Onsdag 9. mai 2018

2

Onsdag 9. mai 2018 •

Åpne for å åpne opp utenom åpningstida

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Effektiv jobbing Vi har dessverre sett litt for mange saker der kriminelle har fått betydelig strafferabatt fordi sakene er blitt liggende for lenge i politiets systemer før de har kommet til retten. I dagens avis skriver vi om de profesjo- nelle kjøttyvene som kom til Norge for å bedrive tyveri mer eller mindre på heltid. De ble pågrepet 20. mars, etter at en våken ansatt i et firma gjenkjen- te tyvene fra overvåkingsvideoer vist på TV 2. Allerede nå foreligger dom- men. Retten har sett alvorlig på tyveriene av kostbar indrefilét, og nøler ikke med å karakterise de utenlandske gjerningsmen- nene som mobile vinningskrimi- nelle. De har kommet hit for å stjele. Rett etter pågripelsen gikk politiet til retten og ba om vare- tektsfengsling. Dette er altså ingen straff, men en metode for å sikre at etterforskningen kan gjennomføres uten at gjernings- mennene for eksempel får mulighet til å påvirke vitner, tukle med bevis, eller eventuelt stikke av. Det siste er en stor utfordring når det kommer uten- landske statsborgere til Norge for å gjøre raske penger på ulovlig vis. For selv om politiet tar folk nærmest på fersk gjer- ning, forsvinner de like fort ut av landet som de kom inn. Varetektsfengsling er en alvorlig inngripen, og det er ingen auto- matikk i at retten gir medhold til dette. Noen ganger vil det stride mot folks oppfatning av hva som er galt og hva som er riktig når noen pågripes og løslates etter avhør. Her skjedde ikke det. I denne saken ser vi at politiet har brukt ressursene på en grundig etterforskning, ikke minst oppfølging av elektroniske spor. Og det har skjedd raskt, med tanke på at teleoperatører og bomselskaper skal gi fra seg sine data. Så har påtalemyndig- heten klart å få saken raskt opp i Gjøvik tingrett. De to det gjel- der i denne saken har kommet fra varetekt til retten, og kom- mer ikke på frifot før hele den straffen retten har utmålt er sonet. Så venter alt å dømme en utvisning fra landet. Dette er effektivt jobbet, og politiet fortjener ros for sin hånd- tering av saken.

Østre Toten folkebiblio- tek på Lena hadde rekordbesøk i fjor. Nå ønsker de at flere skal kunne besøke biblioteket – også utenom åpnings- tida. Mer-åpent bibliotek er en ord- ning som flere bibliotek rundt om i landet har tatt i bruk de siste årene. – Dette innebærer at man kan besøke biblioteket også utenom de fastsatte åpningstidene våre, og uten at ansatte er tilstede, sier biblioteksjef Sonja Heimdal. Biblioteket har allerede en selvbetjent løsning for utlån. Lån, levering eller henting av reserver- te bøker, bruk av PC, lesing av aviser og magasiner eller å stu- dere, er ting det vil være mulig å gjøre på biblioteket utenom åpningstida. 100.000 besøkende Kultursjef Kjersti Krageberg har mer-åpent bibliotek på Lena høyt på prioriteringslista over sine inn- spill, når strategiarbeidet for neste års planer og budsjetter starter med ei samling 23. og 24. mai. – Jeg vil si at biblioteket er den viktigste kulturelle møteplas- sen vi har i kommunen vår akku- rat nå. I fjor ble det gjennomført 200 arrangementer her, og det ble satt besøksrekord med over 100.000 innom, sier kultursjefen. Hun legger videre til at dette er melkeproduksjon. Denne gis til bønder som klarer å levere elite- melk hver eneste dag i 15 år. Hver dag måler TINE kvaliteten på melka fra norske melkeprodu- senter. Den beste melka blir kate- gorisert som «elitemelk», som er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få for melka si. Melkeprodusentene fra Kolbu ble overrakt prisen fra på Lillestrøm, av TINEs styreleder Trond Reierstad og konsernsjef Hanne Refsholt. – Høy kvalitet er det beste kon- kurransefortrinnet norsk melke- produksjon har i konkurransen med utenlandske aktører. I løpet Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

Østre Toten folkebibliotek satte i fjor besøksrekord med over 100.000 besøkende og er en viktig kultu- rell møteplass. Biblioteksjef Sonja Heimdal og kultursjef Kjersti Krageberg har nå et ønske om å gjøre biblioteket tilgjengelig utenom åpningstida.

noe som vil gi stor merverdi uten at det krever store investeringer og ekstra ressurser. Den tekniske løsningen biblio- teket bruker i dag er tilrettelagt for mer-åpent bibliotek, så det som kreves er å få en adgangs- løsning. Å komme i gang vil kreve fysisk tilrettelegging av bygget og investeringer på cirka 365.000 kroner. – Erfaringene fra andre mer- åpne bibliotek er økte besøkstall. Vårt ønske er å maksimere tilbu- det og at så mange som mulig skal ha glede av biblioteket, sier

Heimdal. Utover kvelden

biblioteket i helger, i ferietida og andre helligdager. Det vurderes å sette en aldersgrense på 18 år.

Det vil ikke være fritt fram å få tilgang på biblioteket utenom åpningstida. – Man må inngå en mer-åpent bibliotek-avtale, hvor lånekortet også vil fungere som et adgangs- kort, forteller Heimdal. Det er noen utfordringer knyttet til til- gang før vanlig åpningstid på ukedagene, men at man kan opp- holde seg på biblioteket fram til klokka 23 på kvelden. Det vil også gi bedre tilgjengelighet til

Vår snille mamma, mommo, søster, svigerinne og tante

f. Heimdal, født 25.11.1944, sovnet stille inn 7. mai 2018, Tønsberg. Sårt savnet.

Sølvtine utdelt til Kolbu-ektepar Karin Dyste Leirdal og Lars Olav Leirdal fra Kolbu har mot- tatt sølvtina fra TINE for sin

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Magne Meier Eriksen, Vestre Toten, født 1928, døde 23. april. Reidun Johanne Skrinde, Vestre Toten, født 1926, døde 21. april. Astrid Syversen, Østre Toten, født 1933, døde 23. april. Alle som vil følge Gunvor til siste hvilested er velkommen i Kolbu kirke fredag 11. mai kl. 11.00, og minnesamvær i kirkestua etterpå. Like kjært som blomster er en gave til Orientmisjonen.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Karin Dyste Leirdal og Lars Olav Leirdal mottok nylig sølvtina, etter å ha levert melk av beste kvalitet gjennom 15 år. (Foto: Innsendt).

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

av de siste 15 årene har andelen elitemelk økt jevnt. Det betyr at

norske forbrukere får melk i ver- densklasse, sier Trond Reierstad.

Made with FlippingBook - Online catalogs