שינפלד בבנקוק - חופשת קדם קיץ

‹‡–—’˜Œ ~Š ‚Œ–ƒ ƒ‡‡Ž Š ‚–—‰‚ ˜ƒ–‡‡˜‚ ‘Ž ˜~ ‹‡Ž— 28 –‰ ‚Š‡ƒŒ ˜ƒ–‡‡˜ Š’Ž‡— ˜–… ˜ƒ…ƒ•Š ‡’Š~ƒ Š ƒ… ‹‡—…Ž ‡‰‚ ‹‡–˜~Š ˜ƒ—’ƒ…˜ƒ–— ‚~‡”ƒ‚ƒ Š ƒ…Š ‚‚ƒ€‚‚Œ– ˜ƒ–—‰‚˜ƒ—’ƒ…‚˜~ ƒŽ‡˜ƒ…ƒ•ŠŠ •’Š ~ƒ‚—€‚ ‹‡”ƒ–Œ ‹˜~ Š’Ž‡—‹ ‚Ž—Š ‚Ž—Œ –’˜—‚Šƒ –’—Š ˆ‡—Œ‚Šƒ ‹ƒ‡‚—‡—–˜ƒ‡ ‚Œ– Š‰ƒ~ ‚Œ– ˜ƒŽƒŠŒ ‚Œ– ˜ƒŒƒ•Œ ‚Œ– ‚–‡ƒƒ~ ƒŠ•˜— ‹‡…ƒ†

‡ƒ”•Œƒ ‡—‡~ ˜ƒ–‡— Š‰Š ŠŒƒ ‚Œ– ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ‚Œ– ‹‡Šƒ‡† ‹‡–—’˜Œ ~Š ŽŠ‡~˜ •ƒ•€Ž ‹€ ‚Œ– ‚—’ƒ…Š ‡‰

 ƒ† Š ‡ ‚ Š — ‹ ‡ ‰ƒ ‰ ‡ ˜– •ƒ ‡ ƒ ŠŒ  ƒ – ‡ ~ ‚ — ’ ƒ ‚ Š‰  ƒŠ Œ ˜‡  ƒ˜ ƒ~  ‹ ‡ ‚ ƒ —

ˆ’‚Œ …–„Œ HILTON CONRAD BANGKOK

Š‰ƒ~‚ ‡– … ˜ ƒ ƒ – ~ ‹   ƒ Š Œ   ‡‰Œ Š’Ž ‡ — Š — ‹ ‡ ’ — ‚ ˜ ƒ ƒ” — –—‰ Š‰ƒ~ ‘‰ –‡‡Ž ˜ƒ „ ƒ –~ ˜ ƒ ƒ – ~ ƒ ‹ ‡– ˜ ƒ Œ ‹‡–”ƒŒ • –  ƒ  ~Š  ƒ Š Œ ‚ Š — ‹‡–~ƒ’Œ‚ •ƒ•€Ž  ƒ  ŽŠ ‡ ~ ˜ ‹ ‡Œ ‡‚ Œ ‹ ‡  ‡ :  ƒ Š Œ ‚ Œ ‹ ‡ ‡ Œ ƒ‡  ‰ ƒ ‰ ‡Šƒ‡†

³Çµ¶ É´»¸» ‹‡‡Ž ˜ ‡ Ž – ‡ ~ ~ †  ‡ • „ƒ~

³ÁÈ

¼´¸ ¸È¸»È

¹¸Ç¯É Ǹ¸¯ ± º

³ÁÈ

¹¸Ç¯É Ǹ¸¯ ´ ·

³¯¸Å¸

¼´¸ ¸¿È

¸È¸»È ¸Á¸°Ç

¾´´¸À ¶ Ç ¾´´¸À °

Ǹ¸¯ ° º Ǹ¸¯ ° º

¸¿È ¸¿È

…ƒ˜’ †•†…ƒŠ—Š ~Ž ‚Š†

¸Á¸°Ç

¾´´¸À ·

Ǹ¸¯ · º

¸¿È

‚ – ‡ — ‡ ‚  ‡† Š  Š ~

¸Á¸°Ç

Ǹ¸¯ ² º

Ǹ¸¯ ´ ·

¸¿È

¸Á¸°Ç

¾´´¸À °

Ǹ¸¯ ° º

¸¿È

¸È¸½¶

¾´´¸À ¸

Ǹ¸¯ · º

¸¿È

ƒ—~–‚ ‹ƒ‡‚ ‡”…–‡‡~ †‡•„ƒ~ ˜ƒ†— ˜ƒ”ƒ•Š Š Š~ ˜ƒ†— ˜ƒ”ƒ•Š ‹Ž‡‚ ˜–ƒ… ‹‡†–ƒ’Œ‚ Šƒ‡†‚ ‡ŠƒŠŒ – ‡—‡Œ…‹ƒ‡Š –ƒ ‚Š‡Š‚ •ƒ—

MBK  €Ž‡’ƒ— ‹~‡ „‰–Œƒ

„–ƒ~ ‡†Œ

‘”‚ •ƒ—‚

ˆŠŒ‚ ƒŒ–~

…–„Œ ˆ’‚Œ HILTON CONRAD BANGKOK ‹‡‰ƒ‰ ƒŠŒ…ƒ–‡~

‚Š‡Š‚ •ƒ—

•Ž ’ƒŒ

‹‡‡Œƒ~ŠŽ‡ ‹‡’— Š— ˜ƒ–—‰ ˜ƒ…ƒ–~ ‹ ŽŠ‡~˜ƒ •ƒ•€Ž ‹‡Œ‡‚Œ ‰ƒ‰ ‡Šƒ‡†ƒ

‹‡Š‡’ Š ‚‡‰–

‚‡~˜ƒ‡~

‡–ƒŽ ”Ž•

‚‡~†’

‹‡–ŒŽ‚ €

‹‡—…Ž ˜ƒƒ…

É´À¸·° ²¿»¸¯É ¾´ÃÅ´ ¼¸ÃÀ´¿ ¼¸¸¯ »»´º É°¶Ç´½ ³»¸°¶» É´ÇÈï ¼¸¿¸¸¿´Á½»

–„Œ ˆ’‚Œ 03-618-9999 www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶ www.shainfeld.com a 03-618-9999

Made with