BeSafe

25

het veiligheidsbulletin voor de burgemeester - november 2012

Ook groendaken moeten brandveilig worden ontworpen. In de Basisnormen (brandpreventienormen voor niet-een- gezinswoningen) werden hiervoor onlangs voorschriften opgenomen. Dat heeft als gevolg dat er voor een goed uit- gevoerd groendak geen afwijkingsaanvraag meer nodig is. Deze versoepeling is maar een van de aanpassingen in de nieuwe wetgeving die op 21 september in het Belgisch Staatsblad verscheen. Nieuwe bouwtendensen vereisten immers ook specifieke regels voor houten gevels en verluchting in lage-energiewoningen. Die aanpassingen treden op 1 december in werking. U leest er alles over in de volgende BeSafe. Meer info via Jan.Desaedeleer@ibz.fgov.be. in de kijker

Nieuwe sjerp, zelfde missie De verkiezingen zijn achter de rug, de stemmen geteld en de coalities – ongeveer – gevormd: we kunnen er weer zes jaar te- genaan. Sommige burgemeesters behouden hun sjerp, voor an- deren is het burgemeesterschap een nieuwe uitdaging. Nieuw of niet, de burgemeester blijft een zeer belangrijke partner voor de FOD Binnenlandse Zaken en om die reden werd deze nieuwsbrief in het leven geroepen. Om u op de hoogte te hou- den van beleidszaken, nieuwe wetgevingen, actualiteit… krijgt u dit veiligheidsbulletin voor burgemeesters tweemaandelijks in de bus. In BeSafe vindt u daarnaast ook goede praktijken van an- dere gemeenten of steden die u kunnen inspireren voor uw eigen veiligheidsbeleid, en korte berichten die u aanzetten om deel te

Begeleiding op komst Hoe begin je aan een lokaal geïntegreerd veiligheidsbe- leid? Lokale overheden die er zich geen beginnen aan zien, kunnen in 2013 deelnemen aan een begeleidings- traject van de FOD Binnenlandse Zaken. Tien lokale advi- seurs van Binnenlandse Zaken zullen gemeenten en ste- den bijstaan. Lees er alles over op pagina 4 en 5. Verkiezing politieraad Nauwelijks zijn de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug of er komt opnieuw een verkiezing aan: de politieraad in de meergemeente politiezones. De Minister van Bin- nenlandse Zaken stuurt binnenkort een omzendbrief met tekst en uitleg naar de burgemeesters. Zie pagina 7. Veilige kerst Tegenwoordig is de eindejaarsperiode niet af zonder kerstmarkt, al dan niet met bijhorende schaatspiste. He- laas trekken die drukke evenementen ook minder vre- delievend volk aan. Steeds meer gemeenten schakelen daarom private bewakingsfirma’s in. Wat mag en wat niet? Lees meer op pagina 3.

“We hebben een gemeenschappelijke missie: de veiligheid van de burgers verbeteren.”

nemen aan activiteiten, nieuwe publicaties te bekijken of te be- stellen, enzovoort. We hebben in elk geval één missie gemeen- schappelijk: de veiligheid van de burgers verbeteren. Als Alge- mene Directie Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken staan we steeds klaar om u daarbij te helpen. We wensen u alvast veel succes bij het maken van uw beleidsakkoord én uiteraard veel leesplezier. 

1

Made with