Kraks Vejviser 1945 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

S tore G odser er i en P a re n te s an fø rt paa deres P lads i A lfa b e te t med en H en v isn in g til de enkelte G aarde. F ølgende O plysninger er saa v id t m u lig t m eddelt for h v er en k elt G aard : 1) G aardens N av n , B elig g en h ed indenfor A m t og Sogn sam t P ostadresse. 2) om den m ulig e r Sæ degaard (o: en G aard, d er før R egeringsfonindringen i 1GG0 v ar Sæ de for en adelig F a ­ m ilie, eller som senere er g jo rt til S æ degaard ved kgl. B e­ villing) eller H ovedgaard (o: en G aard. h v o rtil d er i gam le D age h ar v æ ret g jo rt H overi, og som lig g er paa Jo rd , der fra gamm el T id er fri for F æ stetv an g ). E n Sæ degaard vil altid være H ovedgaard. 3) om den hører u n d er e t Gods. 4) G aardens A real i T ø n d er L and, specielt an g iv et hvor m eg et A ger (A ) og hvor m eget E n g , K æ r og M ose (E ). E n T d . L an d = 0,55 ha. 5) G aardens V urderingssum til E jendom sskyld e fte r den alm .V u rd erin g p r. l.O k t. 193G med ev en tu ellesen ereÆ n d rin g er. 6) om der horer Skov og P la n ta g e (S) til G aarden og hvor m ange T ø nder L and. 7) Skovens V urderingssum til E jendom sskyld. 8) om der hører B øndergods til G aarden. 9) B øndergodsets sam lede V urderingssum til E jen d om s­ skyld. 10) E jeren s, F o rp ag teren s eller B esty reren s l^av n , S til­ lin g etc. K o m m u n e f o r t e g n e l s e . V ed hver L andkom m une er an fø rt S ogneraadets P o s t­ adresse, A m tet (eller A m tsraadskredsen), H erred et, R ets- og P olitikredsens N umm er, sam t In d b y g g crtallet 1940. I B e ­ gyndelsen af F o rteg n elsen er in d sat e t H en visnings-R egister for K omm uner med D ohhelt-N avne, og i S lu tn in g en findes en N øgle til de b en y tted e N um re for R ets- og P o litik red se. D .

A . F o r r e t n i n g e r . er opfort b y v is . B y ern e (se n edenstaaende F o rteg n else) er ordnet alfabetisk. F o r h v er B y er fø rst m eddelt et R e a l - R e g i s te r , indeholdende O p lysninger om M yndig­ hed er, offentlige K o n to rer, In stitu tio n e r og F o ren in g er med H jem sted i den paagæ ld en d e B y, sam t en D el statistisk e D a ta : In d b y g g eran tal, S k attem y n d ig h ed ern es V u rd erin g in m. U n d er F o r r e t n i n g e r e r alle blot nogenlunde b ety d e­ lige V irksom heder m ed tag et. V ed F o rretn in g en er an fo rt S tillin g s- eller V arebetegnelse, d er tillige angiver, ander hvilke O v ersk rifter i F a g -R e g istre t (A fdeling V II i V ejviserens 2. B ind) den er o p tag et; h e r finder m an de T ilfø jelser, der an g iv er V irksom hedens sæ rlige S p ecialiteter. E rhvervsdrivende, der ikke er m edtaget under F o r r e t n i n ­ g e r i P ro v in s-R eg istret, m aa søges i F a g -R e g istre t under de resp ek tiv e F ag -O v ersk rifter. E n k e lte F a g -F o rteg n elser findes paa S upplem entslister, f. E k s. Caféer, R o stau ran to r og K ro er, S lagtere og V iktualiehandlore, B rugsforeninger. Disse F o rteg n elser leveres g ra tis til K cb ere af V ejviseren. (N æ r­ m ere O plysninger findes paa de sidste B lade i d ette Bind). V ed hver' By (efter: F o rretn in g er) er g ivet en F ortegnelse over L an d sb y er i Om egnen, d er h ar P ostadresse til den paa­ gæ ldende B y. E rhvervsdrivende i disse L andsbyer m aa søges m ellem F o rre tn in g e r p aa L an d et. F o r r e t n i n g e r p a a L a n d e t (uden for de i næ rvæ rende R eg ister optagne S tationsbyer m . m.) findes i A fdeling V I I F ag - R eg ister for hver en k elt B ranche, ordnet efter Stednavne. P r i v a t - A d r e s s e r . R eg lern e for O rdningen er de samme som i A fdeling I I I , P erso n -R eg ister for K øbenhavn (se B agsiden a f den grønne K arto n foran d ette R eg ister). S t ø r r e G a a r d e . D e her m eddelte O plysninger er næ sten alle tilv eje­ b rag t ved K orrespondance med de en k elte G aarde og G ods­ kontorer. B . C .

F o r tegn e lse o v e r de i P rov in s-R eg istre ts Afsnit A optagne 171 B yer med A ngivelse af S idetal. K øbstæ derne er b ete g n et med en *

1991 »S toreH cddinge 2027 1992 » S tru er 202 « 1993 »Stubbekøbing 202» 1999 »Svaneke 2030 1999 »Svendborg 2000 »Sæ by 2001 »Sønderborg 2001 T aastru p 2002 T arm 2002 »T histed 2002 T inglev 2003 T oftlund 2006 Tyborøn 2007 T ølløse 2008 »T ønder 2008 T o rrin g 2012 U lfb o rg 2013 V am drup -2014 »V arde 2015 V ejen 2016 »V ejle 2018 »V iborg 2019 V in derup 2020 V ojens 2020 »V ordingborg ^ 5 2025 V ra a & 2025 »Æ røskøbing.; 2026 Ø lgod 200 2030 2036. 203? 2040 2041 2041 2044 2044 2045 2046 2045 2047 2047 2047 2048 2040 2050 2057 2068 2063 2003

»H elsingør »H ern in g »H illerød H irtsh a ls » H jø rrip g »Hobro »H olbæ k »H olstebro H o lsted H o rn b æ k H o rn sle t »H orsens r H u n d ested H u ru p Ilv alsø H ø je r n o n g H ørsholm Ik a st Jy d eru p »K alundborg K ellerup »K ertem inde »K olding K o riu th ' »K orsør »K øge L angaa »L em vig

»R ingkøbing »R ingsted »R oskilde R oslev »R udkøbing R y »Rodby R ødding R ode K ro R ødkæ rsbro R ønde »R ønne ‘»Sakskøbing Sam sø »S andvig »S ilkeborg Sindal »Skagen »S kanderborg S kern »Skive »S kæ lskør

1874

L underskov

1927 1927 1928 1928 1929 1930 1931 1936 1936 1937

F ak se 1845 F ak se L adepi. 1846 F an ø 1816 F arsø 1816 F je r ritslev 1847 F red en sb o rg -1847 »F red ericia 1818 » F rederikshavn 1853 »F red erik ssu n d 1856 » F red erik sv æ rk l8 5 7 G illeleje 1858 G ive 1859 G lam sbjæ rg 1859 G lostrup 1860 G raasten 1861 G ram 1861 »G renaa 1862 G rindsted 1863 Gudhjem 1864 Gørlev 1804 »H aderslev 1864 H ad sten 18(i9 H adsund 1870 H als 1871 H amm el 1871 » H a s e 1872 H aslev 1872 H edehusene 1873 H elsin g e • 1874

»A abenraa »A akirkcby »A alb o rg A al estru p

1777 71780 1780 1796 1797 1824 1825 1825 1826 1826

1878 » L ogstør

1883 1885

L øgum kloster 1928

L økken

1885 »M ariager 1888 »M aribo 1 8 9 0 ’ M arstal 1894 »M iddelfart 1897 »N akskov 1897 »N eksø

»A arhus

A ars A arup

»A llin g e A rd en A snæ s »A ssens

' 1932

1893 »N ibe

1826 A ugustenborg 1827 B alleru p 1828 B irkerød 1828 B jerringbro 1829 ♦Bogense 1829 B rab ran d 1830 Bramm inge 1831 B rande 1831 B roager 1832 » ra d stru p 1832 »Brønderslev 1882 B rørup , 1834 C hristiansfeld 1834 D ronninglund 1834 » E b elto ft 1835 E jb y 1835 » E sb jerg 1836 »F aaborg 1844

1898

N ordborg

1906 »N yborg 1937 1906 »N ykøbing F . 1940 1907 »N ykøbing M . 1944 1907 » N y k o b in g S . 1946 1908 »N ysted 1947 lf 08 »Næ stved 1947 1909 N ø rre A aby 1951 1909 »N ørresundby 1952 1910 O dder 1954 1912 »O dense 1955 1913 O tteru p 1978 1914 P adborg 1979 1920 » P ræ stø 1979 1921 »R anders 1980 1923 »R ibe 1989 1925 R in g e 1990 1925

Skæ rbæ k S kørping

»Slagelse

S lan g eru p

♦Sorø »Stego

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online