Volvo - Lakk - Grå

Top Coat Grey 5002 17455170

SIKKERHETSDATABLAD

Utgitt dato

: 2016-02-18

Versjon

: 2

Avsnitt 1. Indentifikasjon

1.1 Produktidentifikator

Top Coat Grey 5002

Produktnavn

:

: 17455170

Produktnr.

B

Væske.

Type produkt

:

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Maling. :

Anvendelsesområde

Leverandørens detaljer 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet AB Volvo SE-405 08 Göteborg, Sweden :

: +46-31-66 67 50

Telefonnr.

1.4 Nødtelefonnummer

:

22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

Nødtelefon

: sds@volvo.com

E-postadresse

websds.volvo.com

Avsnitt 2. Viktigste faremomenter

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

: Blanding

Produktdefinisjon

Klassifisering : Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

R10 Xn; R20/21

: Brannfarlig.

Fysiske/kjemiske skadevirkninger Skadevirkninger for mennesker

Farlig ved innånding og hudkontakt.

:

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 STOT RE 2, H373 (lunger)

Se rubrikk 11 for toksikologisk informasjon og rubrikk 12 for ökotoksikologisk informasjon.

2.2 Etikettelementer

Farepiktogrammer

:

Advarsel Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Signalord Redegjørelser om fare

: :

Redegjørelser om forholdsregler

: Ikke anvendelig.

Generelt

Bruk vernehansker og øye- eller ansiktsvern. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Det må bare brukes eksplosjonssikkert elektrisk utstyr / ventilasjons-/belysnings- og materialhåndteringsutstyr.

Forebygging

:

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

Respons

:

: : Ikke anvendelig. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Lagring Avhending

Utgitt dato

: 2016-02-18

1/8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker