נדלניסט - מגזין הנדל"ן של בני ברק

 •– ‡ Ž Š—  “ ŠŽ‚  ‡ „ €Œ „ "  — ˜ ƒ ‡ Š  ‰ † " ‡ | 1 9 / 1 2 / 2 0 1 6 |  "  

ƒ‡Š‡€ 9

' ‡‡ŽŠŽ ' : ‹‡’‰‚ ˜ƒ – " ƒ‡ ‡ƒ‡Œ ‡‡ Š €‡—Ž ~Š— ‚Œ Š . ˜‡—‡Š— ‚–‡

† ‡ƒ”•Œ‚ †‡ŽŠŽ Š— ‹‡Žƒ”•Œ‚ ˜~ ƒ—’… † ‡…ƒŠ •– ‡Ž Š— †‚ƒŠ‚ ˜ƒ–‡‚…ƒŠ  

˜”ƒ• ‚—‡‰– ˜ ‡Ž " ŠŽ‚ ‚–‡€‚ " ˆ Œ ”   ˜ ~„ ‚— " Š—

Made with