E2 antwoordenboek vwo

Hoofdstuk27 Kosten inde industriëleonderneming

Hoofdstuk27 Kosten inde industriëleonderneming

27.1 a Grondstofkosten

Kostenvangrond

Arbeidskosten

Kostenvanduurzameproductiemiddelen

Financieringskosten Kostenvanbelastingen

Kostenvandienstenvanderden

b Kostenvangrondstoffen/hulpstoffen, kostenvanmaterialen, kostenvanhalffabricatenen inkoopkosten.

c De kostenvanpersoneel invastedienst zijnonafhankelijk vandeproductie- of afzethoeveelheid.

d Bij koop: afschrijvings-, interest- en complementaire kosten. Bij huur of bij een leasecontract: huur- of leasekostenen complementaire kosten.

e Belastingenwaarbij deondernemingals incasseerder optreedt. Winstbelastingen. Kostprijsverhogendebelastingen. 27.2 a 1 Constanteenvariabele kosten. 2 Directeen indirecte kosten. 3 Als er sprake is vanéénproduct zijnalle kostendirect.

b 1 , 2 , 4 , 5 en 7 zijnmassaproducten. 3 , 6 en 8 zijn stukproducten.

c Deproductiecapaciteitheeftwel invloedopdekostenstructuuromdatdeproductiecapaciteitdeconstante kostenbeïnvloedt.

27.3 a We berekenen eerst het normale aantal machine-uren. Voor 2014 is het normale aantal machine-uren 120.000/100 30 uur = 36.000 uur. Het verwachte aantal machine-uren is 110.000/100 30 uur = 33.000 uur. Hetmachine-uurtariefwordt dan: C s /N p +V s /B p = € 216.000/36.000+ € 99.000/33.000= € 6+ € 3= € 9 .

b De standaardkostprijsper 100 stuksBuus is: Grondstoffenverbruik

80 kgà € 8= 90uur à € 16=

640

Lonen

1.440

Constanteenoverigevariabele kosten:

30machine-urenà € 9= €

270

2.350

De standaardkostprijsper product is € 2.350/100= € 23,50 .

27.4 a Ookopde kostenvandebetonfunderingenelektrische installatiemoetwordenafgeschreven,want deze hangen samenmet deaanschaf vandemachineengaanook jarenmee.

b Verkoopprijs vandemachinenadrie jaar

40.000

Sloopkostenvandebetonfundering

2.000

38.000

Restwaarde

c Deafschrijvingper jaar is ( € 80.000 – € 38.000)/3= € 14.000. Het afschrijvingspercentageper jaar is € 14.000/ € 80.000 100%= 17,5% .

CE

d Het gedurendede levensduur gemiddeld indemachinegeïnvesteerdevermogen is: ( € 80.000+ € 38.000)/2= € 59.000 .

Management&Organisatie inBalans

5

Made with