ISGKanunu_Ekim_13_set.pdf

Say›n Müflterimiz,

“Yeni ‹SG Yasas› ve Risk De¤erlendirme K›lavuzu” isimli ürünümüzü yo¤un bir çal›flmadan sonra size teslim etmekten büyük mutluluk duymaktay›z.

“Bilgimiz,

sizin baflar›n›z

için”

Forum Media Yay›nc›l›k Ticaret Limited fiirketi Bir FORUM MEDIA GROUP kurulufludur.

Bu ürünü kullanmakla do¤ru bir seçim yapt›n›z!

>> Güvenilir Ürünümüz her zaman en güncel bilgilere güve- nilir kaynaklardan ulaflman›z› ve uzman kiflile- rin yaratt›¤› katma de¤eri hizmetlerden fayda- lanman›z› sa¤lar. >> Pratik Ürünlerimizin yazarlar›, sektörlere yön ve- ren, iflletmelerde, kurum ve kurulufllarda yet- ki sahibi olan ve pratik bilgilere sahip sektör tecrübesi olan kiflilerdir. Yazarlar›m›z›n bilgi birikimleri sizi ve firman›z› hem potansiyel de¤erlere daha kolay ulaflman›z› sa¤lar, hem de kanun ve mevzuatlardaki yenilikler ve de- ¤ifliklikler karfl›s›nda hedeflerinize daha gü- venle ulaflman›z› sa¤lar. >> Her zaman güncel Sektörlere ve firmalara yön vermek amac›yla haz›rlanm›fl yay›nlar›n, tüm yenilikleri an›nda içinde bar›nd›rma sorumlulu¤u vard›r. Gün- celleme hizmetimiz, sizi her zaman en gün- cel bilgilerle donat›r ve elinizdeki ürünün si- zin için her zaman en güvenilir bilgi kayna¤› olmas›n› garanti eder. >> Kârl› Bu yay›n›n yaratt›¤› fayda, etiket fiyat›n›n çok üzerindedir. Yürürlü¤e giren yeni ‹SG Kanunu’na göre yap›lmas› gereken Risk De- ¤erlendirme faaliyetlerini yerine getirerek, hem muhtemel ifl kazalar›n› önlemifl, hem de firman›z› muhtemel kanuni yapt›r›mlar- dan korumufl olacaks›n›z.

Bildi¤iniz gibi uzun y›llardan beri yönetme- liklerle idare edilen ‹SG konusunda yeni ya- sa 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yay›nland›. Yeni yasan›n üzerinde durdu¤u en önemli konu ise Risk De¤erlendirmeleri yapmak ve de¤erlendirme sonuçlar›na göre önlemler almak! Yazar›m›z Özlem ÖZKILIÇ, bu yay›nda Risk De¤erlendirmesi ile ilgili bilgi birikimini sizlerle paylaflt›. Sizler için haz›rlanan bu ürün sayesinde hem yasal mevzuatlara paralel güvenilir bir de¤er- lendirme sürecine girebileceksiniz, hem de ya- san›n en güncel halinden haberdar olacaks›n›z.

Üründe bulunan baz› önemli konular:

>> Örnek Risk De¤erlendirme Uygulamalar›, >> Yönetim Sistemleri, Prosedür, Form ve Talimatlar, >> Yeni ‹SG Kanunu ve Yükümlülükler >> Güvenlik Denetimi - Tehlike Analizi Formlar›…

Baflar›larla dolu bir çal›flma hayat› dilekleri- mizle,

S. Erkan AKMER‹Ç Genel Müdür FORUM MEDIA Türkiye

Made with