IstedgadeOvergiverSigAldrig

VILHELM BERGSTRØM f. 19. Nouember 1886. Efter Præ­ liminæreksamen Medarbejder ved „Nationaltidende “, senere ved „B.T.“ og fra 1928 ved „Politiken“ som Po­ litireporter. Fra 19U2 Redaktør a f „Kriminalpolitibladet“. Har udgivet en Del Romaner og skrevet Kroniker og Noveller til forskellige Tidsskrif­ ter og Blade.

istedgade overgiver sig aldrig Istedgade, den lange, lige Istedgade, der gaar tværs igennem Vesterbros Arbejderkvarterer, var under Besættelsen som et Termometer, paa hvilket man kunde aflæse Byens Febergrad. Den blev en Fællesnævner for hele den brede, danske Be­ folkning, der aldrig spurgte, om noget kunde betale sig, men kun, om det var Bet eller Uret. Som Politireporter ved »Politiken« havde Vilhelm Bergstrøm rig Lejlighed til at »føle de forskellige Kvarterer paa Pulsen«. I Istedgade lærte han i nogen Grad at forstaa en Bevolutions Mentalitet. I Forvejen havde Befolkningen der hans Sympati. Igennem sin uforfærdede Ærlighed vandt den hans Hjerte ved de berømte Ord, som har givet Navn til denne Bog. Alt det, der dengang ikke kunde offentliggøres i Dagspressen, blev gemt, og dette rige Stof tillige med Minutrapporterne over Kvarterets Begivenheder, som blev ført af Svendsgades Politi, er blevet til Bogen om det uovervindelige Vesterbro, om den jævne Københavners Retsbevisthed og ukuelige Hu­ mør. Det er blevet til Istedgade overgiver sig aldrig.

R R A N N F . R

292646119

2 9 2 6 4 6 1 19

komune

101 Københavns

Made with