משטרת ישראל

חג שמח

אפריל 4102 | 04# גיליון

פרויקטמיוחד מסע בעקבות מיל״ה, הפרויקט שהפך לתכנית הדגל של משטרת ישראל

מהצפון באהבה מנחם הורוביץ על החיים עםקצינתמשטרה

%001 הצלחה היחידה המיוחדת שלא מניחה לבריוני הכביש

התמונותשלכם ממשיכים בדרך המפנה: פרויקט צילוםמיוחד

1

Made with