Villabyerne1941

/^w

BLAD

Nr. 1. Fredag den & AMMMMf. [!AntJning afAarsskiftetbringer vi herved vore æredeKundervorhjertefigsteTak for det fortebneAarmedØnsket omet giædeiigt Nytar! ^ ( s S j æ f l a n d s K u f - I m p o r t , G e n t o f t e

_______________

fremi^gger fra i Dag ^øi- gende enesfaaende for­ delagtige Tdbud i Stoler. Sd^e-Undertø; og Trico- hige t i ! u h ø r t e s m a a Priser — — —

ORDRUP CHARLOTTENLUNDRANK HOVEDKONTOR aegersborg Atte 31

H e f f e r u p

Telefon Ordrup 36OC

Skovshoved Bank Strandvej 323 Telefon Ordrup 693

G jentofte og Omegns Bank Gtentoftegåde 50

O rdrup Bank Ordrupvei 62 y Vangede og Omegns Bank VAngedevc) 22 i^efefon Gentofte 37 07 HELLERUP BANK Strandvej 159 n aweeupvtt BernstoriTsvej 69 aKdega dtej Lyngbyvej 235 * uboge Strandvej 136 ° ° Phtertvei

Der er 12 Præparater SUn Tontc - Pudder - Hormont Crtmt Kumftr MttUt - S. H. Lotion - Crtmt Htitnt - Hitnvend Murout - Øitnvipptcrtmt SYSTEM rHELENEr sælge: til Enhedspris

T r ic o to g e

/fpsfyor o^ prtoto /fJfJ rc/tc Uoco Tro/er og /JcoA7rp(/pr

/fp .s im n a / o / srnft/tAp rUM/iSfrpdp f ag/tP^/Z/tP-Sfo^fpr / f / K y o/p r. A h r ........................................................

g _ _ ......................... i . 75

2 . 50

.WELEMEr. TOLOBOOGADE iC. KBH K.

\/oosfr(t(/p A/oco 7ro/pr og /f(OíA7(r(/rr. Atttt t .Sforr. / / .

M Et P r i m a Boge- og Egestodbrænde forærbejdet til Centreifyr & ttakkeiovne ! Fineste Kveiiteter — Rimeiige Priser j Aage Raunkiaer. Skovgaardsvej I8C F^l ri 15 I eaetgee btU tg t. ( ) r d r u p 6 5 1 7 Orla Jensen Ordrup Jagtvej 36

^

stip rf .h (7 /fP -17(H rp

Í L

/o .

l L ^ # 5 0

ff!P(/ / f o A c A o - U t t A e f f s v . p r . A7fr.

# o L r

^ n w o ^ o ^ g o r o s //roA/oo/rr I /o-t. /.tttt .Sfr. /J.

^

f . A / n e fHf't/

/ o r -

^

y o . / ^ o

.......................................

I L ^ ^ C K /

t p ^ ^ . p G l ^ r ......................................

.Sto rt' rt/t/o t/c .Sf/Ac - L ot/cr- fro/cr og /JcoA/o'Jpr f /o.v og ......................................... /fp.sf/tor o/ / ott/tc.sAt'c/i.s ^trtoto /rtrof f.7torotPtt.sp-/JfotA7frf/pr ........................................... /'./t'gottff / rteoff.Aortftco.sc- So'f ot<(/ /Jt'.sfefftt/tg. t t'A.sfro ^nw o /woD^G / o . /'rogfjo /'/r .St7Af /'\/OOiO.S og .YofA/o/t-r. /'rot f'.sa AArr. /t f /;r- T ^ .¡Aot/tgef. /tr. SfA. ^ ¿ s l # o Í 7 og \ o ^ u ^ ^ f / ^ ^ not V o N ^ ^ U ^ f r n p ^ o f / w / Z / ^ f ^ p G

AA .sfro At (Frf .St/Ae /^ tt /o r o y o o r f r o s o o^ / p r s A f o . ft/ /t^ortf.s- A / o / e r . l ^ ^ r ..................................... U o ( / o / - Å o / ) o o s t s A o o n e f-reyip f . r o r ; r f f f n - 7 r o ! f 'r . \ h r ........................................................ /'.A s fr o s t o r .ht7As'-/fr^t.s t o t o - r t o p o^ Artt/tf, f t / /'p /.s /o r . / o r s A p / / t ^ p

l L 7 w c K /

L o a n o / ? BE^^ITT t)EM LC)K/kt.E DEN D A N S K E LAWDMAWDSBAWK

D e n i / n u A A M t e

L J

^

A h r . ...........................................

.

OTH Am e Ha!! Jensen: ..Fra Sundet U! S*en". (Gentofte Bn^tssndets

M r/^ ortfe A / o o s f r e o / / o o o c . s ApfA.s / t r / f o o C r \ s f p / / o srp/^fcs

7 ^

T ^ r ..............................................

* # o L r

GENTOFTE AFDEUNG GentoftegAde 64 Tif. GiH jfte22 68 ORDRUP AFDEUNG Ordrup^i 90. Te!f.Ordrup 4212. 4384 HELLERUP AFDEUNG Strandvci 80 T!f Hc!r. 6505 BERNSTORFFSYEJ AFDELING SOBORG AFDEUNG Søbor^ Woved^. 71. T!f Soborj^ 2585

Aktiekapital... Kr. 50.000.000 Raaarvafond... Kr. 34.000.000

rtORFATTEREN

Arne Hat! Jenaen

.S r/tttrtz rr /J rot/ortP f t o t o r t n r o e m o r A e A r u n f . f t 7 . S o o t o t r r f r o A - / ^ . ^ ^ ^ ^ r ..............................................

,

^ Gentofte, her skrevet en nydeitg ttHe Hoc om Effnen meiiem ..Sundet og Snen" Han er seiv indfødt Gentofteborger. der har levet sine bedste Drengeaar t Gen tofte, og han har bedt en af [.egekamme raterne fra Bamdomsaarene. Maieren Jo h.innes .^'^e^!en. iiiustrere Bogen, som er j udkommet paa Gentofte Boghandels For ^ ^ t ^ ^ i ! ^ ^ ^ ^ o g k u n M f G ) G e n - t ^ ^ Kommune kan d ^ s W ¡næppe v æ ^ . ^ s a m t ^ ^ m a a d ^ s ^ ^ } at smukkere Bog er vist heiter aldrig skrevet om selve Gentofte By og dens . ^ m e F m ^ M ^ j (Grosserer Juiius Jensen og Hustru), som j gav mig gode Minder", morsomt og hi ^ m - ^ k m ^ t ^ ^ ^ M a n t ^ d ^ ^ ^ ' ^ e K a p.tei ..Brev fra Gentofte", hvor der for taeiies baade om Smed Ftnfefdt. Sknm.iger Mortensen. Slagter Artid.sen og Doktor Bpittno. allesammen forlængst afdnde GentofteHorgere. hvis !.iv og Færd.n endnu staar ievende i utallige [iistoner fra dengang" blandt den nuværende a'i- dre Generation ..Breset" er oiensyntig inspireret af et Brev. som den senere saa vidtberejste ..Gentoftedreng" har modtaget hjemmefra. Men det giver det fineste Giietryk fra det gamle Gentofte. Sønnen vendt hjem og oplever nu seiv sin Barndoms Fgn med en Digters Sans for de smaa Tings store Betydning Arne B^æn er

Laan ydet mod Pant eller Kaution

Enes/aaende Tiibud/ 7.0 /)p/ /roosAf Ko/)Oo.s o/ /St/Ar-rc/ottr og (.rt/te (,f'org)ffc ttttt/ f r/ottr B/ootsfpr t otongp .sotttAAr /ortt-r ft/ .UeZ/rotA/o/t-r og t fA.sfro /trtoto /*e/7j*rt A'to/tfpfer. /Jts.se t-A.sr/osttP Sfo^ft-r str/gc.s for ^tr. Ufr.

Indbetaling af Huslejer, samt Afgifter tH Gentofte Kommune, modtagea.

80

NATBOX aaben hele Dzgnet

Hederup Aid.

S / r a n d u e ; J 7 3 - / 7 5

T d . H e / r u p Í 4 4 6 - / 4 4 7

ttail .fensen formaar her med smaa enkte Streger at tegne Gentofte, som det nu er. ri V. s t'wsiens Gentofte, som vi fornem­ mer n ^ r ^ i d d - n'gnen staar i tttomst. og Jasminerne duf­ ter, eiier naar Solen gaar ned en stilie Sommeraften bag den gamle B*rogaard \ed Gentofte So. - t sin t.identied en af de smukkeste Boger. der endnu er skre v m o g ^ ^ ^ o m v r n ^ ^ m ^ ^ e Xmm^t

Avertér i Viüabyernes ß!ad

O PR A A B t t i Ama t ø r f o t og r a f e r ! For at oge Interessen for Fotografien ved gennem Opgaver og fæUes Kritik at hojne Amatorernes Billed­ kvalitet, soger Undertegnede Forbindelse med inter­ esserede Amatoriotograier i Gentofte Kommune til Dannelse af en Mappe-Klub. Der er ikke t-rnkt afholdt Moder, men at opsætte bundne og frie Opgaver, og lade de ti! Sekretæren indsendte Billeder cirkulere i en Mappe blandt Med­ lemmerne, der her iaar Lejlighed til skriftligt at fremkomme med deres Kritik. ,Mandens Blad's Foto-Redaktion, Københavns F o t o ­ grafiske Amatorklub, forende Fotofirmaer og kendte Fotografer har lovet at hjælpe Klubben med Opgaver og Kritik. Kndvfdere har Villabyernes Blad stillet sig meget interesseret og vil støtte Klubben med Raad og iøvrigt bringe de bedste Billeder i Bladet. Ogsaa ganske unge Amatører vil faa Glæde a f a t deltage, idet Mappeklubben vil blive inddelt i Grup­ per saaledes., at de, der ligger i samme Plan, kommer t i l at udveksle Billeder sammen. Interesserede faar tilsendt nærmere O p ly s n in g ved Indsendelse af Navn og Adresse samt S v a r p o r to t i l P. 0 . NULSKN D ir e k t ø r G e n t o ft e g a d e 45

Prima VarmeHasker, e!ek. Puder og Katteskind mod Gigt

Stranthej !ô ô . set! ü eü eru p sc

) evernndf'r fil I nrhruQsíorenIngen.

VEL MØDT / det nye Aor . . . Vi var glade for den Tillid, Dc viste os i det gamie Aar — men vi er endnu gladere for. at vi ogsaa idet nye kan tilbyde Dem de allerfineste heluldne Vinterfrakker i den bedste Forarbejd­ ning til den rigtige Pris: Kr. 158.oo.— En nobel Haarhat til Frakken, kan Dc faa for Kr. 16.50, og onsker De et Sitke- halstorklaede, har vi et stort Udvalg fra Kr. 4.50. — Fra vort gamle Lager kan vi tilbyde Dem en Serie stærke, varme Drengculsters til rimelige Priser.

H . C . B O R C H & C o . * . Westfatske Cinders Strandvej 183 — Hetierup — H f. Heirup 6566 Ctnders w e s t f a i s k e A f T a t d s b r s B n d e HELLERUP KUL- & KOKS-LAGER Ms Set. Padersvej 2 Hf. HelfUp 101-2224

M O D E M A G A S I N Strandvej 187 - Hetr. 1301

Made with