Villabyerne1914

- POLITIKEN s

DISTRIKTSBLADET

Torsdagen den 8 . Jannar .

Nr. 1- — 1914.

2 Ø r e

Kaiser-Briketen i,

En detail Eng,os- Teil. Hell. 20 . Hellerup Brændselsforsyning S t ra n d v e j 88 .

flint t f ri Faas has alle D’Hrr. Købmænd. sr

Forlang

l o d e m e BaØm&øsiik. Brdr. W etlesen , C harlotten lund . T elf. Ordrnp 1 0 3 5 .

Elektrisk L y s & K r a f t P r o j e k t , T ilb a d og R e p a r a t io n e r ved M. Høy-Pete?sen< s t a t s a u t o r i s e r e t I n s t a l l a t ø r . Pi.'eallé 9, Charlottenlund. Tlf. Ordr. 160

W v e r r f t s s a g f ø r e r J e k s . G ie ra ing Nørregade 16 Tif. 1817. Kl. 10—3. Valdemaisvej 2. Tif, Ordrup 1141. Kl. 5Vs—6'/a Eitm, (Onsdag urdt.)

„ J L S t “ B R IK E T T E R 7**, h ø j e s t e Varn seevae, b illig s t e . Vægt ca. 8 7 K v in t Stis. Eneforhandling for Ordrup og Charlotlenlund ORDRUP K U L IMPORT GUSTAV FOERSOM Telefon Ordrup 605. L in d e g a a rd s v e j 4 . dyrlægeWilli. Bel. S tr a n d v e j 1 7 9 , i . S a l, O v e i-re ts sa g fo rc r Nørrevoldgade 18, Kjøbenh. Telef. 4152. Tr. 10 —3. Annettevej 2 B. Telef. Ordrup 457, Tr. 6—7. H ele K ohes ................. Kr. 1,15 pr. Hl K nu ste Kohes ............... Kr. 1,30 pr. Hl. hvortil kommer Betaling for Tilkørsel samt 0p- eljer Nedbæring efter Takst. Ordres m od tages Strandvej 72 , T lf. H ellerup 1 3 0 9 . E t F a r ti K ok es-A fh a rp n in g r e a li- j sund K ritik . H vor uendelig mange seres å 5 0 Øre pr. H ek to lite r . i • Trf. 12-g'dg s. Jte -el 6-7. Tlf. Hellerup 469 x Strandvej Gasværk.

Da Ingentørfirmaet H i l d e b r a n d t

i Frederiksberg, Hibenshus og Hellerup Afdeling udlejes i@x@r fra i Ir« aariig. Væ rd i sag-er m o d ta g e s t i l O p b e v a r in g .

)&EäBK33SCä9BSSSHniBaSBBa^BBBraaaaaEBBg^

N avn til. 31en det la d er sig n u ikke a ltid gøre. Og vilde m on stro S am fun­ det væ re tje n t med, a t P ressen paa den Konto udelukkede b e re ttig e t og vrange og uheldige F orhold e r ikke hievne redresserede ved a t blive d r a ­ get frem gennem B la d a rtik le r, hvis F o rfa tte re stedse er forblevue unævnl og ukendt. Vi siger d erfo r trø stig ti! vore Læ sere: Kom fremdeles til os med, hvad De liur p a a Sinde, og l)e skal a ltid finde P lad s herfor, tiaai Talen er om Forhold a f almen Intet- esse. Men som Kæ lling en og Snob­ beri, saavel opefter som nedefter, sted ­ se skal være b and ly st i D istr ik ts b la ­ det, sk al fo rliaab cn tlig Ingen nogen­ sinde med B ette beskylde os for Frem sæ tteisen a f løse P a astan d e og I n s i­ nu ation er, lige sa a lid t som fo rv ræ n ­ gede og forvanskede Meddelelser og R e fe rate r nogensinde lia r fund et P lad s i vore S p alter. De svundne Dage. Vi tro r, a t vi ved a t b ryde mød d et svundne sam tid ig e r fæ rdige med det. Men v i ta g e r fejl. Mange, mange A a r e fte r en Ople­ velse k a n E rin d rin g e n komme over os j saa stæ rk t, a t vi h e lt overvældes af J dén. I D u lever i Fæ llessk ab med en V en .; I e r Venner, mener, a t I ald rig k an m isfo rsta a hinanden , a t I hele L ivet vil dele on d t og godt med hinanden. — Og dog blev V enskabet b ru d t. Men in te t Menneske e r d et vel svæ rere a t møde end den, som m an h a r s ta a e t meget næ r og d ere fte r er kommet i kø lig t F o rho ld til. Man skilles f r a hinanden. Der vokser en lille Smule af Glemselens Mos over de S tie r, -som fo rdum traa d - tes s a a hypp ig t. M indet synker ned i Mørket. Og sa a kommer d et som e t Lyn. T ilfæ ld et stille r a tte r de -to Venner overfor hinanden, Øje mod Øje. Gamle M inder, som m an troede døde og be­ gravede, lever a tte r op i En-s E r in ­ d rin g s a a h a stig t, a t m an k an m iste F atn ingen . S aad an er det med det F o rb i­ gangne. Det, som h a r væ ret, slum rer i v o r t. Milide. Vi tro r, det er dødt — og v: ta g e r fejl. H vad vi er og gør nu, er V irk n in ­ ger a f A årsag er, som ligg er i det F o r­ bigangne,

lf in tte rb illede .

Skatfespkrøvningen i ! Gentofte Kommune. F r a ag tet H a a n d h a r vi m odtaget efterfølgende A rtik el. Ifølge R e fe ra t f r a G entofte Sogne* ran d s sid ste Møde er m an nok i F æ rd med a t fo ra n d re Opkrævningen a f S k atten saaledes, a t m an frem tid ig vil opkræve denne i 4 K v a rta le r i S ted et fo r som nu 2 G ange a a riig t. I den A nledning siges det, a t d e t et! p a a tæ n k t a t an sæ tte — k o n stitu ere —* endnu en Skatteopkræver, den fem te, Angaaende den fø rstnæ vn te Foran-* m altn ing s H ensigtsmæ ssighed sk a l Indsenderen h e ra f ikke u d ta le sig. Men a t det i den A nledning skulde være nødvendigt a t have 5 — fem —t Skatteopkrævere i G cntofte-O rdrup Kommune, synes ganske u rim e lig t; det er a t fo rdy re S k a tteopkræv* a in g sa p p a ra te t til ingen N ytte. Deu ofte om talte dy re A dm in istra tio n i Kommunen h a r sik k e rt b la n d t andet d ette dy re A p p a ra t til A,ar* sag. D e t e r form odentlig en E f­ te rlig n in g a f R od em esterin stitu tioneu i K jøbenkavn, som m an andetsted s og saa h a r forsøgt, men a tte r opgivet som e t d y rt og u n y ttig t Omsvøb (f, Eks. F re d erik sb e rg og Odense). N aa r hver Skatteyder, e fte r a t Ligningen er fæ rdig, f a a r sin try k te S k atte b illet med Opgivelse af Beløbet og Be* taling sd åtoen og T illæg af en ,Vis Rente fo r h v er Maaned, m an efter F o rfa ld u n d la d er a t betale, sa a •-er A fstandene i G entofte Kommune ikke stø rre, end a t enhver S katteyd er d i­ rek te til S k atte k o n to ret kan over­ komme to — e ller fire — Gange a a r­ iig t a t indb etale S k a tte n ; k an m an ikke selv gaa, kan man jo indsende Beløbet. Nogle Kommuner h a r jo og­ sa a a rra n g e re t sig med B anker méd F ilia le r, som m odtager Sk atten . Thi hvad skål egentlig Skatteopkræveren til? H a n afleverer sine Sedler, men nogen Myndighed til a t opkræve hos dem, der forsømmer deres P lig t, h a r han ikke; til a t indd riv e S k atte­ resta n ce r kræves Fogedens H jæ lp. A flevereringen a f Sedlerne k a n jo ske én Gang a a rlig d irek te f r a K ontoret. — Men maaske k an det oplyses, hvilke sæ rlige F o rho ld der m a atte væ re til Stede i Gentofte-O rdrup, som gør den dyre Skatteopkrævervifksom héd nød­ vendig e ller ønskélig; Ind send eren h e ra f h a r g jo rt sig Umage fo r a t faa Øje p a a saadanne, men h a r nu i ad­ skillige A a r ingen kunn et finde. En gammel Kommunalmand,

S a g e n s Em ne . H er v a r k ø rt fø r J u l i et Sogue- raadsm øde indenfor vor Læ sckr.es et Msdlejp, der u d ta lte i A nledning af, %t k ap s V aretag else a f et offentligt Anliggende havde væ ret G enstand fo r K ritik i B ladene, a t h a n vilde tilra a - de déjn, der, mente a t have G rund til K lage, a t g a a d irek te tii Vedkommen­ de, d e r havde derm ed a t gøre, i S te­ det for til P ressen. E t Sogneraads- rnedlecm havde and et a t b estille end a t læ se A v iser og havd e ingen F o rp lig ­ telse til å t læ se a lt, h v ad der stod i « Aviserne o. s. v., o. s. v. D et v a r h an s O rd ; men h a n havde U ret. D et er under visse F o rho ld rim e lig t og n a ­ tu rlig t, a t m an g å a r d irek te til de P a a gælden de, n a a r m an h a r noget paa Sinde. Mén a t d e t i n i af ti T ilfæ lde v il vise sig a t væ re mest v irk n in g sfu ld t a t lade en S ag gaa gen­ nem P ressen , e r der Ingen, d er i V ir­ keligheden betvivler. Hen S tøtte, d er ligger i, a t må'n forelægger en S ag fol­ den sto re Offentlighed, fo r sine Med­ borgere, sam tid ig med, a t m an fore- b rin g er den fo r re tte Vedkommende, v il i mange T ilfæ lde væ re sa a væ rd i­ fuld, a t m an ikke h a r R a a d tii a t und­ være den. Og vi h a r rig E rfa rin g for, a t ju s t de, der gerne vil give d e t Ud- seende af, a t de e r hævet over a t tage H ensyn til de Anker og Besvæ­ ringer, der fremkommer gennem P re s­ sen, e r allerm est øm find tlig overfor K ritik . Og fry g t b lo t ikke for, a t det ikke sk a l konyne til re tte Vedkommen­ des K undskab. — D er kom en D ag til os en Mand, som i de sénere A ar h a r sp ille t en mere frem trædende Rol­ le i en a f de no rd sjæ lland sk e Villakom- muper, og h an u d ta lte s in T ilfredshed med D istrik tsb la d e ts H o ldn ing og S ta n d p u n k t i det S to re og Hele. Men h an beklagede sig dog over, a t vi gav P lad s fo r anonyme A rtik le r. Selv­ følgelig vilde det væ re heldigst, n a a r Nogen ønsker e t eller an ­ d et frem gennem Bladene, a t de da sa å sig i ¿ ta n d til a t lægge

G entofte under Sne

Fotograferet 1.. Juledags Morgen. n v o r mange i Villako-mmunerne nød d et p rag tfu ld e Syn fø rste Juieciags Morgen, d a -Sneen i de tidlige T im er havde dækket a lt und er s it fine, hvide Lin. E n T u r gennem C h a rlo tte n lu n d Skov h in Morgen var in ­ te t m ind re end en uforglemm elig Oplevelse. Og Nytaar-smorgen, d a Solen giorød sp ræ ng te d e t tæ tte so rte Sky­ lag ud over Ø resund, medens „ F lu e p a p ire t“ med sine fo rrevn e Ism asser henledte Tanken p a a G rønlands Ky­ ster.

Sygdom og legemlige -Skavanker kastes i Reglen ikke in d over os g an ­ ske tilfæ ld ig t. De stræ k k e r deres Rød­ der dybt ned i svundne T iders J o r d ­ bund. Vemod, som stemmer os til sø rg ­ modige T anker, k a n væ re øjeblikkelig; men som o ftest er Vemod Skyggen f ra det, som h a r væ ret. Det, som h a r væ ret, følger os. Men ikke b lo t med mørke Skygger, ogsaa det lyse og glade føres tilb ag e til, hvad d er fo r længe siden udgjorde Indholdet i v o rt Tankeliv, vore Sam ­ ta le r og vore G erninger. D et fo rb i­ gangne er Retfæ rdighed. Det er F rø. Og det kommer ene og alene an p a a os, h v ad vi saaede. A f ond t bliver ondt, af godt b liv er godt, af Ugræ s b liv er Ugræ s, og af Hvede bliver Hvede. D et sk å l vi huske p aa, n a a r vi u nd res og k la g er over, hvad L ivet h a r givet os a t bære. F o r en sto r Del er den D ag i D ag ikke and ét end H østens Dag. Jo , dog noget mere! Dagens Udsæd sk a l give F rem tid en s Høst. H vad jeg i D ag møder, hvordan jeg i D ag vælger, h v ad jeg i D ag o frer m in K ra ft til, det b liv e r F rem tiden s F o rtid . Om jeg vil skabe m ig F rem tid s­

lykke, ma-a jeg ikke give efte r fo r Øje­ b likk ets T ilbøjeligheder, dersom de fo rh ind rer, a t m it F rem tid sh a a b sæ t­ te r F rø og modnes. Man skal ikke be­ dømme T ingene efter, h vo rd an de nu v iser sig. Men fo r a t fa a et klogt og k la rt Syn p a a Forholdene sk a l vi g ranske dem f r a et F rem tid ssyn s­ punkt. Det, som ikke k an udholde Prøven, er ikke væ rd a t holde paa. Lykkelige er de Mennesker, som med Glæde kan se tilb ag e p a a det, som h a r væ ret, og som med ro lig F orhaab- ning ser de kommende D age i Møde. ( S ve n sk D am tidn in y). En tevandelss t i l Gentofte Søgneraad. Ordrup Sogns G rundejerforening h a r und er 10. Decéinber fo rrig e A a r tilsk re v et Gentofte S ogneråad følgen­ de: H erved tilla d e r m an sig a t henlede det ærede S ogn eraad s Opmærksomhed p a a Foreningens S krivelse a f 9. J a ­ n u a r d. A. til det davæ rende Sogne- raa d , sam t p a a dettes S v a r p a a sam ­

me af 17. J a n u a r d. Å„ af hvilke S k ri­ velser A fs k rift hoslægges, og tilla d e r man sig p a a G rundlag af disse a t fo r­ vente, a t der ikke fo r d e t kommende R egn skab saar vil blive yd et noget som helst T ilskud til de p riv a te Skoler, uden i Forbindelse med disses For- pligtélse til a t gen rejse en speciel højere Pigeskole i O rd ru p Sogn. Endvidere tilla d e r m an sig a t fo r­ vente, a t d e t ærede Sogneraad, saafrem t d er pa-a saad ann e Be­ tingelser ydes komm unalt T ilskud til de p riv a te S ko ler fo r det kommende R egn skab saar, da vil tage rim e lig t H ensyn til de Beboere, hvis B ø rn fre­ k v en terer uden fo r den sa a k a ld te Sko­ le rin g staaend e p riv ate Skoler, saale- des a t disse Beboere b liv er lig e stille­ de med dean, hvis Bø rn frekven terer under R ingen staaende Skoler, i h v il­ ken Forbindelse m an tilla d e r sig a t erin d re om den hø jtæ red e Sogneraads- forniands U d talelser i Sogneraadsmø- det den 9. J a n u a r 1912, hvilke U d ta­ lelser findes refererede i den oven­ nævnte Skrivelse af 9. J a n u a r d. Å. —

Made with FlippingBook flipbook maker