פרסומידע - גיליון 888

ידִע

פרסו

888 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

20.4.2018 בס”דִ, יום שישי, פר’ אחרי-קֱדִושים ה’ אייר תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

צומת הגוש )במשתלֹה(

מחירים מטורפים

מבחר עצום שלֹ אופניים

אופני שטח מקֱצועיים

סדִנת תיקֱונים מקֱצועית

סדִנת תיקֱונים מקֱצועית

מחלֹקֱת ביגודִ מקֱצועית

9:00-13:00 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949

Made with FlippingBook Learn more on our blog