צו ארנונה לשנת 2018

מועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת 2/2017 בתאריך 07-06-2017

נוסח סופי ב ראוש -

2018 –

22 של צ ו הארנונה לשנת

1

עמוד מתוך

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker