Loek ten Berge en Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten - Inleiding organisatiekunde

26

1 Š Inleiding

de inhoofdstuk3behandeldevormenvanwerkstructurering: taakroulatie ( job rotation ), taakverruiming ( jobenlargement ) en taakverrijking ( jobenrichment ) en de in hoofdstuk 7 besprokenmanieren van leidinggeven. Exponenten van het revisionisme zijn, naast Bennis, ondermeer Likert,Maslow, Herzberg en McGregor. Op deze auteurs en hun gedachtegoed komenwij in hoofdstuk 7 nog terug. 1.2.3 Deperiodevancirca1955 totheden Nadat de door de oorlog ontwrichte economie zo goed als hersteldwas, brak eind jaren vijftig een periode aan van grote economische bloei.Maar in deze periode voltrokken zich tevens grotemaatschappelijke veranderingen .Die ver- anderingenwaren reacties op zowel binnenlandse als buitenlandse gebeurte- nissenenontwikkelingen.Nederlandersraaktensteedsmeerbetrokkenbijwat er indewereldomhenheengebeurde. Enkele voorbeeldendaarvan zijn: Š de groteprotestdemonstraties tegenoorlogen zoalsdie inVietnam; Š de verkilde relatie tussenOost enWest (met als belangrijkste exponenten deVerenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie), die leidde tot diverse confrontaties − zoals de Cubacrisis (de VSmet president Kennedy en de Sovjet-Uniemet partijleider Chroetsjov als hoofrolspelers) en de invallen vanhet Sovjetleger in1956 inHongarije en in1968 inTsjecho-Slowakije− diedewereldvrede ingevaar brachten; Š de studentenopstanden in Parijs die zich naar Nederland voortplantten en ook hier een belangrijke aanzet gaven tot aantasting van de gevestigde orde; Š deopkomstvandemilieubeweging,waarvandeClubvanRomeeenvande belangrijkste voorloperswas.

grotemaatschappe- lijkeveranderingen

De grote technologische vooruitgang − een van de spectaculairste resultaten daarvan was het op demaan zetten van demens in 1969 − leidde tot een enorme spin-off voor het bedrijfsleven die resulteerde in een stroom vannieuwe producten en gebruiks- toepassingen, van voedsel in poedervorm tot navigatiesystemen inde auto. In deze periode groeit het besef dat organi- saties moeten worden beschouwd als open systemen : systemen die invloed uitoefenen ophunomgevingen (vaaknog sterker)door die omgeving beïnvloed worden. Hiermee werd de aanzet gegeven tot de ontwikke- ling van de systeemtheorie . De toenemende interdependentie in de wereld en het besef

Figuur1.7 Grote technolo- gischevooruitgang

opensystemen

opkomst systeem- theorie

Made with