פרסומידע - גיליון 948

ידִע

פרסו

948 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ מסעי תשע”ט 2.8.2019 א’ אב | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook flipbook maker