D theorieboek havo

15.1 Marketingaspecten

DomeinD Marketing

Jekunt • het belangvanmarketingverklarengelet opdedoelstellingenvandeorganisatie. • marketingdoelstellingenherkennen. Hetmarketingbeleid iseenonderdeel vanhet totaleorganisatiebeleid.Al eerderhebbenwegezien dat een organisatie een aantal doelstellingen heeft. Voorbeelden zijn het maken vanwinst, het zorgen voor werkgelegenheid, het verhogen van de arbeidsproductiviteit, maar ook het zorgen voor eengoede sfeer onder het personeel. Bij het marketingbeleid gaat het om alle activiteiten van een organisatie die gericht zijn op de maximale behoeftebevrediging van de afnemers. Het gaat er dus om dewensen van de consu- menten zogoedmogelijk tekennenendaarop in tespelen.Maarwel binnendeorganisatiedoelen. Uitdieorganisatiedoelstellingen leidenwemarketingdoelstellingenaf.Dezedoelstellingenkunnen zowel strategischals tactisch zijn.

Marketingbeleid

Tot de marketingdoelstellingen rekenenwe: • het behalenvaneenbepaaldeafzet; • het vergrotenvanhetmarktaandeel; • het behalenvaneenbepaaldewinst; • het verbeterenvanhet imago. De meeste van deze doelstellingen zijn te meten.Bijvoorbeelddeafzet van30.000 fietsen in 2015. Het verbeteren van het imago is een marketingdoelstellingdieniet temeten is.Door het houden vanopendagen kan eenonderne- ming proberen het imago te verbeteren (bij- voorbeeld in de chemische industrie). Of de afzet daardoor toeneemt, isniet temeten. Ofdemarketingdoelstellingen leiden totdege- wenste organisatiedoelstellingen is meestal niet tevoorspellen. Een reclamecampagnekan bijvoorbeeld zoveel kosten dat deze kosten hoger zijn dan de toename van dewinst door demogelijkeextraomzet.Dankandeonderne- mingdie campagnebeter niet houden. Onderdelenvanhetmarketingbeleid zijn: • productbeleid (wat voor product, welke kwaliteit?); • prijsbeleid (welkeprijs,welke kortingen?); • plaatsbeleid of distributiebeleid (via groot- handelaar, detailhandel of rechtstreeks aan de consument?); • promotiebeleid of communicatiebeleid (hoeveel enwelke reclame,welkemedia?). Omdat ze alle vier met de letter p beginnen, noemenwe zedevierp’s.Dezevieronderdelen van het marketingbeleid noemenwe de mar- ketinginstrumenten . Het is onmogelijk deze vier instrumentenafzonderlijk toe tepassen. Ze

Marketing- doelstellingen

4P’s

Product: aardbeien. Prijs: kwart onderwinkelprijs. Plaats: naast het veld. Promotie: bord langsdeweg.

Marketing- instrumenten

worden in onderlinge samenhang toegepast, waarbij het accent danweer eens op het ene, dan weer eensophet andere instrumentwordt gelegdwordt.We sprekenvande marketingmix .

Marketingmix

SE

Maakdeopgaven15.1en15.2.

Uitgeverij VanVlimmerenBV

168

Made with