Trail Book 2020 Version

)RUW /HDYHQZRUWK 0LOLWDU\ 5HVHUYDWLRQ /HDYHQZRUWK &RXQW\ )RUW /HDYHQZRUWK 0LOLWDU\ 5HVHUYDWLRQ LV LPPHGLDWHO\ QRUWK RI /HDYHQ ZRUWK &LW\ LQ /HDYHQZRUWK &RXQW\ DQG KDV D - SOXV - PLOH WUDLO V\VWHP ZLWKLQ WKH FRQILQHV RI )RUW /HDYHQZRUWK 0LOLWDU\ 5HVHUYDWLRQ 7KUHH WUDLO URXWHV DOO GHVLJQDWHG DV 1DWLRQDO 5HFUHDWLRQ 7UDLOV KDYH EHHQ GHVLJQHG WR HQFRPSDVV D YDULHW\ RI KLVWRULFDO DQG QDWXUDO IHDWXUHV IRXQG RQ WKLV - \HDU - ROG EDVH 7UDLOV WUDYHUVH KLOO\ XSODQG DUHDV WR WKH ZHVW DQG WKH ODUJHVW FRQWLJXRXV IORRGSODLQ IRUHVW OHIW DORQJ WKH 0LVVRXUL 5LYHU WR WKH QRUWKHDVW 7KH KLOO\ XSODQGV DUH FRPSULVHG RI ORHVV D ILQH ZLQG - EORZQ VRLO WKDW LV TXLFN WR JHW PXGG\ LQ ZHW ZHDWKHU 2OGHU URDGV ZKHUH YHKLFOH XVH KDV FDXVHG UXWV DQG HURVLRQ DUH EHLQJ VWDELOL]HG E\ YHJHWDWLRQ %H DZDUH RI WKHVH FRQGLWLRQV DQG DYRLG DUHDV SURQH WR HURVLRQ GXULQJ ZHW ZHDWKHU 7UDLOV DUH LQ YDULRXV VWDJHV RI UHSDLU 7KH )RUW FHUWDLQ DUHDV RQ WKH IRUW RU WUDLOV FDQ EH FORVHG DW DQ\ WLPH GXH WR PLOLWDU\ FRQGLWLRQV H[HUFLVHV RU WUDLQLQJ 7KH IORRGSODLQ WUDLOV DUH FORVHG GXULQJ WKH IRUW¶V ILUHDUPV GHHU VHDVRQV \RXWK ILUHDUPV VHDVRQ PX]]OHORDGHU VHDVRQ DQG H[WHQGHG ILUHDUP DQWOHUOHVV RQO\ VHDVRQV 7KHVH GDWHV FDQ EH IRXQG RQ WKH .DQVDV 'HSDUWPHQW RI :LOG OLIH DQG 3DUNV DQG 7RXULVP ZHEVLWH *DWHZD\ WR WKH :HVW LQ /HDYHQZRUWK &RXQW\ +HDOWK FHUWLILFDWH LV UHTXLUHG WR EULQJ KRUVH RQ SRVW VKRW UHFRUGV FRJJLQV WHVW HWF $ SDVV ZLOO EH UHTXLUHG WR HQWHU SRVW ZKLFK HQWDLOV D EDFNJURXQG FKHFN 3OHDVH FKHFN WKH )RUW /HDYHQZRUWK *DUULVRQ ZHEVLWH IRU 9LVLWRU &RQWURO &HQWHU ,QIRUPDWLRQ SULRU WR DUULYDO )RU DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ FRQWDFW 1HLO %DVV DW - -

Made with FlippingBook Learn more on our blog