Vejviseren 1914

Eksp. 10-3 og 6V r 8. Telefon 119. Foretafler alle alm. Bankforretninger. Indlaan og Indskud paa Bankbog. Boxer Væ rd isagé r Smaa Boxer til Opbevaring af Livspolicer, Smykker o. I. å 5 Kr. aarl. Hellerup Afdeling, m

Den danske Landmandsbank Hypothek- og Vekselbank, iÉ¡ÍS 111 | ::'\ • i Aktieselskab. 1 I iridbétáít'^ÁktiekaRJtáii T2;.-Miliioh^r kroheiVv; Reservefond, >> ¿ . .: 14 IVIiH1bner 400,000 Krdngf. Telefon He|l. 960.., Banked; besørger alie almindelige Bankforretninger: Modtagelse af Indlaan paa SparekasseviIkaar og paa længere Tiifyv"' Diskontering og Inkassation af Vøkéter paa Ind- og Udland., Udlaan mæl Depot./ : jEBSmm Indrømmelse af^Kassekfédit mod Depdt eller Kaution. . Udstedelse af Veksler og Akkreditiver paa alle ptørre Pladser i de 5 Verdens dele samt telegrafiske Udbetalinger. Modtagelse af Værdipapirer fil Opbeváring i aabent Depot. Køb og Salg af Aktier og Obligationer. Køb og Salg af fremmed Mønt. / Indfrielse af Kuponer, S p å r e k a s s e - B o x e r u d l e j e s å 5 K r . a a r l i g . t Kohfortiif.lG^.S^g 5\/2—7 Eft. ' *

Made with