Kraks Vejviser 1961 provinsregister

I V —2379

Provins-Register—Komraunefortegnelse

T ees—V iuf

| '

u t

-0

•S •S 0

K o m m u n a l-

K o m m u n a l­ bestyrelsens postadresse

v

75 -ti -0 ~ 3 b

ti £ ti to

rX

-S” $

H erred

K o m m u n e

H erred

bestyrelsens

g £> G

J q -0 c

1 §

3 s *

postadresse

&

O P-4

(S "o PH

U n dlø sc-S øn dersted U rle v -S te n d e ru p .. . U tte rs le v ....................... U v e ls e ............................ Vaabensted-Engestofte V aalse......................... V a d u m ....................... Vallekilde-Hørve........ Vallensbæk.................. Vallensved .................. Valløby-Taarnby........ Vamdrup .................... Vammen-Lindum- Bigum....................... Vandborg-Ferring Vang-Tvorup.............. Vantinge..................... Varde landsogn.......... Varnæs ........................ V arpelev..................... Vedersø........................ Vedslet ....................... Vedsted........................ Vedsted........................ Veerst-Bækkc.............. Vcllinge........................ Veggcrby...................... V c jb y -S e jls t r u p ............. V c jb y - T ib i r k e ............... V e je n .................................... V e je rsle v -A id t-T h o rsø V e n ø ................................... V e r n in g e ............................ V e s te n s k o v ...................... V e s t e r ................................ V ester A a b y .................... V esterb o rg ...................... V ester B ro b y .................... V e s t e r b ø lle .................... V ester E ged e ............... V ester H a ssin g-Ø ster H a s s in g ....................... V ester H o rn u m -H y llc - b je rg -F le jsb o rg V ester H æ sin g e-S an d - holt L y n d e ls e .......... V ester M a rie ................. V ester N e b e l................... V ester N e b e l.................... V ester N y k ir k e ............... V ester S k e rn in g e .......... V ester U lslev . . . V ester- o g Ø ster V a n d e t V ester V e d s t e d ............... V ester V e llin g -S k e rn .. V e s te rv ig -A g g e r............. V e tt e rs le v -H ø m ............. V ib y ...................................... V ib y ...................................... V i g ........................................ V ig e rs le v ............................ V ig e rste d ............................ V ig s n æ s .............................. V ild b jc r g -N ø v lin g ------- V ils le v ................................. V ils te d -V in d b læ s .......... V ils tru p .............................. V in d e b y ............................ V in d e rsle v ........................ V in d in g .............................. V in d in g -B ry ru p -V ra d s V in d in g -V in d ............... V in d in g e ............................ V in d u m .............................. V in k e l................................. V irriu g-E ssen b æ k . . . . V is b y ................................... V is b y -H e lt b o r g ............. V is k in g e -A v n s ø ............. V is s e n b je rg ....................... V is t o ft e .............................. V e j lb y .................. V e jlb y -H o m a a . V e jlb y -R is s k o v . V e jlb y -S tr ib . . . V e jru m . V e jru p . . V ejstru p V c lle v .. V e lli n g .. Vemmetofte V e n g e ........

T ølløse

R ingsted R ingsted M erløse

Sorø Sorø

B raa b y H aslev

H o lbæ k

25 10 1087 25 10 1545

M erlø se

T eestrup T erslev . .

20 14 1709

f

B jerge

\

Stenderup

V e jle

56!40 1326

/

27 22

18 16

\

H attin g / L ollan d s N ø rre

H olbæ k

D ian alu n d A alcstru p Salten p r.T h em Jcbjerg r T hingstrup L pr. Thisted

T erslø se-S k elle b jerg. . T e s t r u p ........................... T h e m ................................ T h i s c ................................ T histed landsogn T h o r n in g ............. T h o ru p -K lim . . . T h u r ø .................... T h y re go d ............. T ik ø b ....................... T illits c .................... T ilst-K a ste d . . . . T ils te d .................... T i m ......................... T im r in g .................. T in g le v .................. T in g s t e d ............... T irste d -S k ø rrin g e - V e jle b y ............................ T irs tru p -F u g ls le v ............. T is e t........................................ T is lu n d ................................. T is te d -B in d e ru p -D u ru p T istru p ................................. T je le -N ø r re V in g e .......... T jæ r e b o r g ............................ T jæ re b y ................................. T jø r rin g .............................. . T o d b jc r g -M e jlb y ............. T o ft lu n d .............................. T o k sv æ rd .............................. T o ln e ...................................... T o ls tru p -S te n u m ............. T o m m c r u p ......................... T o r e b y ................................... T o rk ilstru p -L ille bræ nde T o rn b y -V id s tru p . . . T o rr ild ............................ T o rs a g e r-B rc g n e t. . . T o rslev ......................... T o r s le v ......................... .'T o rslu n d c-Ish øj . . . . T o r s t e d ......................... T o r s t r u p ....................... T o r u p ............................ T o s tru p -R o u m .......... T r a n d e r u p .................. T r a n e b je r g .................. T ra n ek æ r-T ullebølle T r ig e -Ø ls tc d ............... T ry g g e le v -T ’odslette. . . . T u n e .............................. T u n ø .............................. T v e d .............................. T v e d . ............................ T v e d e -L in d e ............. T v e rste d -U g g e rb y .. T v i s ................................. T y b je r g ......................... T y b o rø n ........................ T y r s t c d -U t h ............... T y r s t r u p ....................... T y stru p -H a ld a g e rlille .. T æ b rin g -O v tru p - R a k k e b y .................... T ø d s ø -E r s le v ............. T ø llø s e ............................ T ø m m e rb y -L ild . . . . T ø m m e r u p .................. T ø n d e r lan d sogn . . . T ø n n in g -T ræ d e n . . . T ø r r in g .......................... T ø rr in g -H e ld u m . . . U b b e r u d ......................... U b b y ................................. U d b je r g ............................ U d b y ................................. U d b y ................................. U d b y ................................. U d b y n e d e r-K a s tb je rg U g e .................................... U g e r lø s e .......................... U g g e rsle v -N ø rre H ø jru p U g i l t ............................... U lb je rg -L y n d e r u p .. U lb ø lle ......................... U ld u m ............................ U lfb o r g ......................... U lk e b ø l.......................... U lle r s le v ....................... U lle r u p .......................... U lle ru p lan dsogn . . . U llit s -F o v lu m ............. U ls e ................................. U ls t e d ............................ U ls t r u p .......................... Understed-Karup ..

3488

y

L øv e

K astagcr S lan geru p

M a rib o

37 26 1095

V ib o rg

R in d s V rad s

F r.b o rg L y n ge F r.b o rg 16 12 434

70 40 347 50 41 3406

Sk andcrb.

Sakskøbin g N ø rre A lslev

V ib o rg

S allin g N ø rre 84 58 654

M a rib o

M usse

35 24 1071

M a rib o Falsters N ø rre 34 23 725

■ Thisted

H u n d b o rg

81 55 1474

V a d u m H ø rv e

A a lb o rg H o lbæ k K b h v n s

K æ r O d s

75 51 2069 19 14 2976 9 7 1802

1 V ib o rg

K jellcru p K lim St. T h u rø T h y rego d Espergæ rde Tillitse M u n d elstru p T h isted T im V ild b je rg T in g le v

L ysgaard

87 59 2448

T histed

V ester-H an 80 55 1740

G lostru p

Sm ørum

S ven dborg

Sunds

Fod by V a llø

40 2 « 1593

Sorø

0 . F lak k ebjerg 29 19 773

V ejle 53 39 2097 F r.b o rg L yn ge K ro n b o rg 14 11114301 M a rib o L ollan d s Søn der 37 26 1073 Å rh u s H asle 62 44 1293 T histed H u n d b o rg 81 55 786 R in gk b g . H in d 93 63 1159 R in gk bg. H am m eru m 88 60 1182 T ø n d er S logs 106 72 2721 M a rib o Falsters N ø rre 34 23 2524 63 42 983 H aderslev N ørre R an gstrup 101 68 579 A a lb o rg G islu m 70 48 1820 R ib e Ø ster H o m e 96 64 1936 V ib o rg Søn dcrlyn g 86 59 755 R ib e Skads 97 65 1360 Sorø V . F lak k cbjcrg 24 17 1065 R in gk bg. H am m eru m 88 60 742 R an ders Ø ster L isbjerg 66 44 1376 H ad erslev N ø rre R angstrup 101 68 2589 Præstø H a m m e r 25 10 1565 H jø rrin g H o rn s 77 53 807 H jø rrin g B ø rglu m 79 54 1750 O den se O d en se 45 32 3127 M a rib o M usse 35'24 4476 M a rib o Falsters N ø rre 34'23 1183 H jø rrin g V e n n e b je rg 78 54 1293 Å rh u s H a d s 60.42 615 R an ders Ø ster Lisbjerg 66 44 3404 H jø rrin g D ron n in glu n d 76 52 3192 H jø rrin g Ø ster H a n 80,55 1168 K bh vn s S m ørum 9 7 2378 R in gk b g . H in d 9 3 6 3 647 R ib e 0 . H o rn e 96 64 985 F r.b o rg Strø 18113 5200 V ib o rg R in ds 06 59 1736 S ven dborg Æ rø 41 29 683 H olbæ k Sam sø 21 15 2563 S ven dborg L an gel. N ø rre 42 29 1875 Å rh u s V ester L isbjerg 62 44 1081 S ven dborg Lan gelan d s S. 42 29 902 R oskilde / R am sø \ \ T u n e / 11 9 934 Å rh u s N in g 63 42 192 R an ders M ols 65 45 912 Sven dborg Sunds 40 28 1264 R an ders N ø rh a ld 68 46 756 H jø rrin g / H orn s \ V en n e b jerg 77 78 53 54 2268 Thisted M o rsø S øn der 83 57 1114 T histed M o rsø N ø rre 8J 57 1501 H olbæ k M erløse 20 14 2568 Thisted V ester H a n 80 55 1836 H o lbæ k A rs 21 15 1279 T ø n d er T ø n d e r 106 72 253 Sk anderb. T yrstin g 57;40 870 Sk anderb. V ra d s 57.40 1995 R in gk bg. S k o db o rg 92i62 i 724 O den se O d en se 45)32 1812 H olbæ k A rs 21115 1507 T ø n d e r L ø 106172 422 Assens V en d s 49 36 589 H olbæ k T u se 20 14 922 Præstø B aarse 30 21 586 R an ders G erle v 69 47 1991 A ab en raa Lun dtofte 102 69 632 H olbæ k M erløse 20 14 1115 O dense Sk am 47 34 889 H jø rrin g V e n n e b je rg 78 54 1476 V ib o rg R in ds 86 59 1400 S ven dborg S a llin g 43 30 915 V e jle N ø rv a n g 54 39 1119 R in gk b g. U lfb o r g 92 63 2008 S øn derbg. A ls S ø n d er 102 70 2548 S ven dborg V in d in g 3£ 27 1427 S øn derbg. N y b ø l 10471 1862 V e jle E lb o 50137 271 A a lb o rg G islu m 72)49 864 Præstø Fakse 25! 10 616 A a lb o rg K jæ r 75 51 1565 A a lb o rg A a rs 72,49 1653 H jø rrin g D ron n in g lu n d 76152 824 N ø rv a n g M a rib o R an ders Fuglse Søn der 36 25 1797 65 45 1173 Å rh u s N in g R in gk bg. H am m eru m 90 61 1409 Præstø T y b je rg 25 10 770 92 62 2127 R in gk bg. Skodb.V andfulc: V e jle i B jerge \ / \ H attin g 56 40 67 3474 1866 H aderslev T y rstru p 0 . F lak k ebjerg 100 Sorø 27 18 807

Præstø

Bjæ verskov

13 10 875 52 38 3547

V a m d ru p

R ib e

A nst

N ø rly n g V a n d fu ld H u n d b o rg

V ib o rg B onnet Thisted

V ib o rg

86 59 1631 92 62 991 81 55 635 43 30 352 102 69 710 28 20a 262 92 63 606 56 40 622 75 51 1381

R in gk b g .

Thisted

S ven dborg

S allin g

Espe

O rtcn pr. V a rd e

V ester H o rn e 96 64 1013

R ib e

/ K ra g h a v e p r. \ \ N yk ø b in g Fl. /

V arn æ s

Lun dtofte

A a b e n ra a

K lip p in gc

Stevns

Præstø

U lfb o r g

H in d

R in gk b g .

V -T irste d T irstru p Ø stj. Å rh u s Bevtoft N ø ra g e r T istru p )ru m Sønderlynj T jæ rebo rg H jortshøj T oftlu n d H o lm e O lstru p T o ln e B rønderslev K n a rrc b o rg Flin tinge Stu bbek øbin g T o rn b y O d d e r R ø n d e Ø stervraa S k ovsgaard T aastru p T im Sig H undested M ø ld ru p T ra n d e ru p Æ rø T ra n e b je rg \ L Sam sø J T u llcb ø lle Å rh u s T ry ggelev R oskilde T u n ø K attegat K n ebel Sven dborg R an ders T versted T vis H erlu fm agle T y b o rø n H av n H orsens Christiansfeld F u gleb jcrg N y k ø b in g M . N y k ø b in g M . T ølløse Frøstrup K a lu n d b o rg E m m ersk ep r.T d T ø n n in g T jæ reby H ern in g

H o v e d g a a rd S k an d erb.

V o r

Birkelse

H v e tb o

H jø rrin g H ad erslev

O v e r Jerstal

G ra m 100 67 2511

Bække

R ib e

A nst

52 3E 2386 47 34 1437

V ellin gc S u ld ru p G re n a a

O d en se A a lb o rg R an ders H jø rrin g F r.b o rg

S k ovby

H o rn u m 73 49 1158

N ø rre

65 45 683

B ø rglu m 78 54 695

V ra a

H o lb o

V e jb y V e je n

17 12 2302 99 66 5375 64 44 2035 50 37 697 65 45 743 62 44 12122 49 36 4003 29 19 1406 91 61 640 99 66 1101 52 38 1166 64 44 1186 93 63 718 24 17 2046 28 20a 165

R ib e

M a lt

H o v lb je rg

V ib o rg

T h orsø

T h isted M o rsø S øn d er 83 57 1195

V ils

E lb o

V ejle

F redericia

S ø n d er H asle V en d s

R an ders

A alsø

Å rh u s Assens Præstø

R isskov

R øjle

H a m m e r

L o v

H je rm

R in gk b g .

H olstebro

G ø rd in g K o ld in g

R ib e V e jle

V e jru p Sjølu nd U lstru p

H o v lb je rg

V ib o rg

H in d

R in gk b g.

V e llin g St.

Slagelse

Sorø

Fakse

Præstø

Fakse

/ N r . V issing p r.\ \ S k an d erborg /

59 41 1108

H jelm slcv

91 61 156

S k o d b o rg

R in gk bg.

O dense 45 32 1788 M a rib o L ollan d s Sønder 37 26 918 O dense

39 30j 261 18

450 1266

54 43 37 27

N ø rv a n g S allin g

V e jle S ven dborg

V esterlu nd

941 531

L ollan d s N ø rre A lsted

M a rib o Sorø V ib o rg Prastø

V esterborg

70 48 950 25 10 520

R in ds

A alestru p R øn n ede

’I ybjorg

75 51 3843

K æ r

A a lb o rg

G a n d ru p

72 49 1369

A ars

V esterhornu m A a lb o rg

43 30 1472

S a llin g

V ester H æ singe Sven dborg A arsb alle \ Bornholm s

/

1920 776

V ester

32 96

22 64

Skads Brusk Skads

R ib e V ejle R ib e

52 38 722 97 65 696 43 30 953

V ester N eb el B ram m ingc

S allin g

V ester Skerninge Sven dborg

/ N ø rh a ld \ j O n sild /

69 47 625

R an ders

T ru e

35 24 718

M usse

M a rib o

Ø ster U lsle v ( V -V a n d e t \ \ pr. T histed /

81 55 1241

H illerslcv

T histed

R ib e

98 66 1099

R ib e

R ib e

M id dclso m 67 46 1202

V ib o rg Thisted

B jerrin gbro

R cfs

80 56 2757 26 18 855 46 33 498 63 42 14845 19 14 2677 47 34 1838 26 18 982 35 24 314 98 66 760 72 49 1182 100 67 1256

V estervig

R in gsted

Sorø

V ran gstru p

B jerge

O den se

D a lb y

N in g

Å rh u s

V ib y J. V ig St. L an gesø R ingsted

T ø rrin g L em v ig

O d s

H o lb æ k O d en se

Sk ovby

Sorø

R in gsted

H olm stru p Jerslev T ø n d e r N ø rre A a by H olbæ k

M usse

G u ld b o rg L .

M a rib o

V ild b je rg

R in gk b g .

H a m m e ru m 88 60 2571

R ib e

G rcdstedbro

R ib e

Slet

V in dblæ s

A a lb o rg

S øn der V ilstru p H a d e rsle v

H ad erslev

A llerslev H a v n d a l T in gle v U gerløse U ggerslev

O n sev ig K jelleru p

M a rib o H ollan ds N ø rre 37 26 561

87 59 1498 53 39 3599

V ib o rg

L y s g a a rd H o lm an s

V e jle

V e jle

/ T y rstin g \ \ V ra d s / U lfb o r g

B ry ru p

S k an derb.

57 40 '2159

Lørslev U lb je rg U lb ø lle U ld u m U lfb o r g S ø n d erborg U llerslev A v n b ø l Fredericia U U its R øn n ede U lsted H o rn u m Sæ by

S ø rvad

R in gk b g . S v e n d b o rg

90 61 1884 38|27 1899

L a m d ru p

V in d in g

R ø d kærs bro

V ib o rg V ib o r g R an ders T ø n d e r

M id delso m 86(59 1908 M id d elso m 86)59 1928

V ib o rg

U ggelh u se

S ø n d erh ald

68146 2062 106 72 668

V is b y Sønderj.

L ø

/

H assin g \

H u ru p T h y

T h isted

82 56 842

V

R efs

/

S vebølle

21 15 2164 45 32 4494 65 45 705 64 44 2550 52 38 784

H o lb æ k O dense R an ders

S k ip pin ge

B red

O d en se

K n e b e l

H in n eru p

S a b ro Brusk

Å rh u s V e jle

V iu f.

V iu f

Made with