Onsdag 19. oktober 2016

2

Onsdag 19. oktober 2016 •

Lekeanlegget er klart på Lena

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Finn en rask vegløsning I Totenvika avsluttes straks arbeidet med fylkesveg 33, og der blir det en førsteklasses ferd- selsåre. Dermed er det god veg mellom Fjellhaug og Skreia. Så er det strekningen mellom Skreia og Bilitt. Den er svingete og smal. For øyeblikket lider vegen også av dårlig vedlikehold. Her er det store ujevnheter i vegba- nen. Vegvesenet har utbedret femti - 50 - meter i høst, ved å forsterke vegskulderen og lappe inn litt ny asfalt. Vi har gjentatte ganger skrevet om det farlige krysset på Vennevold, ulykker langs vegen og redde beboere i nærområdet. I dagens avis får vi høre om det som står i kommuneplanen fra 2009. Der skisseres det en helt ny trasé mellom Lena og Skreia, via Krabyskogen. En slik omleg- ging er anslått å koste 460 millio- ner kroner. Sannsynligvis øker prisen før spaden kan stikkes i jorda. Samtidig er vegen satt på fjer- deplass på Østre Toten kommu- nes prioriteringslista. Øverst står videreføring av fylkesveg 33 mellom Opsahl og Bondelia. Vi tror det er på tide å stikke fing- eren i jorda, og erkjenne at en full utbygging av ny veg mellom Lena og Skreia er helt i det blå. Dette ligger i beste fall mange år inn i framtida. Vi snakker om en veginvestering tilsvarende både byggingen av Falkentunnelen og den pågående forbedringen av fylkesvegen i Totenvika. Her skal selve vegutbyggingen delfinansi- eres med bompenger for å få regnestykket til å gå opp. Akkurat nå sliter både beboere og næringsliv med den dårlige standarden mellom Bilitt og Skreia. Det bør vurderes andre løsninger for denne strekningen. For om det er ønskelig og sikkert samfunnsøkonomisk med helt ny veg fra Skreia til Lena, må det sies at det er akseptabel veg fra Bilitt til Lillo. Flaskehalsen går forbi Vennevold. Nå bør det først og fremst fin- nes penger til å gjøre tiltak som hever standarden på den eksis- terende strekningen mellom Bilitt og Skreia. Omlegging av Vennevold-krysset er et tiltak her. En slik løsning må komme snart. Det er uholdbart slik det er i dag.

Anleggskara Roger Smikkerud, til venstre, og Amund Holmstad tester ut den nye flotte lekeparken på Lena. Lekeanlegget er nå ferdig og kan brukes, selv om det gjenstår litt ellers.

Helgevakthold har vært nødvendig for å holde folk unna det nye leke- anlegget i Lenaparken. Nå er lekeparken ferdig, og det er fritt fram å leke. Siden juli har det vært arbeidet for fullt med oppgradering av stasjonsområdet på Lena. – Det blir et fantastisk anlegg, og et skikkelig løft for Lena, er det enighet om blant de seks anleggsarbeiderne som var i sving på mandag. Lekepark er klar I løpet av måneden skal anleggs- arbeidet være ferdig, men én ting er allerede klart. – Vi hadde overlevering av lekeparken til kommunen på fre- dag, så denne er nå ferdigstilt, forteller bas Amund Holmstad i Landheim Bygg. Etterhvert som det 380 kva- dratmeter store lekeområdet har tatt form, har det vært vanskelig å ikke la seg friste til å leke litt. – Ei helg måtte entreprenøren ha vakthold for å holde holde folk unna, da gummidekket trengte tid for å herde og skulle ikke tråkkes på, sier overingeniør Werner Olsen i Østre Toten kom- mune. Nå er det fritt fram, da leke- Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

parken er skilt ut fra anleggsom- rådet med et anleggsgjerde. – Nå er det bare å komme og leke, oppfordrer Roger Smikkerud i Brødrene Gudbrandsen AS. Og dermed er lekeparken, som privateide Lena barnehage ga 800.000 kroner i gave til, reali- sert. 2.000 planter En lang treplatting, som blant annet vil få fire små scener og en parallell gangveg der jernbanetra- seen en gang lå, gjenskaper på et vis det gamle stasjonsområdet på Lena. Dette skal bli et hyggelig sted å være og møtes i Lena. Det er plantet rundt 2.000 stauder, nær- mere 50 rogn og sju kirsebær- trær, ei lønn og ei lita gran. Sistnevnte skal vokse seg til ei stor julegran i årene framover. – Som anleggsgartner er jeg opptatt av at det må være en god plan for vedlikehold, sier Roger Smikkerud, og anslår at det vil kreve et årsverk å holde parken og rundkjøringa i stand i årene framover. Det første året er det entreprenøren som har ansvaret for vedlikeholdet. – Vi har et år på oss på å finne en løsning for dette, sier Werner Olsen i kommunen. Åpning til våren Borte ved rundkjøringa drar Erland Fangan Dahl de siste dra- gene med riva over nysådd plen.

Ved stasjonsbygningen jobber Waldemar Siry med siste finpuss på sitteområdet. Marius Østby snekrer scener. Fortsatt gjenstår det å få på plass blant annet tre- ningsapparater, skråramper til skateområdet og en god del kant- stein. – Vi planlegger ei markering hvor vi inviterer alle som har bidratt. Dette skjer 11. november, sier Olsen. Den offisielle åpninga vil bli til våren. Nok parkering? Arbeidet med området har gjort at blant annet parkeringsplassene i Jernbanegata er borte. Parkeringsplassen utenfor Vinmonopolet er utbedret, mens det blir 30 oppmerkede plasser i området utenfor Toten trenings- senter. – Plassen som er planlagt som torgområde vil også kunne brukes som parkering inntil videre. Det vil ikke skje noe her neste år, sier Olsen, som mener at det vil bli nok parkering også framover, men at det vil være litt lengre å gå. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Stein Morten Eng, Østre Toten, født 1957, døde 8. oktober. Solfrid Lundstad, Østre Toten, født 1945, døde 1. oktober. Jorunn Olsen, Østre Toten, født 1926, døde 4. oktober.

Marius Østby jobber med en av de fire scenene som skal plasse- res ut i stasjonsområdet.

Plantearbeidet har vært omfat- tende for anleggsgartner Roger Smikkerud. Den nye julegrana i Lena er ganske lita ennå.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Kari Skogstad, Østre Toten, født 1929, døde 6. oktober. Margrethe Stenslie, Østre Toten, født 1919, døde 8. okto- ber. Magne Ødegård, Østre Toten, født 1923, døde 30. september.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with