Kraks Vejviser 1961 provinsregister

Vejledning i brugen af Provins-Registret A« Forretninger e r op fø rt byvis. Byerne (se nedenstående fortegnelse) e r op ført alfabetisk. For h ver by e r først m eddelt e t R ea l-R e g is te r, indeholdende oplysninger om myndigheder, offentlige kontorer, institutioner og fo r­ eninger med hjemsted i den pågældende by, samt en del statistiske data: indbyggertal, beskatningsprocent m.m. Under » fo r r e t n in g e r « e r alle b lot nogenlunde betydelige virksom heder m edtaget. Ved forretningen e r anført stillings- e ller varebetegnelse, d er tillige angiver, under hvilke overskrifter i Fag-Registret (afdeling VII i Vejviserens 2. bind) den e r op ta get; d er finder man de tilføjelser, som angiver virksom ­ hedens særlige specialiteter. Erhvervsdrivende, d er ikke e r m edtaget under » fo r r e t n in g e r « i Provins-Registret, må søges i Fag- R egistret under de respektive fag-overskrifter. N o g le fag-fortegnelser findes på supplementslister, f.eks. caféer, restauranter o g kroer, slagtere o g viktualiehandlere, brugsforeninger. Disse fortegn elser leveres gratis til købere af Vejviseren ved indsendelse af rekvisition på en af kuponerne, som findes sidst i 2. bind. Ved hver by (efter »fo rr e tn in g e r«), e r givet en fortegnelse o v e r landsbyer i om egnen, d er har post­ adresse til den pågældende by. Erhvervsdrivende i disse landsbyer må søges m ellem forretn inger på landet. F o rre tn in g e r p å la n d e t (s e n e d e rs t p å s id e n ). B« Privat-Adresser« Rækkefølgen e r den samme som i afd. III, N avne-Register fo r Køben­ havn (se bagsiden af den grønne karton foran d ette register). C«Kommunefortegnelse. V ed hver sognekommune e r anført sognerådets e ller kommunalbestyrel­ sens postadresse, am tet (e ller amtsrådskreds), herred o g e t numm er fo r rets- og politikreds, samt ind­ byggertallet 1955. I begyndelsen af fortegnelsen e r indsat e t henvisnings-register fo r kommuner med dobbeltnavne, o g i slutningen findes en nøgle til d e benyttede num re fo r rets- o g politikredse. I Provins-Registrets afsnit A er optaget nedenanførte 173 byer samt Fanø og Samsø Købstæderne e r betegnet med * ♦Aabenraa ♦Faaborg Hedehusene ♦K øge ♦Randers ♦Sorø ♦Aakirkeby Fakse Helsinge Langaa ♦Ribe ♦Stege ♦Aalborg Fakse Ladeplads ♦H elsingør ; ♦Lem vig Ringe ♦Store H eddinge Aalestrup Fanø ♦H erning Lillerød ♦Ringkøbing ♦Struer ♦Århus Farsø ♦H illerød Lunderskov ♦Ringsted ♦Stubbekøbing Aars Farum Hirtshals ♦Løgstør ♦Roskilde ♦Svaneke Aarup Fjerritslev ♦H jørrin g Løgum kloster Roslev ♦Svendborg ♦A llinge Fredensborg ♦H ob ro Løkken ♦Rudkøbing ♦Sæby Arden ♦Fredericia ♦Holbæk ♦M ariager Ry ♦Sønderborg Asnæs ♦Frederikshavn ♦H olstebro ♦M aribo ♦R ødby Taastrup ♦Assens ♦Frederikssund Holsted Marstal Rødding Tarm Augustenborg ♦Frederiksværk Hornbæk ♦M iddelfart R ødekro ♦Thisted Ballerup G edser H ornslet ♦N akskov Rødkærsbro Tinglev Birkerød G illeleje ♦Horsens ♦N ek sø Rønde Toftlund Bjerringbro G ive Humlebæk ♦N ib e ♦Rønne Tyborøn ♦Bogense Glamsbjerg Hundested N ord b org ♦Sakskøbing Tølløse Brabrand Graasten Hurup ♦N yb o rg Samsø ♦T øn der Brammlnge Gram Hvalsø ♦N ykøb in g F. ♦Sandvig T ørrin g Brande ♦Grenaa H øjer ♦N ykøb in g M . ♦Silkeborg U lfborg Broager G rindsted H øng ♦N ykøb in g S). Sindal Vamdrup Brovst Gudhjem Hørsholm ♦N ysted ♦Skagen ♦Varde Brædstrup G ørlev Sjælland Ikast ♦Næ stved ♦Skanderborg Vejen ♦Brønderslev ♦H aderslev Jyderup N ø rre Aaby ♦Skive ♦V ejle Brørup Hadsten ♦Kalundborg ♦N ørresundby ♦Skjern ♦V ib org Christiansfeld Hadsund ♦K ertem inde O d d er ♦Skælskør Vinderup Dronninglund Hals K jellerup ♦O dense Skærbæk V ojens ♦Ebeltoft Hammel ♦K olding O tteru p Skørping ♦V ordin gborg Ejby ♦Hasle Korinth Padborg ♦Slagelse Vraa ♦Esbjerg Haslev ♦K orsør ♦Præ stø Slangerup ♦Æ røskøbing Ø lgod F o rre tn in g e r p å la n d e t (uden fo r de i nærværende register optagne købstæder o g andre byer m. m., se oven for) findes i afdeling VII Fag-Register fo r hver enkelt branche ord n et e fter stednavne.

Made with