292641079 efter elena

8 derpaa for det tyske Riges og Hamborgs Regning 100—120 Millioner Eoichsmark. — Hamborgerne ere imidlertid praktiske Folk og do give ikke et saa uhyre stort Belob ud, uden at do af Erfaring vide, at Pengene ere vel anvendte. Jeg troer, at man bør slutte sig til Ee g j o r i n g e n s Tanke om Anlægot af on Frihavn nordpaa, thi 1) her kan der faaes et t i l s t r æ k k e l i g t stort Areal, og jeg haaber at man strax vil reservere hele Terrainet ind­ til Citadellet, samt snarest mulig lade paabegynde Kaj­ anlægene nærmest inde ved Byen. 2) Arealet vil her kunno faaes p r i s b i l l i g e r o end noget andet Sted i eller ved Byen, 3) her kan Arealet senere u d v i d e s , og 4) sandsynligvis vil der her senere blive anlagt en Damp færge , til Forbindelsen med Sverrig, on Ba n e - g a a r d o. s. v., og en S por f o r b i n d e l s e med Toldboden og Havnen kan let tilvejebringes, naar alle Faktorer vise den r e t t e Interesse for Sagen. Jog kan efter det Udviklede ikke Andot end paa det Varmeste anbefale Anlæget af en Frihavn her ved Kjobenhavn, og jeg kan saa meget mere upartisk gjøre dette, som jeg personlig er uinteresseret i Sagen, idet min Forretningsbranche vil være uberørt af Spørgsmaalet Frihavn eller Ikke-Frihavn, men jeg troer, at det i Almindelighed vil være i den- d a n s k e Ha n d e l s vel- forstaaede Interesse*, og derfor sigor jeg: la d os h u r t i g t faa S p ø r g sm a a l e t u n d e r s ø g t fra a l l e S i d or , og l ad os s kr i d e t i l H a n d l i n g — l ad dot i kk e b l i v e ved Ord!

A/V^

Made with