פרסומידע - גיליון 954

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ כי-תבוא |

954 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

20.9.2019

|

תשע”ט

כ’ אלֹולֹ

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook Annual report