Samling_af_Bestemmelser_1928

m . -W 2 5a S 7 / w

t 'X I

Den hidtil anvendte Fremgangsmaade, hvorefter 3 Aargange har været samlet til ét Bind under fælles Titel og med fælles Register, vil paa Grund af Stoffets Omfang ophøre, saaledes at hver Aargang fra 1926 at regne vil være et afsluttet Bind. Som Følge heraf vil fremtidig hver Aargang blive udleveret i indbunden Stand.

Made with