D theorieboek havo

Begrippenlijst

Marketing DomeinD

19.1 E-marketingbeleid

19.3 E-mailmarketing, zoekmachineoptimalisatie en 19.3 webvertising

Crossmedialeuitzendingen Eenuitzendingviaeenmediumtypedat oproept tot het gebruik vaneenandermedium. E-marketingbeleid Alleactiviteitendiedeondernemingonderneemt omdebe- hoeftenvanafnemers via internet tebevredigen. Customer’s solution Eenproductmoet eenoplossingbiedenvoor eenprobleemof eenbehoeftevaneen consument. Cost to consumer Denadruk ligt opwat eenproduct voor de consument kost ge- durendedehele levensduur. Dit noemenwede total cost of ownership. Prijsvergelijkingswebsite Eenwebsitewaar jeprijzenvoor eenproduct bij verschillende aanbieders kunt vinden. Convenience Ondernemingen richten zichmeer op klantgemakonder andere door snel leverenen soepelebetaalvoorwaarden. Communication Ondernemingen richten zich tot consumentenmaar via internet kande consument ook zelf reagerenen zodemeningbeïnvloe- den. Daaropmoetenwebwinkels inspelen. E-commerce Handel via internet. Demeest voorkomende zijnB2C: door on- dernemingenaan consumenten, B2B: door ondernemingenaan ondernemingenenC2C: door consumentenaan consumenten. Klantperspectief Gezienvanuit de klant verloopt eenbestellingviadevolgende stappen: bezoek, keuze,winkelwagen, controle, adresgegevens, controleenbetalingswijzeenorderbevestiging. Clickstreamprogramma Eenprogrammaom klantgedragbij tehoudenen teanalyse- ren, zeverzamelengebruikersgegevens vanwebsitebezoekers. Dropshipping Eenwebwinkel die zelf geenvoorraadhoudtmaar bij eenbe- stellingdezedoorstuurt naar eenderdeomhet product te laten verpakkenenverzenden. Detaillistperspectief Gezienvanuit dedetaillist verlopenbestellingenviadevol- gende stappen: controlebesteloverzicht, betalingsbevestiging, aanmaak factuur –pakbon – aanmeldingverzenddienst, inpak- kenbestellingenmeegevenaanverzenddienst enverzending verwerken inhet systeem. 19.2 E-commerce

Call toaction Jeprikkelt debezoeker vaneenwebsitedoor actief, kort en krachtigop te roepen tot actie. Deactie kanbestaanuit het be- stellenvaneenproduct, het bezoekenvaneenwebsiteenzo- voort. E-mailmarketing Het gebruikenvane-mail door eenondernemingomhaar pro- ductenof informatie indebelangstelling tebrengenmet e-mail. DeTelecommunicatiewet geeft regelswaar ondernemingen zichaanmoetenhouden. Zoekmachineoptimalisatie Dewebsiteaanpassenom zohoogmogelijk te scoren inde zoekresultaten, door te zorgenvoor relevante inhoudeneen si- temap (paginawaaropallepagina’s vaneenwebsite zijngesor- teerd). Zoekmachineadverteren Het betalenvoor advertentieruimte inde zoekpaginavaneen zoekmachine. Als jeopeenadvertentie klikt kom jeopde lan- dingspaginauitmet een call toaction. Webvertising Adverterenop internet. Dit gebeurt vaak viaeenadvertentie- handelaar. Gebruikelijkebetaalmodellen zijnCPM (kostenper 1.000 keer verschijnen), CPC (kostenper klikopeenadverten- tielink) enCPA (bedragper ondernomenhandeling). Affiliatemarketing Het adverterenomper verkoopeenvergoeding teontvangen, eenvormvanCPA. Conversieratio Het percentagevanwebsitebezoekersdat ook echt eenbestel- lingplaatst. Cookiewetgeving Een cookie is eenbestanddat door de computer vaneenweb- sitebezoekerwordt gedownload. Voor het plaatsen is toestem- mingnodig tenzij het een functionele cookie is. Informatieregels Voor de controleopde identiteitmoet eenwebwinkelminimaal vermelden: denaam, KvK-nummer, adres, contactgegevens en btw-nummer. Productinformatie Webwinkelsmoeten informatieverstrekkenover productken- merken, prijzen inclusief btw, bijkomende kosten,wettelijkebe- denktijd, betalingsmogelijkhedenende levering. Binnende wettelijkebedenktijd kun jede koopontbinden. Levertermijn Alsdezeniet is vermeld, geldt dewettelijke levertermijnvan30 dagen. 19.4 Wet- en regelgeving

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

220

Made with