اتهام جاسوسی

بهائیان به جاسوسی

ئ بها ی ستیزی اتهام و

نادر سعیدی

چندی است که اندیشه آزادی و دمکراسی و احترام به حقوق بشر در میان نویسندگان و

روشنفکران ایرانی گامی بلند در جهت شجاعت و خود آگاه ی برداشته است. روشنفکر در تحلیل

نهایی کسی است که خودش بیندیشد و بر اساس خرد و بررسی واقعیتها به تحلیل جامعه پرداخته و

دروغهای متداول فرهنگی را مورد سوال و کنکاش قرار دهد. نتیجه چنین اندیشه ای روشن

ساختن تاریکیهای ذهنی و تبعید دیوهای انسان ستیزاز تاریک خانه های فرهنگ اجتماعی یعنی

به خود آگاه ی است. این حرکت چیزی جز بت شکنی و بازگشت انسان و انسانیت

تبدیل ناخود

آگاه

به خانه خویش نیست. کار روشنفکر ان است که به تولد و ظهور انسان کمک کند. ظ هور انسان

یعنوان انسان به این معنی است که آدمی بر اساس حقیقت وجودش یعنی هش ی اری و آزادی و

اصالتش تعریف گردد و نه بر اساس وی ژ گیهای بدنی یا خاک ی او. در جامعه ای که انسان پدید

آمده

است و آدمها بعنوان انسان و نه حیوان و کالا مورد معامله و رفتار قرار می گیرند خبری از نظام

، نظام نج است ، نظام مردسالاری و نظام ارتداد و تبعیض و خفقان مذهبی

، کاستی نظام ن اد پرستی ژ

نیست. آنچه که در همه این نظامها و فرهنگهای ضد انسانی مش ترک است تقلیل هویت راستین و

دنی و حیوانی یعنی نفی انسان بعنوان موجودی ازاد و اند ی شمند است.

آدمی ان به وی گیهای ب ژ

قوق ح

آدمها همگی در برابر قانون مساوی هستند و کار

در جامعه ای که دران انسان تولد یافته است

نظامهای سیاسی و قضایی حفظ و پاسداری این تساوی حقوق اس ت. وجود قوانین تبعیض علیه

ه گروه ای گوناگون بر اساس اعتقاد مذهبی یا جنسیت یا رنگ پوست یا آرمان ها ی اجتماعی آنها به

این معنی است که قانون جامعه ت بلوری از فرهن گی ضد انسان است. چ نین فرهنگی کارش تبدیل

ی بی جان یعنی انسان کشی و انسان زدایی است.

انسانها به حیوان و یا یک ئیش

به همین دلیل است که علامت شاخص روشنفکر راستین دفاع از حقوق اقلیتهایی است که در

تاریخ آ ن جامعه اماج نه تنها ظلم و تبعیض بوده اند بلکه فرهنگ انسان زدا نیز با بهانه ها و دلیل

تراش ی های گوناگون به مسخ حقیقت و توج یه ستم بر ان اقلیتها پرداخته است. رسا لت اندیشمندی

که حاضر نیست حرکت رهایی بخش اندیشه ازادش را در معبد زور و زر قربانی نماید این است

معطوف به برابری

که این دروغهای شایع فرهنگی را مورد سوال قرار دهد و به ا یجاد فرهنگ

ی

حقوق همگان و آزادی عقیده و اندیشه کمک نماید. بعنوان مثال روشنفکر کسی بود که در زمانی

1

Made with