פרסומידע - גיליון 883

ידִע

פרסו

883 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

9.3.2018 בס”דִ, יום שישי, פר’ ויקֱהלֹ-פקֱודִי כב’ אדִר תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹה”ו

אביב הגיע פסח בא

נווה דִניאלֹ

עם שיפון אף אחדִ לֹא נשאר רעב

חביתות | כריכים | פלֹאפלֹ סלֹטים בהרכבה עצמית פיצות ועודִ... מקֱומות ישיבה עם מרפסת ונוף

יום חמישי יג’ ניסן 2.00 פתוח עדִ בלֹילֹה

מנה פלֹאפלֹ ב- & 15 רקֱ- & 50 XXL לֹא כולֹלֹ תוספות

מוצ”ש שלֹאחר 7.4 שביעי שלֹ פסח 21:30- פתוח החלֹ מ עוגות טריות ולֹחמניות חמות

פיצה משפחתית

רבנות מהדִרין גוש עציון

| 9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ 6.00-15.00 ’ יום ו | בערב 8.00 פתוחים עדִ 18.3 , מב’ ניסן לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ

Made with FlippingBook HTML5