שינפלד בבנקוק - חופשת קדם קיץ

–—‰ †~Š€

HILTON CONRAD BANGKOK

…–„Œ ˆ’‚Œ —… “‡• ‹• ˜—’ƒ… •ƒ•€Ž Š’Ž‡— HILTON CONRAD BANGKOK ¾´·»¸³ ÉÈÇ »È ǯ´Ã½ ¼¸°º´º ¾´»½ HILTON CONRAD BANGKOK y ³¿¸È Dz¶» ²Çÿ ¾´»À ¼Á É´»´²± À¿²¸µÇ É´·¸´´À° ƿý ¶´Ç¸¯ y µÇ´¯³ É´²È Âų ƴȳ ¹»½³ ¾´½Ç¯ ƴƱ¿°´ ²¿»¸¯É° ¼¸½¸³²½ °º´º ¸»´¸· y ²´Á´ ¼¸»¸Ã »Á ³°¸ºÇ ¼¯¸À Æ¿Á³ ±¿¸Ã´È³ µºÇ½ ¼¸¿¸º½ ²»Ã¿¸È »È ¼¸¸½´¯»¿¸°³ ¼¸Ãȳ ³³´°± ³½Ç° »º´¯ ¶Çµ½° ³¿´È¯Ç» y ¾´»½° ¼¸¸ÉÇÆ´¸³ »º´¯³ ¸Ç²¶° ¼¸º»½ É´²´ÁÀ ¼º²´°º»

˜ƒƒ—‚ €…ŠŠƒ‰

,

,

˜ƒ”ƒ•

03-618-9999 www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

Made with