S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1892

o v er

F ø d s l e r , S y g d o m m e og D ø d s f a l d

i

K j ø b e n h a v n .

•»§§•<•----

Bulletin hebdomadaire de statistique déinographique et médicale.

V ille de C op enhagu e .

S y t t e n d e A a r g a n g .

Nr. 1— 52.

P. M. Kellers Bogtrykkeri. KJrtwntavii,

Made with