מדריך העסקים של גוש עציון

לֹהרשמה לֹקֱבלֹת המדִריך Online

בריאות ותזונה מרפאות, בתי מרקֱחת, רפואה משלֹימה, חנױות טבע, מטפלֹים ומאבחנים

אופנה וטקֱסטילֹ חנױות בגדִים ומעצבים, הנעלֹה, בגדִי ילֹדִים, תכשיטים ואקֱססוריז

תוכן

גינה ונוי

בילֹוי ופנאי

אטרקֱציות וטיולֹים, חופשות, טיסות, מופעים, תרבות, ספורט ופנאי

משתלֹות, ריהוט גן, גננים, פרגולֹות ומוצרים לֹחצר ולֹגינה

יודִאיקֱה ומתנות ספרים ותשמישי קֱודִש, מוצרי פופ-אפ, משחקֱים ומתנות, מוצרי יודִאיקֱה

בית ומוצריו מוצרי חשמלֹ, ריהוט, כלֹי בית, אביזרי נױ, ױלֹונות, חדִ פעמי

בניה ושיפוצים אריחים וחיפױים, דִלֹתות, שיש, מטבחים, מוצרים סניטרײם, אנשי מקֱצוע

לֹימודִים והעשרה גנים ומעונות, בתי ספר, ישיבות ואולֹפנות, מוסדִות לֹהשכלֹה גבוהה, מכלֹלֹות, קֱורסים וחוגים

מוזיקֱה ונגינה

בעלֹי חיים

כלֹי נגינה, הגברה, אולֹפנים, מורים לֹנגינה ותזמורות

חנױות לֹבעלֹי חײם, וטרינרים, מזון, תכשירים ומוצרים לֹחיות בית

שרותי דִת

שרותים קֱהילֹתיים

Made with FlippingBook - Online catalogs