Onsdag 16. januar 2019

2

Onsdag 16. januar 2019 •

Lavterskeltilbud på Bygdestua

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Gamle biler i trafikken Veteranbiler er flotte og mor- somme å se på vegene. Men da tenker vi på blankpussede og gjerne helrenoverte «automobi- ler». Norges Automobil-Forbund (NAF) tok i forrige uke til orde for å stimulere med ordninger som gjør at den norske bilparken for- nyes hurtigere. Tallene fra NAF forteller at det befinner seg 141.000 biler på norske veger som er 20 år eller eldre. 63 pro- sent av disse befinner seg i dis- triktene, ikke i de store byene. Vi ser at det er grunn til bekymring. De gamle bilene er langt mindre trafikksikre, og i til- legg er de ikke til beste for miljø- et. I løpet av disse 20 årene har det skjedd mye med bilene rent sikkerhetsmessig, blant annet med mye elektronikk og utstyr som griper inn når noe er i ferd med å gå galt. Samtidig bygges det jevnt over sikrere og bedre veger. Vi tror at disse faktorene til sammen gjør at det går færre liv tapt i trafikken, til tross for at tra- fikkmengden har økt. I fjor omkom 108 personer i trafikk- ulykker i Norge. Går vi for eksempel tilbake til 2010, var tal- let på 208. Det er umulig å slå seg på brystet og si at det nå er blitt vel- dig bra, så lenge så mange omkommer og enda flere kom- mer alvorlig til skade. Likevel er det en svært positiv utvikling. NAF foreslår å doble vrakpanten for å få vekk de eldste bilene. I tillegg kommer det opp et forslag om en form for kasseringsbeløn- ning for de aller eldste og minst trafikksikre bilene. Det kan vi støtte. Spesielt er dette aktuelt for oss som bor i et område av landet der vi i stor grad er avhengig av privatbilen. Derfor holder vi oss nok i større grad med en billigbil av eldre årgang, så lenge vi ikke har en t-bane eller trikk vi kan bruke for å komme oss på jobb eller i barnehagen. I kombinasjon med at vi på vestsiden av Mjøsa trenger betydelig standardheving på viktige vegstrekninger, så gjør det oss mer utsatt i trafikken.

Et lavterskeltilbud for personer med demens og pårørende ser dagens lys på Bygdestua man- dag 21. januar. Hensikten er å skape en møteplass med fokus på sosialt samvær og felles aktiviteter. – Det kan være vanskelig for en med demenssykdom å benytte de tilbud som allerede finnes i kom- munen. Årsakene kan være mange. Mandagstreffet skal være et sted hvor de kan oppleve trygghet sammen med pårørende og frivillige, forteller Kari E. Olsen, frivillighetskoordinator i Østre Toten kommune. Mandagstreffet arrangeres hver mandag, og er et samarbeid Langvarig tørke og høye tempe- raturer ga i 2018 store utfordring- er for mange bønder. Tirsdag 22. januar settes fokus på bondens hverdag gjennom et temamøte i regi av Gjøvikregionens utvik- lingsforum for levende landbruk. Møtet finner sted på Studie- senteret på Lena. Landbrukspsykolog Ellen Hoel snakker om bonden som menneske, mens fysioterapeut Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

mellom kommunen og Nasjonalforeningen, Østre Toten demensforening. Nevnte Kari E. Olsen og demenskoordinator Mette Gundersen representerer kommunen. Men også frivillige spiller en sentral rolle. De skal blant annet bidra hvis noen ønsker følge og trenger skyss for å komme til Bygdestua. Hver gang vil det bli servert et måltid. Også her er de frivillige inne i bildet, ikke minst som gode samtalepartnere. Foreløpig er rundt ti frivillige knyttet til ordningen. 80.000 med demens – Det vil være fokus på å samles til et godt måltid i godt selskap. I tillegg vil det bli aktiviteter som for eksempel å gå tur. På man- dagstreffet vil det også være mulig å få informasjon om demenssykdom, samt å komme i kontakt med fagpersoner for samtale og veiledning, forteller Arild Barkhald tar for seg fysisk helse og arbeidsteknikker, som også er en viktig del av en god bondehverdag. Gardbrukerne Erlend Amlie fra Eina og Dorthe Bjørnstad Hoff fra Snertingdal forteller om egne erfa- ringer knyttet til blant annet tørke, ulv og sykdom. Rådgiver Jens Christian Lied i Norsk Landbruks- rådgiving tar opp bonderollen i medgang og motgang.

Kari E. Olsen. Hun legger til at tilbudet er gratis, men at deltakerne betaler litt for maten. Man trenger ikke søke om plass. – Her er det bare å komme og gå som man ønsker, opplyser Olsen. I følge Nasjonalforeningen for folkehelsen har nesten 80.000 nordmenn diagnosen demens, og man tror antallet vil dobles fram mot 2040. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdom- men. Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste sympto- mene er dårligere hukommelse, problemer med språket og van- skeligheter med daglige gjøre- mål. Graden av sykdommen vari- erer mye. Tilbudet på Bygdestua er åpent for alle demente og deres pårørende. Kommunalt demensteam Alle kommuner over hele landet har tilbud til personer med demens og deres pårørende. Ofte starter samarbeidet med kommu- Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Bjørg Irene Moe, Vestre Toten, født 1949, døde 3. januar. Else Marie Jostad, Østre Toten, født 1929, døde 4. januar.

De er klare til å engasjere seg i et nytt lavterskeltilbud for per- soner med demens. Fra venstre:

Bjørg Lønseth, Else Marie Stenersen, Bodil Wiklund, Marry Sønsterud, Bjørg

nens demenskoordinator, som er en del av et demensteam bestå- ende av lege, sykepleier, hjelpe- pleier og ergoterapeut. – Etter at kontakt er opprettet, snakker vi med personen det gjelder. Det starter gjerne med et hjemmebesøk. Utredning skjer i samarbeid med fastlege og Ressursenhet for demens ved sykehuset på Gjøvik. Ikke alle har behov for oppfølging, men vi holder uansett kontakt med dem det gjelder, forteller Mette Gundersen. Kommunen har et dagsenter beregnet kun for perso- ner med demenssykdom, Solkroken på Lena. Dagtilbud på Fjellvoll og Kapp bo og service- senter benyttes også. Her kan de delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak. Skullerud, Tove Øiamo og Kari Røste. Bak ser vi Kari E. Olsen (t.v.) og Mette Gundersen.

Dagens sitat Det er som å ta en ny elsker å bytte bil.

Wenche Foss

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Fokus på bondens hverdag

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Ingeborg Madsen, Østre Toten, født 1920, døde 3. januar. Birger Sandli, Østre Toten, født 1942, døde 24. desember. Erling Ulsrud, Østre Toten, født 1933, døde 17. desember.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook Online newsletter