F opgavenboek vwo

Hoofdstuk35 Brutowinstopslagmethodeenbreak-evenanalyse in spreadsheets

Hoofdstuk35 Brutowinstopslagmethodeenbreak-evenanalyse in spreadsheets

Opgaven

Opgave35.1 (§35.1) De spreadsheet die jehebt gemaakt bij voorbeeld35.2vanhet theorieboek.

Gevraagd Berekendeontbrekendewaarden inhet volgendeoverzicht. Berekenallewaardendoor uitsluitendgebruik te maken van het model. Geef elke keer aanwelke cel je hebt gewijzigd. Schrijf de eventuele speciale functies op.

Inkoopprijs Brutowinst Omzet-

Verkoopprijs,

belasting inclusief

omzetbelas- ting

25,00 60% 30,00 60% 30,00 40% 30,00 40%

21% 21% 21%

48,40

a b

? ?

c

?

44,52

d

? 40%

6%

178,08

Opgave35.2 (§35.2) De spreadsheet die jehebt gemaakt invoorbeeld35.5vanhet theorieboek. Roel Tiggelaar verkoopt aan de detailhandel inktpatronen. Voor 2014 heeft hij de volgende gegevens verza- meld: Verwachteafzet inktpatronen 11.000 Verkoopprijsper stuk € 63,80 exclusief omzetbelasting Inkoopprijsper stuk € 44,00 exclusief omzetbelasting Inkoopkosten € 48.000 Verkoopkosten € 24.000 Diverse kosten € 14.000 Loonkosten € 14.000 Interestkosten € 18.600 Interestopbrengsten € 300 Gevraagd a Berekendebrutowinstopslag. b Berekendeverwachtebrutowinst. c Berekendebegrotebedrijfskosten; splitsdeze in inkoopkostenenoverheadkosten. d Berekendeverwachtenettowinst. Open jemodel uit voorbeeld35.5en sladit oponder denaamOpgave35.2. e Verwerkdegegevensuit dezeopgave inhetmodel: • Voegeen rij onder rij 5 toeenvoeghier de interestkosten toe. • Verwijder de rijen19en20. • Verander verkoopkosten (nu in rij 19) inoverheadkosten. • Berekendeoverheadkostenmet behulpvanAutoSom. f Controleer dedoor jouonder dberekendenettowinstmet denettowinst volgens jemodel.

SE

Management&Organisatie inBalans

79

Made with