אוהבים את מעלות תרשיחא-מנשר לציבור הדתי

רק על מה שטוב לכולנו דף לימוד בנושא הכרת הטוב הבחירות ומידותיו של האדם -

₪ 1,200,000 סיוע לתרבות תורנית/חרדית

[בבא קמא צב, ב]: המאירי על אי הכרת הטוב וכל העושה כן [שאינו מכיר טובה] יורה על פחיתות מידה וסגנון טבע ונמאס פחות

האם לכול הברואים יש את הכרת הטוב? סיפר האדמו"ר בעל הנתיבות שלום מסלונים זצ" ל. שבאחד משיעוריו של רבו הגדול הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל בעל ה'אבן האזל' הוא עסק בעניין הכרת הטוב. יצאנו בסיום השיחה, אמר האדמו"ר בתחושה 'כי מי שאין לו מידה של הכרת הטוב-אין לו שייכות עם המין האנושי. מידה זו אינה רק' מידה טובה' או.'מעלה' אלא היא מיסודות של בניין האדם. ואם חוץ מהטוב נעשה לך גם רע, האם גם אז חייבים בהכרת הטוב? על הפסוק [דברים כג, ח] "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" אומר רש"י: לא תתעב מצרי מכל וכל, אע"פ שזרקו זכוריכם ליאור. מה טעם: שהיו לכם אכסניא בשעת הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר 98 זצ"ל [מכתב לאליהו חלק ג עמוד והילך] כותב כי בהכרח חז"ל למדונו שהכרת טובה אינה מותנית כלל וכלל בכוונותיו ובטרחותיו של המטיב. אפילו אם הטובה באה מדומם או מאדם שנתכוון לעשות את הדבר לטובת עצמו, והשני נהנה ממנו בדרך אגב, גם אז מוטלת חובה להכיר לו טובה.

₪ 18,000,000 חיזוק לחינוך הממ"ד העל יסודי

₪ 5,000,000 סיוע לחינוך הממ"ד היסודי

על הכרת הטוב בסיפור משה ויתרו לאחר שמשה מציל את בנות יתרו, והן חוזרות לביתן ומספרות ליתרו על כך, הוא מעיר להן על אי הכרת הטוב שעשו –"ולמה עזבתן את האיש", ומזמינו לביתו. בעקבות זאת, זוכה יתרו בחתן כמשה רבנו. מאוחר יותר, 'בשעה שאמר לו הקב"ה למשה, 'ועתה לכה ואשלחך לאל פרעה', אמר לו: ריבון העולם! איני יכול מפני שקבלני יתרו ופתח לי ביתו, ואני עמו כבן, ומי שהוא פותח פתחו לחברו, את נפשו חייב לו...אמר משה, איני הולך אלא ברשותו. [מדרש רבה שמות ד' ב'] הכרת הטוב לדומם וקל וחומר לאדם כשה' ציווה את משה להכות את מצרים, הוא הבדיל מספר מכות מהשאר. "ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרון- אמר ר' תנחום: אמר לו הקב"ה למשה: המים ששמרוך בשעה

סיוע לבני עקיבא

סיוע בפתרון ל מניין הראי"ה

מקווה חדש ביפה נוף

ביכ"נ זמני בשכ' האורנים

תחילת הקמת ביכ"נ לתימנים

שהושלכת ליאור, לא ילקו על ידך" [שמו"ר פ"י, ד]. והוסיפו חכמים גם על מכה נוספת: "ויאמר ה' אל משה: אמור אל אהרון: אטה את מטך והך את עפר הארץ- אמר ר' תנחום: אמר לו הקב"ה למשה: עפר שהגן עליך כשהרגת את המצרי, אינו דין שילקה על ידך.

הגדלת ההטבות במס הכנסה

₪ 1,600,000 סיוע לחינוך החרדי

אדם טוב ואדם רע [ברכות נח, א] הוא היה אומר אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי כמה בשר הביא לפני כמה יין הביא לפני כמה גלוסקאות הביא לפני וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי אבל אורח רע מהו אומר מה טורח טרח בעל הבית זה פת אחת אכלתי חתיכה אחת אכלתי כוס אחד שתיתי כל טורח שטרח בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו על אורח טוב מהו אומר "זכור כי תשגיא פעלו אשר שוררו אנשים", על אורח רע כתיב )איוב לז, כד( לכן יראוהו אנשים וגו'.

ש"ח 6,000,000 להקמת בית כנסת בשכונת הזיתים

נעזרתי בליקוט המופיע בחוברת שהוצאה ע"י זאב רוט.

רק מי שעשה יכול גם לספר על תכניות להמשך עשיה: פינוי קומת הקרקע בביכ"נ רמב"ם, הקמת בית ספר לבנות באר חיים, הקמת פנימייה בישיבה התיכונית, הקמת ביכ"נ חדש בשכ' האילנות, הקמת בית כנסת בשכונת האורנים, ועוד ועוד ועוד

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker