שינפלד בבנקוק - חופשת קדם קיץ

ƒ†Š‡‚ ˜—– Š— ‚–•ƒ‡‚ ƒŠŒ HILTON CONRAD BANGKOK

HILTON CONRAD BANGKOK

ˆ‡‡—‚ CONRAD ‚–•ƒ‡‚ €˜ƒŒ ˜~ ƒ–‡‰˜ —…Žƒ ˜‡ŒŠƒ‚ ƒ†Š‡‚ ˜ƒŽƒŠŒ ˜—–Š ‹‡–~ƒ’Œ‚ƒ ‹‡ƒ†‚ ƒŠŒ‚ ‡˜Œ …~Š Šƒ€ ƒŠŒ ˜‡ –ƒŒ •ƒ•€Ž –˜ƒ‡ Œƒ‚ ‹‡‰ƒ‰ 5 Š— ‚Œ– ƒ‡’ƒ‡ ‡‚–Œƒ –˜ƒ‡ ‹‡‚ƒ€‚ ‹‡‡Œƒ~ŠŽ‡‚ ‹‡†–Ž† ‚‡’• –…Ž ‚„ ƒŠŒ ƒ†Š‡‚ ˜—– Š— •‡Ž‚Š ‡‰ ˜ƒ–‡‡˜ Š’Ž‡— ˜–…‡‡ Š ‚‚ƒ€‚ ‚Œ–‚ ˜~ ‹‡‰Ž‚ ƒŽ‡…–ƒ~Š Œ„ –˜ƒ‡ ƒ†‚…ƒ–‡~‚ ˜~ƒ ˜•Ž’Œ‚ƒ ŽŠ‡~˜ •ƒ•€Ž ‹‰˜ƒ‚— ‡„‰–Œ‚ƒ ‹ƒ’‚ Š ~”ŒŽ CONRAD ƒŠŒ Š‰Š ˜ƒŠ• ‡€‚Š ˜‡Ž ƒŽŒŒƒ •ƒ•€Ž Š— ƒ~”Œ˜ ƒŠŒ‚Œ –†ŒƒŠ‡• ‡”…–ƒ„~ ‡ ƒƒ –ƒŒ~ Šƒ€‚ ˜ƒ‡Ž•‚ „‰–Œ ˜~ –‡ ˜ƒ~–Š —‡— ‹‡Ž‡‡ŽŒ ˜ƒŒƒ•Œ ‹‡Š‡€– ‹‡–…~Š ‹‚ ƒ…–~˜˜ ‹‚ ‹‡–…‚ Ž‡„– ˜ƒ†‡ƒƒ ‹‡~–•Ž‚ ‹‡€–ƒ—Œ ~Š~ ~‡— ‹‡”ƒŒ ‹‡…ƒƒ–Œƒ ‹‡Šƒ€ ‹‡–…ƒŠ~ –…Š –’Ž Šƒ€ ƒŠ ‹ ˜ƒ‡Ž–ƒŒ‚ Š‰ƒ ‚‡„‡ƒƒŠ† ‚‡†Œ~ –…Š ‘ƒŽ ‚Ž‡—‚ ƒŠŒ ƒ‚—˜ƒ ˜ƒ‡‚ ˜ƒ‡–—’~‚ ˜ƒ’ƒ˜‚ ˜ƒŽ‚Š ƒŠ‰ƒ˜ ‚—’ƒ…‚ Š‰ ˆ–ƒ~Š –Žƒ• ‹ƒ‡ ‡Œ ‹‰–…Š—˜•Ž’Œ‚ ˜ƒ…ƒŽ‚Œ –ƒ‚Œ ˜Ž‰ ˜‡ ƒ~”Œ˜ ƒŠŒ ƒ —‡€Œ‚ ‡–‡~ ‡Š•–† ‹‡”ƒŒ Š‰ƒ~ ‡–… ‚‰‡– ‡˜ƒ‰ŠŒ ‡ƒŠ ‡—’ƒ…ƒ‡‰ƒ ‚‡‡˜— ‡Ž† —–€Œ –—ƒ‰ ƒƒŒ ‡˜ƒ~‡– ~’ ‡ƒŠ ‡—’ƒ…‡†ƒ…Š~ †Ž–†Ž‡~ƒ

ˆ’‚Œ …–„Œ

•ƒ•€Ž  ƒ † Š ‡ ‚ ˜ — – Š — ‹ ‡ ‰ƒ‰ ‡ ˜ – • ƒ ‡  ƒ Š Œ  ƒ – ‡ ~ ƒŠŒ‚ ‹ ‡ • Ž ’ Œ ‹ ‡–…ƒ ˜ƒ † ‡ ƒ ƒ  ‹ 

www.shainfeld.com a 03-618-9999

–„Œ ˆ’‚Œ

Made with