Kraks Vejviser 1945 provinsregister

V e j v i s e r e n s

2. B ind indeholder:

1. B ind indeholder: AM. I Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register — III: Person-Uegister — IV: Provins-Register

Emneliste til begge Bind Afd. V: Ueal-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — VII: Fag-Register

A fd e lin g [ V

P r o v i

n s - R e g i

s t

e r

A. Forretn inger - B. Pr iva t-Adresser - C. S tørre Gaarde - D. Kommunefortegnelse A . F o r r e t n i n g e r (Side 1777) Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Stillings- og Varebéteg- nelser lienviser tillige til de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By et Real-Register med Oplysninger om stedlige Myndig­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 36 større Byer tillige et Kort over Byen. De i Henhold til Justitsministeriets Bekendtgørelse af 7. Nov. 1944 oprettede Kredskontorer findes optaget i Afsnittet Tilføjelser og Rettelser paa gule Blade efter Emneliste foran i 2. Bind. (Side 2068) Alfabetisk ordnet Register over ca. 20,000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 961. (Side 2178) Indeholder Oplysninger ordnede efter Gaardenes Navne om Gaarde, Godser etc. vurderede til Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, ijied Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendoms­ skyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m, rti. D . K o m m u n e f o r t e g n e l s e (Side 2210 ) 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. , ' . En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paanæste Side. B . P r i u a t - A d r e s s e r C . S t ø r r e G a a r d e Hæren og Søværnet. » . Oplysninger om Hærens og Søværnets Afdelingéi1 er i det væsentlige optrykt uforandret fra Kraks Vejviser 1943, idet dog Personnavne er ført å jour indtil den - 7io 1944. ; . • t ’ , , i., . \ '■ Henvendelser vedrørende Hærens og Søværnets Afdelinger,. Skoler og Institu­ tioner m. fl. kan indtil videre ske til henholdsvis Krigsministeriet og Marinemini- steriet, Slotsholmsgade 10, København K. ' ' 1 Politiet. ; V Oplysninger om Politiet er i det væsentlige soptrykt uforandret fra Kraks Vej­ viser 1944, idet dog Persønhayrie er W t a jour indril den 1944 .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online