Villabyerne1942

BLAD

Nr. 1

Torsdag den 8. Januar

BanskiKaks

hen/eder Damernes Opmærh- somhed paa /øigende /ordeiog- f!ge Tdbud, der om^aiier de aderbedsfe gam/e Kuaiiteter —

H eM e ru p A ^ d .

ProasA Crepé Georgeífe med r e/aur P/ootsfer. pr. Aífr. . . S: 7 Ae Ptqu^ d yoar ft/ Pen- rttsA/o/er, Aan rosa, pr. Aífr. NraaAAe, monsfrede, enge/sAe CasAest/Aesfo^er, pr. Aífr. . . S rtp^ , A a fu r ^ ^ ^ Crépe de ÍJAt ae ft / Ayo/er. A/ír. Ajo/e-AJaports a / AoaaesAeeAs pnmtu Ai^^H Strerf en^. D/d og Nt/Ae ¿ dert gam/e YJto/tfef, pr. Aífr. St'fprf sorf Ta/f med store PosenAaAeffer, pr. Aífr............ ÍY/ma sfr/A. 7 rtfo/tne. ÍOO°/Q rea Pomu/d ít/ NAyorfer, Aífr.

Ringmærke H u r t ig L e v e r in g

F r i n t a Y r t c o f C / t a r m e u s e R e n - ^ / te d e r p r . P a r

C A e m t s c r t s a rrtm e Y k t a / . u d ^ rt P e s æ f n t r t g , p r . SfAc.....................................

L r t d e r A y o / e r m . P c - g c B fn ., n te rt u . R p n / c / ., p r . S f/c.

S t æ rp S t/^ (;-Pp aA ;/ rpd rr m . P t ó . p ^ i ^ r ...........................................

H. F. A a g a a r d %

N r e f; U n d fr A y . YFp/tA:/. tu rd s fo rp P c s o 'f n . a te rt a t . / 'e y / . So^t

Y V a g f / u / d f .S t/A e A a f A y o / r r a t . s fo rp P p s æ f a t a ^ e r , p r . S f A . . .

J æ g e r s b o r g A U é 2 0

O r d r . 2 4 3 0 — 4 9 9

S t æ r f , t d d r t p . s f r t A A r d r 1 f r a / e r , / t d f s r n a d s A c d e . p r . .S fA . A

SmudsArdr AaAsa.sptyamas t ^ O s m n a .S f a r r r / s e r . p r . S f A . . . .

B H K r B E M HeH em p A fd .: STR AND VE J 76 Lyngbyvcjl A id .: L Y N G R Y V . 65

STØDBRÆNDE Optændingsbrænde P i i i e k o k s [)aa t.ager. JægersborgMaskinsnedkeri Gentofte 3585

Aog/e Aostyme og Aíyd/e-Papoas a / prima Ae/u/dne eage/sAc S fí^cr samf Pesímoo/ a / adsogfe /vt a/tfefer í:/ PoraeAyo/er see/ges ydersf /drde/agftgf.

# Spar

gsntortåd:

L^såglu . S—:s hr#dao AK— Kt.

:n

Fliser i Vasken og „Aiabest' Kunatmarmor paa Kakkanbord. Cuiv. Vin dueakarm og Trappe, iæggca paa Træ eUer Beton. B^nyt Ttiakudaiov^n. A VBh. Byværnsve) !0. Yraa i49

P i L L E K O K S

uden Mærker

Ordrup Farve Centm! O rd ru p v e J 98

Prima rrnharpet ensartet Kvalitet fra Valtty Par­ ken — Garanti for rigttgt J\!aal — \!indste Satg ft) hi. A fgiv Deres Hestiiiing nu td omgaaende f.ev^ring.

HeUerup A/d.

ClnJsr.

Kok! - Opt!^nd¡n^!b^!!nde - Kakketovnbr^nde - Kaminbründe A a g e R a u n k iæ r - O r d r u p 5 9 0 0 S k o v g a a r d a v e - 18 C P ta d a O r d r u p v o ) 74

Sírandttejen J73-/75

He/rup /446—i447

Ste/f

Etektriske Varmepuder udtejes

HeüerupSygepiejeíorretning

paa Mærke Nr. 6 i n c i t e r uden Mærker

¡ r ^ r i t a r i r i ia 's

r

G asvæ rk skok s ti! Gasværkets Priser. Ring ti! os, vi henter Mærkerne hos Dem og teverer Koksene, naar de ønskes Axe! Petersen. Jægersborg. Cent. 192

lugtfri, harpede F Ø R C E M C A B E RUNOCSVR;.(HACt: OPDkUP)HóO

O W / 7 7 Z O ¿ / / 7 ^

V a s k Som et Led ! vor Kunde-Service har vi Indledet et Samar­ bejde med Starmount's Vaske- og Serviceafdeling, idet vi gaar meget stærkt ind for den skaansomme Vask. der paa det nærmeste fordobler en Skjortes Levetid. For at gøre det saa let for vore Kunder som muligt henter og bringer vi paa Klokkeslæt. Ring og aftal en fast ugentlig Dag — vort Bud er til Deres Disposition. Vask:

A'oA GjentofteKommunes Vejviser 1942 Wøstvej 2, Char!otten!und,

Te!ef. Ordrup 646 \'p/!a.srrrn /aas oysaa Aos a//e Roy/!an4/ere.

Skjorte m. fast F lip ............ f.OO Skjorte m. 2 F lipper.......... f.2S Hvide Flipper ^ . 0.20 Pyjamas................................. f.20 Reparationer: Skjorte paasat Manchetter af eget Stof ind. Vask og Strygning 2.75 S k j o ^ e p ^ M t n y F h ^ e g ^

Pru <0 Kr

Prit !QKr.

tndhoid: AHe Optysninger om Kommunen

RÆNDE i a!!e Størreiser og Sorteringer. Tervebri- ketter (under 15 Vandindho!d), Stokersmutd.

Po9tdi9thkter Kirke$ogo9 Valgkredåe låg Vejkof!

! trr

prtma Harpekok;. — A!t saeiges !ov!igt uden Mærker. Rime!ige Priser og omg. Levering. Kom og ;e paa det paa I H \ H 1 i r r r j : \ n \ n s i \ r i n \ 1p)rl 41rdr)))) 114H—1M11

Vejviseren er en uundv. Waandbog for aUe. der har Interesser i Gjentoft# Komm. Ve jv iseren udk. Fredag Eftermiddag

Stof inci. Vask og Strygning 2.75 løvrigt udfører vi aile Reparatio­ ner. som De maatte ønske. Atte Sk orter, uatnet Fabrikatet, modtage!.

r

Cinders DanskeKoks

99^ .COWSTANTEA" ^ HoteË Pension ]. ]\l.s V arclsc! — (-nkdtc. (inirttciic ciicr sammenhængende. Go d e S e n g e — Go d F o r p f e j n f n g — Go d V a r m e T !f. Hefrup 5047 — Strendvel !J !

Ringmærke 6

K o k s u d e n B V B æ r k e d Noddrknks 3.7.S hl. Koks 8 .SO. Brænde ti) Kakkelovn, Vaåk og Coatratfyr. * R A SM U SSEN — ORDRUPVEJ M ! T !f. O rdrup Î304. i

^ ^ ^ L ^ I H E R R E - W O D E M A G A S I N Strandvej 187 — Helrup 1301

H e H e r u p Ku<- o g K o k s - L a g e r ^f$ 101 — S e t P ø d ø r e v ø ) 2 — T tf Høtt 2224

Danske Koks Qaevøørkeprfe

0 . MELSEN - GENTOFTE QOntoTtO 1 3 0 0 ( S L # d n ln g ^ # r )

E^riketter Westfa!ske Cinders Optændingsbrænde

?i

Made with