Examentraining werkboek vwo

Hoofdstuk48 Examentraining

Hoofdstuk48 Examentraining

De beschikbare tijd voor het examen is drie (klok)uren. Het examenbestaatmeestal uit zes (soms zeven) op- gaven. Dit zijn vaak twee casusopgaven (meestal opgave twee en vijf) en vier of vijf kleine vragen. Vooral bij de casusopgaven is het belangrijk dat je de tekst goed leest om zouit beschikbare bronnendie elementen te halenomdevragen tekunnenbeantwoorden.Met de tweecasusopgavenkun jecirca55%vandepuntenver-

dienenenvoor de kleineopgavenblijft circa45%over. Het volgendeexamen ishet examen2013, eerste tijdvak.

Opgave1 VanGaalMetaal BVheeft devolgendebalansopgesteld.

BalansVanGaalMetaal BVper 31december 2014 (getallen

€ 1.000)

Terreinenengebouwen Overigevasteactiva

2.500 Maatschappelijk aandelenkapitaal

4.000 1.500

10.200 Aandelen inportefeuille

Voorraden

800

2.500 1.400 4.400 7.600 3.400

Onderhandenwerk

2.300 Agioreserve

Debiteuren

1.200 Algemene reserve 2.300 Vreemdvermogen

Liquidemiddelen

Winst 2014voor belasting

19.300

19.300

Denominalewaardevaneenaandeel VanGaalMetaal bedraagt € 100.

Volgens directeur Van Gaal bedraagt de verschuldigde vennootschapsbelasting over de winst van 2014 € 850.000.Deaccountant komt echteruit opeenbedragvan € 840.000.Debelastingdienst hanteert devolgende tarieven:

Tarievenvennootschapsbelasting2014 winst ineuro’s

tarief

schijf 1 schijf 2

0 tot enmet € 200.000

20% 25%

allebedragenboven € 200.000

Gevraagd 2p 1 Laatmet behulpvaneenberekening zienòf dedirecteur òf deaccountant gelijkheeft.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Dewinst 2014navennootschapsbelastingwordt als volgt verdeeld: • 20%dividend, opgesplitst in13% stockdividenden7% cashdividend. • Het resterendebedragwordt gereserveerd.

Dedividendbelasting is 15%. 3p 2 Berekendemutatie indepost Liquidemiddelen indienVanGaalMetaal BVallebetalingsverplichtin- genalsgevolgvandezewinstverdelingover 2014volledigheeft voldaan.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

CE

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Management&Organisatie inBalans

321

Made with