Onsdag 03. oktober 2018

2

Onsdag 3. oktober 2018 •

Foreslår Furuparken som hundepark på Biri

Furuparken lanseres nå som et sted som kunne egnet seg godt som hunde- park på Biri. Initiativtaker Hege Ekhøy har fått god respons på forslaget fra hundeeiere på Biri. Som hundeeier har Hege Ekhøy lenge ønsket seg et fristed for hunder på Biri, der hundene kan være uten bånd og leke fritt. – En hundepark er selvsagt ingen barnehage. Hundeeierne må være til stede, understreker Ekhøy. Positiv respons Hun har fått mange positive tilbakemeldinger etter at hun la ut ideen på facebooksida «Det skjer i Biri og omegn.» – Det er mange som ønsker seg et slikt sted for sine hunder. Mange synes det er et bra initia- tiv, sier Ekhøy. Helt konkret kunne hun tenke seg det området som kalles for Furuparken som et egnet sted for en hundepark. Parken ligger vis-a-vis ungdomsskolen. – Parken er et ganske stort område med både trær og et stort grøntareal. Plassen er godt vedlikeholdt og holdt i orden, redegjør hundeeieren. Tar gjerne dugnad På vegne av seg selv og hunde- eiere i Biri har hun henvendt seg til kommunen med spørsmål om de kan få benytte seg av deler av Furuparken til en hun- depark. Parken blir et inngjerdet område. – Vi vil trenger midler til et sikret gjerde, og oppføringen av gjerdet kan vi gjøre på dugnad, sier Ekhøy. Hun har foreløpig ikke fått Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Ann Karin Leonardsen, Berit Sagheim, Rolf Ottar Ekhøy, Hege Ekhøy, Liv Jorunn Solhaug, Majen Liereng, Randi Solbakken og Liss Veronika Antonsen vil gjerne ha en hundepark plassert i Furuparken på Biri.

noe svar fra kommunen om det lar seg gjøre. Positiv nabo Mandag var det første gang hundeeierne møttes i Furuparken. Åtte hundeeiere møtte opp med sine firbeinte venner. En av dem, Majen Liereng, er selv nabo og hunde- eier. Hun hilser forslaget vel- kommen. – Det er mange som går gjennom parken med hund. Det er blitt flere etter at området ble ryddet opp, erfarer Liereng. Som nabo nærmeste nabo til Furuparken har hun ingen betenkeligheter med å ha en

hundepark som nabo. – Det skulle bare mangle, mener Liereng. Ekhøy er overrasket over den store responsen.

– Furuparken er et stort og fint område. Hundeparken må nødvendigvis ikke være her, men her er det plass. Dette kan bli et møtested for hundeeiere.

Det blir samtidig litt sosialt. Biris befolkning er flinke å sette i gang ting. Her har vi en mulighet til, mener initiativtake- ren. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Laila Haarstad, født 1927, døde 8. september. Målfrid Kristine Moe, født 1929, 18. september. Hans Johnny Nielsen, født 1932, døde 20. september. Kari Sveum, født 1947, døde 21. september.

Kurs for seniortrafikanter

NAF avdeling Gjøvik og Omegn tilbyr nå kurs for seniortrafikan- ter der målet er å beholde trygg mobilitet så lenge som mulig. NAF ønsker at alle trafikanter skal føle seg trygge i trafikken og at trafikksikkerheten skal være

kes til å avdekke hva kursdelta- gerne er usikre på, hva føler de som problematisk og hva ønsker de mer informasjon om. Andre kvelden deltar Ann Kristin Thomte fra Thomtes Trafikkskole for å gi svar på og informasjon om de temaene som kom opp den første kvelden. Kurset er utviklet med tanke på aldersgruppen 55 pluss.

best mulig. Begge deler er avhengig av god kunnskap.

Kurset går over to kvelder, 16. og 25. oktober. Første kvelden bru-

Mjøsbyen og bompengeringene

Grunnforholdene gjør utbyggingen svært mye dyrere. Vi frykter at alle bomstasjonene kan bli en stor utfordring for lokalt næringsliv i framtida. Én ting er at de store hovedå- rene bompengebelastes, men at byene rundt Mjøsa også skal ha bompenge- ringer, er ikke bare gunstig. I årevis er det blitt jobbet for at Innlandet skal fun- gere som en enhet. Altså Mjøsbyen. Tettheten på bompengestasjonene i Innlandet kan bli en utfordring, dersom denne løsningen velges.

midler fra statens store pengepung. Likevel er vi bekymret for helheten. Nå bygges E6 ut i stort tempo, fra Kolomoen til Øyer. Her kommer bom- pengestasjonene tett når vegen står fer- dig, og Gjøvik får nok sine. Riksveg 4 har bompengeinnkreving over Hadeland. På fylkesveg 33 er det bompenger i ret- ning Akershus. På denne strekningen skal det blant annet bygges to tunneler, og de siste signalene går på at det kan bli nødvendig å kreve inn mer bompeng- er enn opprinnelig planlagt.

om en felles areal- og transportstrategi rundt Mjøsa, og forslaget om bompenge- ringer for flere av byene jobbes fram i håp om å hente penger fra statlige bymiljøpakker. Bymiljøpakkene skal få flere til å reise kollektivt. Det er en lang veg å gå før det lokale kollektivtilbudet er på et nivå som kan forsvare en så omfattende bom- pengeinnkreving. Spørsmålet er hvor mye disse pakkene kan bidra i områder der befolkningen også bor spredt. Vi ser at det er fristende å sikre seg

Det kan bli interessant å se hvor smerte- grensen går for bompengeinnkreving. Hamar Arbeiderblad skrev lørdag at det jobbes med flere bompengeringer rundt Mjøsa. Gjøvik er blant byene der det kan komme bompengering, i tillegg til de andre mjøsbyene. Nå er det ingen stor overraskelse at det vurderes en lokal bompengering, det har vært trukket fram i sammenheng med andre, fremtidige utbyggingspro- sjekter, slik som på riksveg 4. «Mjøsbyen» er et samarbeidsprosjekt

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 3. oktober 2018

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online catalogs