Villabyerne1932

VïLLABYERNEê BLAD

7 . J a n u a r

de fra Formandens Hids faldne Ud­ talelser indtelefonere til „Ritsaus Bureau". En hurtigere og mere oaAen Eks­ pedition kunde da ikke have fundet Sted. Og med Hensyn til det nye Raad­ hus skal jeg blot henvise til, at de hid-

tidigo Forhandlinger herom i saa bøj Grad har vmrøt knyttet tU Spørgsmaal om Grundkøb, at /MAAst Forhandling var nødvendig. ' For øvrigt or den endelige Plan for Raadhuset slet Ikke vedtaget endnu. Hellerup, den 3. Januar 1933. ÆwM

C . A . P E T E R S E N O S T E R B R O C A D E 84

i, . BLUTHNBR KgL daaah HoM.

L#v#)^)sdw tu VM-#*ott#r #t. Stort Udvatg — Smaa Priser

Gøneraiøaøatar

i ; 3 Mar F o r a a r iniCMj — Mellem skillende Skyr gaar det graanende Gry, nu er Natten forbi, øg det dages; har der staaet en Storm, har der raset et Vejr, — vi har Solen igen og kan se, hvordan Sagen skal tages. Vi har Nytaar igen, vi gaar Foraar imod; vi hargrødetutig Vaarluft i Vente; harvi veget vor A'ej for de Snefog, der kom— det bærer mod Dagen, da atter vi Kræfter skal hente. i brusende Flok, de Haab, som fik Vingerne stækket; de myldrer igen fra Breddernes Siv, hvor delaa for at do, og de skyder somSvaner i Trækket. De GI V ^ ^ det Mod, der i Fjor blev knægtet og stængt. det bryder sig Vej, af sit ^(^detlags Frostleje hardet. Vi har Nytaar igen; — det maa ud, hvert et Gran af det fjorgatnle Støv, vi har inde I — M ^ d ^ V n H u p ^ t og let Dørklinken af! vi gaar Soltid imod — Soltid me

Keøløø) A'øeføtløf

dtsse (o /ortræ,yebye /wstituttowfr Aur maa As/fag taed a/fe Aontmaaeas /adf

y Køhn^affffraadt Masa. Brufftv InåfrumøntøF tapeø Byttø.

0^€0 U n d € rM )g € !s a

g r a t i e

A/en vi moa, /or etter siden, /iskde de „sfitfe Kfunder'^ü om iAAe PersontipAeden sAat udvisAes; ui maa Aave Fred ap Ro, /or af den indre Kfemme sAat Aussne Ao- res, den, der teder os od de reffe Ve/e, Avad enten vi Aatder den „def Aatepori- sAe imperativ" etter vor „Z/ttmon" etter „NamvittipAeden" etter „Ouds Rast". Livet sfitter os daptip sine Krav, op mer ettér mindre vitttpe tyder vi dem. maasAe især naar deres Op/ytdetee hefy der mere Vetvære, mere /nd/tydetee, mere .Anseelse, /or os setv etter /or dem, der stuar os nær. Op det er jo inpentunde atfid a/ def onde, fværfimodt Op dop.' Avad pavner def ef Menne- sAe, om Aan vandt den Acte Verden/ Det er „Sjieten", def pæider om af hevure. Saa Aan vi jo Aver især derved /orsf

licBand løwrer den gode PMøemusik. p y d m p i W ütübÉlh-iMÜMÜ j - )Hdiai^) j

S t n a a

P r ! a e r Lars Mieisen & Sen 1 /ær g^) d !tM)d d

Drifts-Regnskab og Status. Na#eâaRf#f: Regnskaber&ir Detailhandel og Haandvscdc. liisWiit toi Eknintiiii y. taad. ¡ar. Tørksa trsMtikssa. Strandvej 183 T ø i ø f ø n H ø lr u p ! ! f LÍ

ake Kunatner beeejrer atter Publikum mod ain Charme og ait Foredrag af de mange amukke Sange ti! iorefaldende Melodier. — Fra Mandag til Toradag å nmate Uge apiller Teatret den atore tyake Ufa-Film „1 hemmelig Tjeneate " Det er overraekende, at man i denne alvorlige og intereaaante Film faar don adprmgede Faroer og Isyatepilahue- apiller Willy f^titaob at ae aom Spion; men Jet akal aigea ti! hana Boa, at han klarer dette Spring fortræffeligt. Filmen fortæller i en Række dramatiake B ill^er om en tyak Spiona Eventyr j Rnaland, hvor han akal atjæle dep ruaaiake Generalataba Offenaivpian. hvilket oKMMt tykhø. Tæ! Hjælp ø/ den ty.kfodtø Gø- nørøt, Hnktvu, dør bUtøf forøtskøt ] Hpjønøn. Dønnø HøMø udferø. udmærket øf Briøittø Helm,. Nøsrtø øf Hevnømø ør øptøøet i Gød. ¡ær øg pøø Fsørgen tU Tyskbtnd. Strand-Teatret. I Dkø TorMføg .idstø Qøng døn storø flottø Operette „Victoriø og hendes Hasør" med Frtdøi Hehnster og jyøn PetroTitsj i Hosed- Pr<^øg og føigendø Døge sptHes LønHImeø .Krndt med Knøld". deu sidste nye Fyr- tøørns- og BiTognsfiim. Pressen s k riw t Det ør øtr^ftskø fønt^ stisk og ikke nfortjøut Popnløritet tøørnet og Birognen* hør opnøøet. og deø S) nes øt stige Aør for Aør. søø hris de lerer tiistrækkelig længe — og ri ensker dem ølle et løngt Mr — er der søndsynligriø tngeø Grænser for, bror højt de køn nøø j Ret­ ning øf Pnbllkams Gnnst. Ord ri) ikke kunne dækjtø den Rituøtions- komik. der i bøstige Biiieder sætter Døtter- musklerne i gerægeise. Det bemærkes, øt der Ingen Porfdm vises, dø det er en meget løng Fiim. Sendøg RI. tf.lO vises „Krudt n¿d Knøld" og.øø til FømllieforestllHng tH ned- søtte Priser over hele Bølen. Dø Filmen er Htnmfllm hør Teøtret engøgeret Hr. Køpel- mester Aøge Gendmp til øt iedsøge Filmen med Orkestermnsik. PnbHkum her komme f god Tid. dø der strøks begyndes pøø Hoved- filmen, idet der ikke er nogen EkstrøfHnt. Skovahoved Teater viser i Aften Torsdøg for sidste Gøng det morsomme og interessønte Lystspil „Bedre Folks Bom*. Ret er en Fortælling om unge Mennesker, for hvem Folelserne er de øfgo- rende. 4 sømme Progrøm vises en øf de mor­ somme Tone Tegnefilm. Fredsg g Hendøg — knn disse to Døge — visee et Dobbelt-Pro- grøm. forst ser møn „Med Bebst om H

lig g o .StMcAsnbsf];.

En !et:inJig Tatovering. For nogle .Aar siden, da deu letsin- tlige Jazztid var paa sit højeste, var det i vide Kreso Afode, skriver et Hoved­ stadsblad, at Damer lod sig tatovere nus] smaa brogede Billeder efter pas­ sende Mottoer. Fin Kebenhavnerinde, der denga^ havde Tidens almindelige Letsindighed i Kmppou, fulgte ogsaa denne Mode og anlagde en saare kunstnerisk Tatovering paa det ene Ben. Det letsindigste var, at Tatoveringen bestod af et flammende IL ^ ^ . S H ^ v r b ^ o h - ^ ^ n o g bm) ntindre letsimiig, og t nasr F'remttd økal Hm [md M ^ ^ r o g S ^ r v ^ t d e n (trosserer. der ulieJdigvts ikke bærer Navnet Thorvald ! ^ m t ^ l r n n n ^ t U l ^ ^ ^ H r a t gennomgaa en smertelig Operation, der -kat udslette bendes Fortid. Hjertet skat fjernes og ou ny Hud dække det krimi­ nelle Stesl. Kommmia!bestyre!sens Varetagelse at BorgernesJnteresser At bar modtitget folgende: FOr alle de mange, der ved Ottetiden om Alorgenen skal starte tit deres Arbejde (f. Eks. tager nte

Skyld begive sig ud en Morgen mellem Kl. 7 og 8 (helst naar Regnen siver ned ug Blæsten slattr Hatten af Hovetlet), og se, hvorletles den Kommune henligger,hvis Interesser tvg hvis Borgeres Velfærd de er valgt til at varetage. A'a a/ de manpc, ' der s A a 1 ep.

UJsa!g med Udva!g. Magasin du Nord, GentoHe.

Trod. Krisetid ttg Valutabeeværtiaheder er Ui]-alsstiiten tned de getmeutfort tniltøe Pri- ser aPitrevet htevet reddet. — ] .Maøasin du fVord . Getttofte. er det aa rüge Udttatg. uted det righotdige Udvalg og de gode Kvaiitette varer. blevet en .tor Sukee.. — .Vi t,l være l'lilig.t" er .Magasin". Valgsprog i Udsalgs- tiden. Derfor ae paa Vinduerne og hik inden­ for. Varerne kan beses uden Kttbetvang. Stilhed /far A'nft'dcn! .Mcnnc.vFcr „sfdlc .Stun­ der". /far dc Ttd^ op .Afultp/tcd /or, at .'spc tnd t .'ttitticdcn, sporper 5dta t det nye, .vntttHc Tt'd.tsFrt/t „Ttdens /tost". .it/crede /or et Ror .IfenwcsAcatttre siden, da /tipteren tdrnabte sin Atmtid den „da hvttde Sltept/", ,du Shrpt, der penttent Verden japer/", „du S'ltzpt, dér sotn en ¿Itorm i //ost Aen over Jorden Aa- ster.'" Op dop Aavde da entina AverAen FtyvemasAiner etter /titer, ja Anap noA Jernhaner, sttt Tempoet < A/ennesAenes Fterden op tit den /tojde, vt na Aender, op som stadip synes at sAutte opes. Op Aratt vittte tAAe /lipteren Aove /ott op sttpt, om Aon i Oap stod btandt os, op Tete/onens Kimen, /tadioens ustandsetipe .Stemme, — /or tAAe at täte om dens My­ ten.' — ua/tadetip modte Aans Oret Vi Aar tænpe /andet os s /.armen, t Jap^, Me n RM^ ^ ^ m mod den er dop Aommet. Først er det Tepemet, Nerverne, der por Opror. Koa soper man „/teAreation". taper „Ferie", om der er ilttdipAed /or det. Men def, paar tAAe eoa tef tned af hyppe op som wed af rive ned. Op mt!{sf^e opdaper man, of def tAAe er Lepemef atene, der frtrnper fit /!o, nf def endna mere er Sjtvfen, der manpfer //rite. Man soper ud i Nafuren /or af /tntfe KftfAed, — men Avor er den af /oa f Man moa tanpf ud /or af undpoa MennesAers Kfojen op /xtmten. For manpe htiver Foresfittinpen am tflosfrefs Fred op Fn- somAed fevende, op Prommen om /or en Tid af Aunne heprave sip dér /ytder dem med Ltrnpsef. Men den er som o/fesf son svæv renf umattpf af virAotippøre. jO

A a rH g t U d s a ! g

! januar Waaned M c f a æ f ^ e a F e n g i M n a f a r F h a r a f f e n sJ:sK: 5 .,„,n. 45-378 Kr. VååcM Mida€ KJoiw fra 2 5 * 9 0 K f g

Wiener-WodeHarforVíñtaraaaaonan

50-275 Kr. 150-1600 Kr.

Smukke atofkaaber med og uden Petsbesætning f r a . . . . . . Smukr forarbfjdeda Paiaicaabar fra ............................................................

Paa aUe !!fke nrdaatie Varer [O Johanne Hanaen — Strandvej 98 . HaUarup PaåavaMuaagaaia. Tåf. HaM. M8Ï. nmtüOIMWHW! 1

HOLDER

LAiNLSl

Made with