3620776873

12

Rigsdag, og særlig en Tak for de Udtalelser, hvormed dette Leve motiveredes. Anledningen til denne smukke Fest er vel det islandske Altings Besøg lier i København. Rigsdagen er dog derfor ikke skinsyg paa sin Kollega. Tvært imod. Som man i Almindelighed glædes i højere Grad over den Opmærksom­ hed, der vises mod ons Yen, end over den, der vises mod en selv, saaledes ogsaa her. Det Haab, der for blev udtalt, at Rigsdagen i sin Virksomhed vil have hele Landets Vel for Øje, nærer ogsaa jeg, og jeg tor føle mig 'forvisset om, at dette Haab ikke vil blive beskæmmet. Den lovgivende Forsamling, der i sin Gerning vilde’V'avorisero enkelte Dele af Samfundet eller enkelte Kommuner i Landet, vilde sikkert ogsaa snart blive befriet fra sin Virksomhed som Lovgiver. Jog bringer Københavns Kommunalbestyrelse en Tak for Indbydelsen af Rigsdagen til Festen her og udtaler det Ønske og det Haab, at København altid maa have en Sty­ relse, der, som den nuværende, forstaar og magter sin Op­ gave, saa den stedse kan arbejde for alle Borgernes Vel og derved være ct Mønster til Efterfølgelse for andre Kommu­ nalbestyrelser her i Landet. Københavns Kommunalbestyrelse leve!

Festen afsluttedes i Eaadliushaven, som denne Aften første Gang brugtes — og var smykket — til Fest.. Omkring Kl. 10 forlod Gæsterne Raadhuset.

Made with FlippingBook HTML5