היכל הספורט גן נחום - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

היכל הספורט גן נחום ראשו ן לצ י ו ן

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9664315

Made with FlippingBook Annual report