, hvis De tror. at lagkagen endte i synet paa en af ka­ valererne. Attsaa det hett store knock-about-show. Men den skønne Lisbeth undgik heller ikke sin skæb ne. Hun blev at kavalererne sendt lige paa hovedet i baljen. Og saadan et syn kan nu varme om ikke andet hjertet hos en forfrossen tilskuer. Det er jo frJvHJigt Stævnet begyndte 1 øvrigt ogsaa pt] meget friskt. Frø en robaed midt i havnen holdt en ung. kæk fyr en tale efter at have smidt en aldrende gubbe i vandet. — Man trøstede sig med. at de deltagende optraadte af fri vilje — og at de vidste, de ville ende i Hellerup Havns isvand. Saa blev der jo i øvrigt ogsaa svømmet virkelig kapsvømning af et halvt hundrede unge mennesker Det tog længere tid af programmet end showene. Naar man siger, at den st-ctsUge afdeling Ikke stod 'Hbage for den muntre, forstaar man. at let blev en underholdende eftermiddag. Dageni- clou var 40 m fri svømning for het rer, hvor Jørpen iV'elsea DMG alter erobrede den af kaptajn Fürstnov udsatte pokal, men han btev haardt presset af Ole Lambert, T il oq Niels Osfermann, Sølaug Hans vindertid blev saa god som 21.B. men de øvrige fik tiderne 2!.7 og 22.5 noteret Aage Wredstrøm viste sin styrke I 20 m fri svømning for junto e", nvot han sejrede foran Kurt ^chou. 11! og Karl Hansen. Odense. Tiden blev 9,4 mod henholdsvis 11.0 og tl.2. Paa spindesiden forsvareje Ulla Fotdby Madsen sin andel t laptaln Gunner Fflrstnoros pokal " e l at be­ sejre Lise Ry Hansen. DM0 og Ko ren M Otesen, K 3 0 JUa loldny Madsen gennemførte de 40 m fri svømning i tiden 26J. mens Lise Ry Hansen brugte 27.4 og Karen M. Ole aen biev noteret for 29,!. jA a/ fw j 13. iebruar

bør have en grundigere uddannelse, tvivi om. at der inden for byggeriet For eks. ét aars eiementæruddan nelse paa en haandværkerhøjskoie i materialtære. værktøjsbehandiing.

Der var koldere end paa Grønland i\ytaarMvømnhmen i HcHerup Havn var virketig sjov — man rystede af kn!de og latter ]^^VTAARSKAFSVØMN !NGEN i Hellerup havn har med garanti gtvet to

Ni af ti ved ikke hvad højskole er

DAMEFR ISØRSALON

FremstRd biandt de 7509, der gRRr PRR fortsættetReskursuB i VniRbyerne ED juleafslutningen 1 Gentofte Kommunes fortsætteiseskursus holdtes juletalen i agr af sekretæ­ ren for den nystiftede landsforening af tidligere højskoleelever, redak­ tør Frite Haitior- V

V Fru G. Madwn

HtHttapvt) 75

Hetrup 5951

'

resultater. Først det vigtige, de 2590 kr. tii Børnenes Kontor — dernæst hlaa næser og Ishen til alie tilskuerne, der som folge af tre timers siiHe D e b a t t k om m u n a tb e s ty re ls c n

hfisgsf Ordsn i Sslv- tsist. Faas ' Issnkrsm- oglrævarslorrstn.. og Stormsg.sng^osC. I3!I0

N o ^

staaen er gaaet hjem og har tømt slaUer af alle flasker for at lave sig en ekstra stærk og varm toddy.

sen.

Villabyernes Blad har benyt­ tet lejligheden tii at spørge Haivor- sen, der netop er i gang med et stort fremstød in­ den for hoved- stadsomraadet. om højskolen har noget særligt at bringe de unge og ældre — fprGen

En stJv nordosten vind Det var hverken sne eller haard frost, som gjorde det af med den trofaste skare paa,et par tusind men­ nesker. Kunne de ^ndda have faaet stof til en god pratehistorie ud af denne eitermiddag. Det var noget saa lidet heltetydende som en stiv.

Men toddyen kan absolut ikke hen­ regnes tit ren og skær forlystelsea- drikning. — Man tør nok holde paa, at den har været nødvendig, hvis der skuiie komme liv i dette aars til­ skuere. saa de ogsaa næste aar kan møde op og støtte det gode foreta­ gende. Det er saa

HØJFJELDSSOL Lstnper udlejes m. købe-

—gg

ret (rs pr. maaned . . kr. Z J

trist, hvis alle til­ skuerne paa stri­ be bliver til is­ blokke. Især for Børnenes Kontor. Det var hver ken sne eller haard frost, som gjorde det af med den trofaste ska re paa et par tu­ sind mennesker. Kunne de endda have faaet stof til en god prate historie ud af denne eftermid dag Det var no­ get saa lidet hel­ telydende som en stiv blæst fra nordost og fugtig j havluft. der til­ sammen med den tave temperatur gjorde tilskuernes skæbne til en endnu strengere end de udøvende sportsfolks. Men naar nu til­ skuernes kranke skæbne er til­ strækkelig udma­

KØRWACeRGADC 27 - C MM

Erik Haloorsén

tofte Kommunes vedkommende alene 7500 — der søger dygtiggørelse paa de kommunale fortsættelseskursua. — L,andsforeningens opgave er i første række at bøde paa den rent ud fantastiske uvidenhed om denne specielle danske skoleform, der har vakj saa stor opmærksomhed ver­ den over. og faaet efterlignere I mange tande, siger Erik Halvorsen. Iføige en undersøgelse, foretaget af seminarieforstander Jens Futirup paa Jelling, vidste ni tiendedele af en gruppe mennesker fra byerne og tre fjerdedele af en tilsvarende fra landet ikke. hvad højskolen var. — Hvori adskiiier højskolen Mg fra de øvrige skoleformer, vi kender her tit tands? — Først og fremmest derved, at ikke har noget bestemt maat den eller giver adgang eller fortrinsret for nogen stilling. Ek.samensskoien og de faglige .skoler, hvis betydning højskolen ingenlunde vit underkende, har jo et ganske bestemt sigte. Det samme kan ikke sige.e om højskolen. Men højskolemanden kan mna- ske sammenlignes med Sokrates, der stillede sig op paa et gode­ hjørne og talte til de mennesker, der ville høre paa ham. Højskolen vil ikke og kan ikke hibringe sin# elever et bestemt, færdigsyet itvs- Jpn elever tii at besinde sig paa sig setv O! paa, hvad der er op og ned i tilværelsen. — Ikke alle mennesker er i stand tu at tilbringe fem-seka maaneder paa en højskole. — Nej. men derfor kommer vi og­ saa med højskolen tii byerne. Det. vi prøver paa. er at flytte højsko len ind paa de store virksomheder, d V. s. indbyde arbejdere og funk tionærer tit en højskoteaften, hvor vi prøver at levendegøre højskolens idé og arbeidsmaade for tilhører ne. Paa samme maa vil vi ogsaa I forbindelse med de mange fortsæt tel.seskuraus ud over tandet. Der næst vit vi søge at stimulere interee sen for de korte kursus ..Otte dage pøa højskole" — Ikke for højskolens skyld, men for at sea mange som g)U Uge køn stifte bekendtskøb med en levende ørbejdende højskolø.

Vi! De Deres Maferier, Kunst Antikviteter, ægte Tæpper,Ju­ veler, Guld. Sølv herakabellgt Indbo, enkelte Møbler tn. na.

opnaar De abaolut h ø j e s t e P r la ved Bortaaig gennem

P. HerholJt Jensen

EHSHmstVE AtlEÏIOliEtl VMfë#r!ng. FerahuJ yë#< T. hittwtrd 2. C. !4!!4. Fjtz 8 MS

Faa yej til det kolde gys.

gende Det er saa trist, hvis qtle til­ skuerne paa stribe bliver til isblokke. Især for Børnenes Konton

stiv blæst fra nordost og fugtig havluft. der tilsammen med den lave temperatur gjorde tilskuernes skæb­ ne til en endnu strengere end de udøvende sportsfolks. Hvem der sad paR Grpniand Men naar nu tilskuernes kranke skæbne er tilstrækkelig udmålet og udpenslet og forklaringen givet paa eventueiie kraftige forkølelsestilfæl- de blandt kikke-lyttere, maa man ogsaa give udøverne deres. Det var et godt og et sjovt stævne. Tilskuer­ ne fik noget for pengene. Det er ikke uden fryd. man ser de store show­ numre. som uvægerligt ender med vandgang for deltagerne I aar op- traadte Franskbrødstrtoen bestaaen- dø af „Ltabeth Franakbrød" I Fred­ dy Helses skikkelse, og „damens to léRsegende kevelerer ver „Poul Regnorm" og „Jørgen Besse", Slg- fred De hlen og Poul Mortensen. Dø tre — Frendsen-trioen kaldet — op­ holdt sig pea en tømmerfleede 1 hevnen. og herfre udsendte de seng og musik til forlystelse for folkene

sgn. men de vil gerne, ligesom . Sokrotes gJorl2e det. hjælpe sine i

Kør ud - Kør hjem^ '

Hdnip 9 5 0 * Då) og WRt

blive afhentet.

Centfajvårme ! Vognene

N y Indehaver Strandvej 2 tt Aoiottefbied - BengJa Sigiiøn - Service - TdgRvggk

P E R 8 ! 8 K E T Æ P P E R Aflæg os et Besøg og se Danmarks største og . entukkeste Udvalg i orientalske Tæpper Q O T H A T Æ P P E R (J. F. Reimers) OorAervø^ Af. - Byen

r

i . .

Made with