Villabyerne1932

Tondag den y. Januar. ]ECJhL s t íTi n Memmetave!Medis!erpB!sewt^i'.) 60 Bre^)^u J " r i$ c y M c ! — J5c^w tBy7: J C c a iK íe íeM Sorte P o ïser m eget deMkate, trtake h ver Dag Ehatrattne smaa Ftn.t. Ka!vefars r

Sfiandvc!/ f7f i o F e / o w : F fe H . 4 y - y 3 4 #

N $ F / e w o v e / 4 3 r e J e t o n t /fe/F. 6 - 7

J æ g e f g & o r g ^ F / ë 3 5 r e r e F o n i O r ø r M p y 0 4 7 - 3 F 4 y

nye 3-6 Pet sonecH Vogne Lillcbihakst T.

O r d r u p - C h a r t o t t e n i u n d B a n k S k o v s h o v e J S a n g f o r e n i n g Ø r e s u n d f e j r e r 50 A a r s J u b i l æ u n t Jæ gersbo rg Atte 52 G j e n t o f t e o g O m e g n s B a n k øen toU egade 62 S k o v s h o v e d B a n k S trandve) 323 RentenaftndtaanpaaSMdr pQpsigebe g RO Y A L BAR JBFade af Foreningens Historie. Skovshoved Sangforening „Øresund" har den 23. Januar boataaet i 50 Aar. Foreningen, der tæiier 312 Mediemmer, afhoider i den Aniedning paa Jubi- iæunutdagen en aterre Festiighed paa Skovahovrxi Hotei. Foreningens Stiftere, der nn er dede. var Fiskerne fffe ,Sfe//enj¡cn og Ofa ramte ham - kom intet tii. den nedfaidne derimod

Gentofte Hotei Bit n y e H-cyt. Vogne tii L i l l e b l) ta Rat.

T H . GemBoR#

elegant E93E Mode) Luksusbii udiejes uden Fører.

HcMcnil! LiMcM! strandvej IBB fiailaatrikyaa) Tki(. Heti. 2640, 2660 og 2410 ) ) r d r . i\ ic !* 4 e n . Nya madama Vagna madCantmivarew

CurTpi! O! bwü

Samtnenskydendt Messinggittere, satti- tnenskydende Jern-

g CAFÉ OG R E S T A U R A N T ] = aabner i Dag og anbefaler sit t. KJ.a daaaSct KaRRtn. = g f ø r e . g = tnternattonat Bar. Hyggetig, intim Harchet: Lncte [\tek! = = Bf/torJ-Adoa. = g V e d S fr & n d c n 16 (ved Dagens Nyheder) TCiCiCB! B]fM 4596 H

Ate/.'fn fferk samt Kebtnand f'Aat/ar og Skoieinspekter Oarfing. !)e ferate Aar.s Sangeveiaer foregik paa Skovahoved Kommuneskoie med afdede Skolebesty­ rer Ofa Jarohsan, Ordrnp, aona Dirigent. Oic Jaeohaen dirigerede i omtremt 20 Aar. Då man vtfda vzM. Formands^t. I 1890, da Foreningen var otte Aar gammei, opatod indre Brydninger — man viide vaeite Formanden, Fiaker Oie P. Steffensen, der havde været Formand fra Stifteisen i 1882. Det iykkedea imid- iertid ikke, itvorfor Opponenterne meldte aig nd i atort Tai og atiftede en ny For­ ening, i)vor hi. a. nuværende Tetnremie- ster t'ofdemur OA! sar med i Letieisen. Denne Forening ophævedea dog efter et Par .4ara Forieb, hvoritood der nogle .Aar efter — i Fisker Andera ]{a.sn)ns- setta Formandsfid — rejate aig en ny Op­ position, der reauiterede i Ma.wudmei- deiser af yngre Merilemmer, der dannede en l'ngdoniaforening, aom aenere hiev ti! den Sangforening „Knighed", der eksi atercr den Dag i !)ag og for iængst har fejret 25 Aara Juhiiaeum. Sptitteisens Aarsag var for avrigt en Sangerstævna f Norske Skov Ailerede i 80'erne var man indo paa Samarbejde med andre Foreninger. Sam­ men med Taarhæk Fiskeres Sangforening „Brage" og Ordrnp Sangforening „Over- byea Minde" medtea man i Dyrotiaven, hvor man havde Sangaveiser ved den slesvigske Sten for at slutte med et stort Sangerstaevne i Norske Skov. TM Fordel for Forulykkedes EDMiedm. Da den store Fiskerniykke fandt Sted ved !lar))oare i Siutningen af forrige Aarhundrede, og der tit Fiskernes Kf- teriadte foretoges Indsamiinger Landet nver, indspiiicde Foreningen ved en Fest i Skovsboved 300 Kroner, aom sendtes tii Foreningen har rejst Mindesten paa en Skoveere Orav 1 Veetlndlen. Det er en hævdvunden Skik, at For­ eningen giver Krans tii afdede Meriiem- mer. Det traf sig i [ængst forsvundne Dage, at en Skovshovedfisker W. P. JokontK!.!- tra kom uiykkeiig af Dage som Marine- soidat vad Vestindien. Han var med Fregatten „.fyiiand" og dræbtes ved, at en Msnd faidt ned fra Rigningen og

Keb dirfktv Meter E. !.emnting, Stt Fedarstræds 4). Bysn 3559- Kat-lkg!-iíMdU- BrUHüer-SHdM-Bredilt M JØRCEMSEW å tygaard . A llé 3. Teif. Heii. 4337 Udvidelse og Frikort. Det nye Aar paa Lysbatteanstalten Hellerupvej 5t.

Spare Setskab (Spare-Urtt)

J æ g e r R )w g A H é M TM. O rd rnp Mr. S2B7.

AlbertAndersens Anfo Starsta Stkkarhad— Biitipata Prtaar— Etapantaata Vopna oy aoAta CAatdUarer. Hy- og t^ndkorseL — tetare og smaa Vogne.

H 5 A

Anders R.emueeen. Skovseren Mev begravet paa St. Tho­ mas, og Sangforeningen „Øresund" rej^ ste rn Mindesten over hans fjerne Hviie- sted. Fisker Anders Rasmussen viser os et Brev fra Marineministeriet tit Forenin­ gen, dateret 27. Februar 1889, af fei- „(Tiefen for Krydserkorvetten „St. T^

Helr. 949 -950 B r y lln p s - A F e s t k a r s e ! Barnevægte udlejes Hetterup Sypeptejefofretntnp. Ttf. tturnp 2442. Strandvej !55. MS aSa t l Ç Ê ' S BygaartH AlH 99 G ra t is Reklame Kupon til Værdi 1.00 Kr Mod Aflevering af denne sæiges som Reklame tit Lørdag Aften 9. Januar 1932

P a c k a r d V o g n e

..T.yhhadloanAtAltFn** ptuk noUempvel 51 har RllerctdR niRattet ndvide mod h^lt ny

1 den morkF! Vintar — børtgiver Ly^banAan FtAlt<'n et Antal !la.!v trikort. Nærmprn Op lyAninyer øm diMø Kørt, Føm omfRttør ^ Ih e handlinger ti! halv t'rib. givpg pr. Tflefon Mplrup 4J05. I evnet RUhofaler „.Lyslkaddsan-

Diatermi. niødelyabade. Pakninger aemt nip

2M og 10 pCt. Ra-het for henhohliivis 24 øg 12 Behandlinger. Rutebilen Sdborg— yngby—Taarbæk fortsætter Rutehiiejer CAr. Pedersen, som nu i et .Aars Tid har drevet Bilruten Soborg— Lyngby—Ktampenhorg—Taarhæk, med- deite for 14 Dage siden Amtsraadet, at ban agdede st indstiiie Karsten paa denne Rute fra 1. Januar, og som Grund for denne Beaiutning angav Vognmanden et for ringe Passagerantal i Vintertiden. Efter Henstilling fra Lyngby—Taar­ bæk ISogneraad er Hr. Pedersen nu ind- gaaet paa at fortsætte Karsten indtil vir dena og o]Stage en yorbandiing med 8og- neraadet om en endeiig Ordning. En Rutebi!, aom kun karar om Som meren, er uden Intafaaaa for Beboerne tanga Ruten, og Sogneraedet er ef den Formening, at de Tab, Keralen givw om Vinteren, opvajaa af de mange gode Som­ meraandage.

2 P u n d ailerfineste

Erma Margarine i { D Øre

til iait 124 Øre for 94 Øre.

under vor Dagspris

Stor Daase Hrma Ærter

tii 95 Øre for 75 Øre 3 D Ø r C under vor Dagspris

E /2 P n n d af vor ægte ' K

Suban Lukgug Kåde

eiier af vor ekstrafine Kvaiitet med

Ø r e

Mokka A Java og en stor gu!

under vor Dagspris.

J p m a J æ g e r s b o r g A î i d 3 0 .

W estfalske Cinders

[H

Made with