انسان در آثار حضرت باب

اﻧﺳﺎن در آﺛﺎر ﺣﺿرت ﺑﺎب ﻧﺎدر ﺳﻌﯾدی ﺑزرﮔﯽ و ارﺟﻣﻧدی اﻧﺳﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻣده ﺗرﯾن اﺻول ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ در آﺛﺎر ﺣﺿرت ﺑﺎب اﺳت

ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﺣﮑﺎم اﯾﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود. در اﯾن ﺑﺣث ﮐوﺗﺎه ھوﯾت اﻧﺳﺎن در ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺎن، راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﺑﮭﺷت، ﺗﻌﻣﯾم ﺣرﻣت اﻧﺳﺎن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ، آزادی ا ﻧﺳﺎن، و راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﻗﺎﺋ و ﺑﺎزﮔﺷت اﻣﺎم ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد. 1 . ھوﯾت اﻧﺳﺎن آﺛﺎر ﺣﺿرت ﺑﺎب ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﺟدﯾدی از ھوﯾت آدﻣﯽ اﺳت. در ﺗﻌرﯾف ﺳﻧﺗﯽ اﻧﺳﺎن ، آدﻣﯾﺎن ﺑر اﺳﺎس وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن را از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷو ﻧد. ﻋﺎوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﻌﺎﺻر از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﭘﺳﺎ ﻣدرن ﻧﯾز اﺻوﻻ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﻌﻧوان اﻧﺳﺎن را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻟﻌﮑس ھوﯾت آدﻣﮭﺎ را ﺑر اﺳﺎس ﻗوﻣﯾت، زﺑﺎن، وطن، ﺟﻧﺳﯾت، ﻧژاد، ﻣذھب و طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد . ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن طرز ﻓﮑر آن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯾﺎن از طرﯾق ﺗﻔﺎوت و ﺗﺿﺎدﺷﺎن ﺑﺎ دﯾﮕر آدﻣﯾﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔردﯾده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻣﮑﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وداد در از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود. اﻧواع ﺗﻌﺻب ﻧﯾز ﺣﺎﺻل طﺑﯾﻌﯽ ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷﺗﯽ از آدﻣﯽ اﺳت. اﻣﺎ ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺗﻌرﯾف ﻧوﯾﻧﯽ از اﻧﺳﺎن ﺑدﺳت ﻣﯽ دھﻧد. ﺑر طﺑق ﺣﺿرت ﺑﺎب آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻠوه ای از ﻣﻘﺎم ﻧﻘطﮫ ﯾﺎ ﻣﺷﯾت اﺳت )ﮐﮫ آﻧﮭم ﺟﻠوه ای از ﺧداﺳت( ھﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣس ﺣﻘﯾﻘت دارای دو ﺟﻧﺑﮫ ﯾﺎ دو ﻣﻘﺎم اﺳت ﯾﮑﯽ ﺟﻧ ﺑﮥ اﻟوھﯾت و دﯾﮕر ﺟﻧﺑﮥ ﻋﺑودﯾت. آدﻣﯽ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ در ﺑﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ آﯾﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن آﯾﻧﮫ ا ز دو ﻗﺳﻣت ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﯾﮑﯽ ﺷﯾﺷﮥ آﯾﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﺎوت دارﻧد ، و دﯾﮕر ﺗﺻوﯾری اﺳت ﮐﮫ از ﺧورﺷﯾد در اﯾن آﯾﻧﮫ ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردد. اﯾن ﺧورﺷﯾد ﭼﯾز ی ﺟز ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎء ﺧدا ﻧﯾﺳت. ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر آدﻣﯽ ﺣﻘﯾﻘت آﯾﮫ وﻧﺷﺎن ﺧداﺳت ﮐﮫ درﺷﯾﺷﮥ او ﻣﺗﺟﻠﯽ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد. ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر آدﻣﯽ از دو ﺟﻧﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﯾﮑﯽ وﺟودش ﮐﮫ ﻓﯾض ﺗﺟﻠﯽ اﻟﮭﯽ و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت و دﯾﮕری ﻣﺎھﯾﺗش ﮐﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺧﺎص آن آدم اﺳت ﮐﮫ او را از دﯾﮕ ر ﻣوﺟودات ﺟدا ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷر ﺗﺎﮐﻧون اﺳﺎﺳﺄ اﻧﺳﺎن را ﺑﻌﻧوان ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎی ﺷﯾﺷﮫ ﯾﺎ ﻣﺎھﯾت اﯾن آﯾﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﻧﻣوده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑﺷر را دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ھوﯾت راﺳﺗﯾن آدﻣﯾﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت و ﻣﺛﺎل ﺧدا ﮐﮫ در آﯾﻧﮥ اﻧﺳﺎن ﺗﺻوﯾر ﺷده اﺳت ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد. ﺑدﯾن ﺗرﺗ ﯾب ھوﯾت راﺳﺗﯾن آدﻣﯾﺎن ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎﻧﯾت آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭم آﯾﮥ ﺧداﺳت و از اﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت آدﻣﯾﺎن وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻋﺷق و وداد اﺳت. در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﻣطﻠب ﺑﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد : ﺑﺎب ﺣﺿرت

ﻣﯾت

ی ﺑﺷر ﺟﮭﺎن

ﮔﻔﺗﮥ

ﻣﺎھﯾت

ﯾت

Made with