Villabyerne1951

IILL^TERWES BLAD

29. december 1951

Lægeægtepar søger vaereiaø snarest tti deres u t ^ pige t nærh af krydset Lyngbyvej— Gentofte MM Vega.

Kep. efter vask. Jenaen, Ordr 4984 X Børnetøjssyning, Heiierup Spectailorr t børnetøisayning Eathera vej M, V Heiiarup et Heirup 809 X.

, Alt kan reateurerea Tømrer-, anedker og møbølreparattoner udføree Oe 388 Onøker De nybygning, reparation eH ¿ ¡ boitgen atørrø. ring da vøniigat tii Or. M40 H J Batderskov. tømrørmastar, Sko^^l^GMF Tømrer- og snedkerørb. af ønhvør art. nyt og gammait. udførøe, ^ HM H atjm ennssej 1. T e lf Heirup 3188. Avtrier i Yitiaiinnm Matt

Ví¡erc#^e<^ M g FM Mvb). veer m centratv MMe (or med-

ogi

Heiierup Guivservice Heir M78

OupUkehng Gentofte 7184 V ________ Den uersønitge sang skriver Inga Ko- foea, Ordrupvej 74. 1 ___ Ijønør-t'haaffør 40aar)g ttibyder sig ved festitge iejitgb F r t t z ^ ^ JJ302. hit udlejes uden fører Ttf Ordr 5533 og Heir 3877 ___ ______ Ltnoieum [Mtaiægges Røkkentærde samt staalvaske. ..Boligntontøren" Bella K8j ._____________________ Store malerier. 5 kr. 1 udbetaling. 10 kr 98 Lampeskærme ayes.s smukt og billigt Fru E Barfoed. Tria 1240 Feataan^e forfattea og dupltkerea med peraonltge tegninger. Tater Kan ordnea pr tlf. Aitmuiigmand i^jde Oantoftø Tdrkiis bureau duplikerer -JR iDøakinøknvøf Lyngb.yvøj 438 2 Mi Hantoftø 4R34 badai maiiøm !0—12 og )7- 2u Torkii skriver taien og sangen Lyngbvvei 438. 2 sai Cant 4634. bada! m^L 10—^o gW—^ Bogføring Haviaion Skaiiaøaaaf aic A SkAda tlf. Søborg 3A48 _____ ___________ Enhver Symoshine kon rep. Hantesog uringab overait. Or^ffMP T ^ ^ ^ ^ ^ h ^ g c Har 18. B B 6 4 Savner De te!efon? Telefon kan faaa mod talafonpaaning hi^iadaam______________ __ Maskinskrivn. og dupiikering — Festsunge forfattes. —

hen hilHge sa

Piffekjoier syes Uøabøkjoier udiejea. „D ina" (ientoftegade 56 Ge. 5964, over

____

Vtøbi. vter. m. pension ttiieje mtdier- ttdtgt for ung dame. J90 pr. md. Ordrup 2Í76

Raftehegn opsættes btiitgt almindøttge etendomsreparaüoner af tømrarmester A Chræiensøn. Gant 3820

Skrædersyet børnetøj er amukkest, iad derfor mig sy det. ieg kan ogsaa levere stoffet. Pænt udvaig. Jeg omsyer ogsaa af gam- meit. Stof modtages tii forarbeid- ntng. Leveringstid ca. 8—10 dage.

HggiWo

G M M ^ V m ^ ^ds Atit J!. Heirup 1403. <7nrage titieje forHiIe personvogti. C L tbsensvej 32. v Gentofte Station Ved DndegaardsveJ -* JægersborgaM søges garage tii iiiie personbti. Or­ drup 7521

L y n g b y vft 41.7. Gentofte 322!

Í 8 ( j i r i r ! í f j ! ! ^

Saig - Reparation - Udiejning O r d ru p v ø j 55 (Handeisbankens Ejønd.) Ordrup 6061

Tiiskæring Rining og prøvning af al dame- og børnegarderobe aamt kjolesynlng. Fru M. Mortensen. Hellerupvej 29. NYHED Med den manster- bes^tede \w^- øose undgåør De et Bsrnet sparker Dynen af. Leveres i forsk. Starr., ogsaa efter Maai. Pris fra !U Kr. KRNA W)N$TRØM H^MM VFwgfMMgsofeWwai Alt 1 vtnduespolenng udføres Taga 3021 Viadae<-)H

Frøbe

.O.G.

Fru S!oth, Heirup 652, søger smukke smaating. vaser figurer, bronze, søiv etc. Fru Sioth, Heirup 652, søiter prismekrone, en større og enm^^^ Fru Sioth, Heirup 652, Søger hjørneskab. kommode, ikke for stor. Fru Sioth, Heirup 652, Søger chatol, tnah. elle: andet træ. ] Fru Sioth, Heirup 652, søger vitrine, fransk etter eng. Ring først ti! Ho fma n V) ^iver Københavns højeste pris for brugte habitter, kjolesæt. smok¡n^ og frakker. Høflig o^ reet, kommer overalt. .kraCd.rtorr.tn. O a fg æ s 0 0 4 )8 1 Anton gade 8 r H t B e B ru d te jakk e sæ t køb ti) højeste ortser Obro 3335 Petersen Viborggade 11

R e p srs tle n samme Dag

4 *' Døres tO-R. Nøutro'on. 6AO Hørconi, R.l.C. Fhdaps Føiøiunkøn.T'K TøtøvøK

— rs j)z

M jÅs)!)!rrr Torr/

Dag og Nst overalt Serviceehetena TU. Or. 7510 O r . 1384

.O.G RRDiO

Hellerup Duplikerings Central, Rebekkavet 48 — Heirup 2871. AH^^^ogmrn^edup^^m^ arbeide udføres burttgi og biittgt

j Cunto'tB j

l.,.r,b.r, O r 7 M O

Ga. 5705

Ha. 54

Bogfering og revision

X M ^ A B Y E R N E S S T Ø R S T E S P E C I A L F O R R E T N I N G ORDRUPVEJ 4 6A

'kkøh

Kimehicl

i.5B! y

i ! e ! s t t a i t ) s i T i i c ! t i a g ( e } samt fineste Luksussmørrebrød

M A T Z E N R A D ! 0 b y g g e r potiZ/iJ j ] Hv GENTOFTE TORV - CENTOFTEGADE 65 (v Magasin du Nord] sH H ! HODtkNESEavictvAkksTto . r * C K ) T r k E T E E O n Q i ) H ; ØWtUØ$E08HANDEa 7K L y E N l O r l E O T O o G N T O F T E 5 9 0 8

Diner tronyportob/e j Ryvang 3890 — privat Heirup 4689

Herskabstøj .Kjoier. frakker, pelse børnetøj. „Alle gaAr Hl aUkke", GI KoitaeveJ 37 — Vester 7896.

B & O

L I N D E C A A R D S V t J J4 ORDRU P 3 4 ^

nyheder

j

Keb eiier iej en radio kr B— !B—Bi— !A— pr maaned Pied kwheret Aiie reparationer udføres ^ o b a n HDie(haef*)Kade (1 i Antleierre L m i3 — By 4(MM Xy skaia paasat fra 8 kr. Kan radu^en tage beege nrozram- mer? '4 aara garanti Kommer over- aJt. Bazmaz! Belriip ?n? ER QERES RABiO 1 uorden aaa rtng tij GrdrMp ?$43 Ingeniar S^end Andre%en. Jægers­ borg Alle !!. Charlottenlund Deres snedker bor Inretiwjsej )7 He )47i. Rys 387! U. Møbler — inventar — reparationar. Restaurering af gi møbier ETorge Pedersen, sneiikermester. /hr repnrof/ou HELLERf F TFLH fS/OV

H d ø F g g f y j a e r A e r e

Code gi. Malerier

Centralvarmeanlæg Nye antæg ug rettaratiuner s Autogensvetsntng. Gentotie i s J 0 4 Aievander (iødtz. Maskinmester — Varmetnslaiiatør Lyngbyvej 348

Røbes Rontønt. DIREKTØR DAM

Caa — yuHU - -MåniieL A Maruo-Han- Mn Lad biikkensiageren efterse Deres ejendom 1 øvnat ah uas. vand. centraiv og smedearbejde Eks- ( hr Jwreet)

Strandvej 177 — Heir. 18

Børnstorflavø) 14?

Ordrup 5N .

F .

^ r^o^. n H l ! )

J E R N - K L U D E -M E T A L ORDRUP SYMASKiNER — KAKKELOVNE ^

A lt rvtubøl- gardin pg Æ tasppøarbøide udtørøs Spøt Trappøtøbørø 8

Kakkelovne, centralfyr r^ttset-. pudres ug upmutes Ordrup 7835 Kakkelovnskompaginet Kukkeiovne ecntratfvr ron^a Dudbcs opmur66 A HanM-n Hi* MKM Rv Mekanisk kedelrensning K M ^ n m ^ ^ r ^ - M i m ^ sNial^^t^r V ^ ^ Jørgensen (7entofie i275 Rensning af centralfyr, katoriferer. kakkeiovne. komfurer Effektiv udtøretse Hurttg ekstæditton Rebekkavet 44 Træffes bedst før 9 og efter 17. Heir 64i U skttrstenvffJer. M o F c r e VfLLABVEKMES MALER I ^ m ^ ^ p r ^ M^^m W _ Hetebmann. Agertoften 8. (le . (!8H 1 kl a maierarbejde og tapetopsætning udføres. Kun matertaier af fineste kva- iitet benyttes Heirutt 6899 Y. tnden fo ng efter 17 Etters Heirujs 2526 Tapet- OR tnaierarbejde Kimettee priver t ^ ^ H A m i ^ ^ n b M ' A^- ^ i. ki.s maierarbejde. Ry 6026 Smsa Ori-er Kan begvtide straks Ait malerarbejde ^ ^ M r b ^ ^ son. .Skovgas'dssej ]8 Ordr 902 !,ad mate nu IsOft. \i'^du6. dar oz fodunn^l ^ kr 1 klR materialer Gent A4x9 X Ma i f rar i je jJp udføres Mogens Høøk Dttntrfetts AH4 27 Helrttp 7996

V 8

V

-

Q V

H

,4/r A e b e e .

V

D e t e r sa a sn i !d t , r i n g b t o t ti! W i ! d t Gammeimosevej 44. køber Klude. Jern. Netat. Kakkelovne og Komfurer. Go. 3?1! J e g e r køber tH Dtftn b fu g lt h tr tt,- d am t- og b em tlo j, m obitr h tit h jtm garn! dodåbo.

B øiigm on ferin g Mohier omstotittes ng betrækkes S ^ ^ d v ^ ^ M — H ^ ^ p M ^ H eiie ru p vej 5 A — H eiru p 64(17. \!6br![M)!strin^ udfor. tit hiiiige priser med (nid garant) Tiibud uden forbindende Hurtig og præcis levering stnf efter eget taig Tif i.ynghy 297! — (Vbrn .72)9 X

T r i a 2 2 9

K omm er overait

nyt4gr,4ften. kgn Dø (44 ho,

ind o ; hør De nye,te

J Ø R N S T R A C K

Prima spisekartofier Hause]), ieveres bete sæsonen Prøv stj^og franco Nw-rntn 31 og 448 BRÆNDSEL Kat^ofier, hiiiiyste dagspris K a r to f feH a g e re t G ierhed. Klidevæ ldsgade .74 Ryv. 4.77.

indtpiininger.

BMnd/rrro.fer))trffer Pciskaaber etter Maai i Rsparation - Fsrandring ' Modtrttitsrlttg -

Long piøying plader

Bjeni s # R A D 'P Z ) 4445dM Høfførupvøj 4 . Høfrup 6766

^reta.sg

Forhøndlør og Sørvlcøatatton

O r d r u p 4 8 71

Is, torsåsisf mss dsn hssrds GREYHOUND Fr. johansøn, Lyngbyvei 153A. RY 2450

UE^ ^H EYEEF r

Ene, 10 Specislværk,ted (o r Rø- psrsttonør 'Tiisiutntng ti! , am t- lige (ørende t-sbnkkør - Repara­ tioner fra Morgen tii A ftøn - Varevogne overait - Udløining af Plade,pibere og Forttæ rktrø. Ordrup 1100 3Lødn. O rdrupvej 92 — Medlem at G. K. R. RADIOFOW (?y cjvtuA!'* SE OG HØR ALLE DE NYE 1 9 5 2 MODELLER 1 DE FØRENDE MÆRKER

/Fe6#AAnø#j Kaaber efter Maai og Forandrtnger.Op- /03 !

Sv Sznddah!. Oamz oz hzrr^skiæderl He!leru!)R lotende ret^araitons- og forondDnzavBrksted I j ffFlrup $794 Y,

(iodatransport og flytning ^ iM i^M m e d ^ ^ ^ ^ iM tv o g n ______L i,ü __L*"^bbj!Ü;rn (irn t. 2826 . Motortrønsport At korset med motorcykei og t4 tons vogn besørges. H Larsen. Mosegaards- y?7 "y* o**. Gentofte 55M efter kl. 18: Gentøftr H47. . Ai karse! med 2 tona lastvogn oesørgea _________Gentofte 888.____________ O r(tru ))-< ih a^n l tct, lund A)otort(WHs<(w,rf 4 n n A ()H B '" 'c e . . t r . l U r O T . 1 J U 4 Cøldtærmanent 27 kr.. btødt. levende — O n ^ w m M M t n k r — Beauté, Østergade 37 Central 7203. o p p H e e o Hulsøm , pttaae, knapper, knaphuller. AdøltUtsveJ 1 — Grdrttn 24.77. ______^ Keparafføn jt f vask. Knapper, hulaøm, pltagé. ___ Calllsrns^J^j. Helrnn 33.688.____ Hulsøm — pflM^— knapper knaiihutier. ztgzag — Jomaborgvej 21 Heirup 38it. Kjotebroderl knapper, huisøtn. pltsae. Gentoftegade M. L M h G w ^ ^ f M T Fin kjølesyn)n^yqrøndr;Ordi^7387 trirGññifas kJ<<)esaton. Ai slags Ksthdnevej 13 H etr^ 16 syntng Lagner og^ynebetræk rep Myt iøgen- stof modt tii fnrarheidning Røbøklka- vej 4 ^4 t_j^ ae Petersen, Heirup 2971. k ^ ie r syM. fikst dit elegant ^!ø 383 Brogaardsve) 44 8 Henv. eft kl. 18 i VI anbefaler os med ?aøve] atm som finere kjoiesyntng Hanne .Molbeeh, RebekkaveJ 18. He. 7871 Kjoiesyning

ALTedALERARBEJDE Hurtig' Og emukf —rm^iig# prieer Krogh, Ordrup 6673 BroholmøæHé ' 3 ø 4 Tai m ed o ! SØGAARD MADSEN BroholmBRllé1!K Ordrup $914 V

o p

C D e rw e e e AH enlæzNirhejde i haven udfares ef K Haiebkovvej 2^ J3el!e 3597 _ Haiearh^fe udfarex. Niels Poufsén ud- tarer saavel nyaniæz som vedhge holdelse at haver Helaarsvedligehol- delse akkorderes werskHt Tlf. Hjor- tekaer 41 modtager besked GL. GØDNING leveres naveefføid tiernes. Gentofte 3173 Det kan naas endnu! m ^ ¡ l ^ r ^ ø R h ^ M r - ly ^ h y 2228 Omiaegning og nyaniæg efterøørs

Hellerup l.aasr Service

N^

at Hellerupve) 6!) Teif Heirup ;i70] la u a su sm e t ! 7iHah.vernes iaaseservice Opdirkning og reparation A ^ ^ ^ d i^ ^ ^ HiMe ieveres og opsættes A ^ s ^ M n M ^ r ^ ^ M og ieveres Alt klejnsmedearbejde og hegnsarbeide udførea Teif. Reiievue 489 Dag og (tat ^wdM fAcre Møbler repareres og oppoleres aamt omsioooes og betrækkes Hefritp 648 X knedkerm F O tertov keratjbejde udtøres Heirup ^H7 Aniike møhfér Arvestykker o lign re­ staureres Rimelige priser Fagmæssig OSTFRBROS GGLVAFHOVHWG Mester ktimmet selv Rjmeitge juiiær (7)tr

Johs.MeMyiord^ Q

BAvu! i hjummut aompAvaerRatod. Vor bii henter og bringer Derea radio omgA- ende overait i ator- Robenhavn. Stort )A- gor a f nye radioer. Spec.: RTC grammo­ foner. JíiÜMMi' 9LWWRADIO Or dr upve j SB

Radiogrammofoner Radiomodtagere Piade!piiiere

"eptiñitjoñer dg tit murhuet Gratis Re ti i n lbyanlnaer Pejse og tilbud Søb 3878 U Alt tnitrerarbj, propert qg sdndt. ud førea tti bitiige priser (jent. 2127 leg stænkpitiiser Deres vttial smukke og hoidbare farver, fitsearb og rep udf. Mujørmestet^H Sandgaard Sø 94 Akse! Bram, murertnester (Jøntofte .')2i)8 — 4166. Murerarbejde ug vægfiiaer Kun vøiudført arbejde Kommet overait 7!iir)-rm 1. Hhnlier. Klantpenboi):_(trdrnp 7477 Ait murérarb. udf. Heir. 7629. Ait murérarb. Drdr. 1633. Att murar-füse-stukkater- og reparationsarbejde S ø b o e g 4415 *

Løjø mød Ejøndomarøt 5 ^ ^ M LYNGBYVEj 31S

Ord. 7692 Ord. 7492

TELEFON GENTOFTB 1544

^

y

HADtO STRANDVEJ 341

BAD!0 SKOVSHOVED OR. 340!

Kiotesaionen F>LyMogensen« Ettøbakkøn 34 Høtrup 5455 Ek^^i ^vk^^^^ngMmtdL jkjnrlnj^dførøaJHiuMljl^)^^

OR. 4206

o p rMFFopoFxffwør Ordrup Tapet- og Farvøhandøt On!rupvej 44. Ordrup 4550.

Balg af nya ag b ru g ta a p p a ra ta r R a p a ra tla n øarnma dag . agøaa am a fta n a n 1 Daraø h jam - Rrjø apglvaa O ram m a fa n p la d a r — a lia b a n 4 ta m tarkar

Made with