Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɊ ɊɘɰɝɋɟɎɩɰɝ

ɌɕɖɊɧɡɩ ɊɥɊɧɎɕɰɒɞɰɟɟɎɩɑ

əɸʋɸʄʏʇʍɼʗʂ ʤʡʀʌʡʍ ʏʗʏʍʛ ʈɺʖʡʋ ɼʍ ʈɼʓʛ ɹɼʗɼʃ ʋɸʗʢʂ ʃɸʕɸɺʡʌʍ ʆɸɽʋʕɸʅʛ

ɑɟɍəɊɟɡɫɩ ɟɣɊɨɊɘ

əɸʗʋɸʗɸʕɼʖʡʀʌʡʍ ɹʏʃʏʗʂ ʇɸʋɸʗ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʑɸʗɸʑʋʡʍʛʍɼʗ ʖɸʗɹɼʗ ʋɸʆɸʗɻɸʆʍɼʗʂ ʞ ʖɸʗʂʛʂ ʇɸʋɸʗɵ ʇɸʗʋɸʗ ʁɸʤ ʞ ʏʐ ʣʅ ʄʋɹɼʗʏʕ ʇʏɺʂ

əɊɩɝɊɩɊɧɎɨɡɫɒɞɡɫɟ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ

əɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʋʏʖɼʘʡʋ ɸʗɻʌʡʍʛʂ ɸʕɼʃʂ ʇɼʎʖ ɾ ʇɸʔʍɼʃ ɸʌʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ɼʗɹ ɸʣʍ ʂʍʐ ʕɼʗɸʇʔʆʕʡʋ ɾ ʣʆ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʆʏʉʤʘɵ ʀɼɳ ʔʍʡʍɻɿ ʀɼɳ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ɸʆʖʂʕʡʀʌʡʍɿ

əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɝɡɨɎɪɡɫɝ

ɔʗɸʆɸʍ ʑʗʏʝɼʔʂʏʍɸʃʂɽʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʡʋ ɼʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗʍɼʗ ʏʗʏʍʛ ʆɸɽʋʕɼʃ ɼʍ ɹɸɽʋɸʋʌɸ ʚʏʗʈ ʡʍɼʘʏʉ ʋɸʗɽʂʐʍɼʗʂ ʆʏʉʤʘ

ɔɩɊɘɊɟ ɣɩɡɯɎɦɔɡɟɊɕɔɏɝ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɖɡɩəɰɩɍ

Ɏʀɼ ʐɸʚʂʘ ʎɸʖ ʇʏɺʍɼʃ ɼʛ ɸʑɸ ʆɸʗʏʉ ɼʛ ɹɸʘ ʀʏʉʍɼʃ ʋɸʗɽʡʋɿ ʇɸʍɺʂʔʖɿ ʃɸʕ ʝʂʀʍɼʔ ʑʃɸʍʂ ɸʍɹɸʁɸʍɼʃʂ ʋɸʔʍ ɾ ʆɸɽʋʡʋ ɦɊɝɊɟɨɊ ɭɕɎɞɨɡɟ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂɵ ʤʒɸɽɺɸʌʂʍ ʔʑʏʗʖʂ ʞ ʝʂʀʍɼʔʂ ɺʅʏʕ ʚʏʄʍɸʄɸɺɸʇ

13

Made with FlippingBook Annual report