בחבל מודיעין 128 - ינואר 2016

תוכן

אמנה זה עניין  3 של אמונה תושבי לפיד השיקו אמנה יישובית, לטובת יתר קהילתיות, הירתמות וחברות ביישוב מועצה מובילה,  4 מקיימת, מצטיינת יוצאות 2016 תכניות העבודה של שנת לדרך עם שפע של אתגרים משמעותיים אשר יצעידו את המועצה קדימה! חדשות  10 קורס סע"ר הסתיים בהצלחה חניכי בני עקיבא ציינו את סוף חודש ארגון, במופעים ובטקסים קבלו את מתנדבת החודש: אילנה חתומי מגינתון יעל פפר, אחת מנשותיו של גואל רצון ופאנל נשים מוצלח – בערב לציון יום המאבק באלימות נגד נשים תלמידו של יאנוש קורצ'ק, נפגש עם תלמידי בית הספר בן שמן ועוד

הודעה לעיתונות בדבר האפשרות לקבלת תמיכה 2016 לשנת הכספים המועצה האזורית חבל מודיעין מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למוסדות ציבור הפועלים בתחום שיפוט המועצה, להגיש בקשה למתן תמיכה של המועצה בפעילותם-וזאת כמפורט להלן: סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה: גופים הפועלים בנושא רווחה, חינוך, קהילה, תיירות ותרבות # גופים הפועלים בתחום הדת. # גופים הפועלים בתחום הספורט # תבחינים למתן התמיכה: הנוסח המלא של התבחינים המאושרים למתן תמיכה מפורסם, במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה. עותק נוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל בלשכת גזבר המועצה – בשעות העבודה הרגילות. המועד האחרון להגשת הבקשות הינו- , תשע"ו, כ"ח בשבט . 7.2.16, ' יום א גופים ומוסדות העומדים בקריטריונים הקבועים בהוראות נוהל מתן תמיכות ובתבחינים, המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על-גבי טופסי הבקשות, בצירוף כל המסמכים, הנדרשים עפ"י נוהל התמיכות והתבחינים במשרדי המועצה. בקשות תלויות ומפורטות תיבדקנה על-ידי ועדה מקצועית של המועצה ותאושרנה על-ידי מליאת המועצה- בהתאם לשיקול דעתה. יודגש כי המועצה אינה מתחייבת כי בתקציב התמיכה, ככל שייקבע, יחולק במלואו.

שמעון סוסן ראש המועצה האזורית חבל מודיעין

עם רפי אברהם מטיילים בחבל יום כיף בחרמון 24/2/16 יום שלישי ט"ו באדר תשע"ו האדם במדבר 17/2/16 , יום רביעי ח' אדר תשע"ו

* 3 1 0 6 ה צ ע ו מ ה ד ק ו מ

ביקור ב"חוות בראשית" – חוות גמלים, ב"חוות זעק", אתר ארכיאולוגי היסטורי מתקופת בר כוכבא ובמוזיאון הפתוח שקל. 135 : שקל / אורח 115 : מחיר: תושב

יש להצטייד בבגדים חמים / בגדים שקל 150 : להחלפה * מחיר: תושב (כולל ארוחת צהרים במסעדה) / שקל. 180 : אורח

2016 / ינואר 128 בחבל מודיעין / גיליון 2016 אמנה בלפיד ותכניות עבודה בשער: שרון חן, עורכת: sharonh3@zahav.net.il סטודיו סמדר פלג עיצוב ועריכה גרפית:

מרחבת המועצה * ארוחת בוקר: להביא מהבית 7:30 : יציאה ארוחת צהרים: בשרית כשרה, תוגש על ידי מארגני הטיול (אלא אם נכתב אחרת)

* באחריות המטיילים: לוודא כשירות רפואית ולהצטייד במים לפרטים והרשמה: נאמני התרבות ביישובים / רפי אברהם, 050-2587980 / 052-4574655 : רכז תרבות

מודיעין בחבל

2

Made with