Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɊ ɊɘɰɝɋɟɎɩɰɝ

ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ əɔɝɟɊɘɊɟ ɨɎɦɊɘɟɎɩɑ

75;

ɣɔɕɊɨɎɦ

ɝɸʗɽʏʙʋʍɼʗʂ ʅʗɸɺʂʗɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʆɸʄʏʕʂ ʜʉɸʆʍɼʗ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʏʙʁʂ ʞ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌɸʍ ɽɸʗɺɸʘʋɸʍɿ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʜɺʍʏʙʋ ɾ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʎɸʗʁʏʙʋʍɼʗʂ ʆʏʏʗɻʂʍɸʘʂɸʍ Ɋʌʔ ʏʙʁɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ʀʏʙʌʃ ɾ ʖɸʃʂʔ ʏʗɸʆʌɸʃ ɽɸʗɺɸʘʍɼʃ ʄʏʗʛɸʌʂʍ ʆɸʌʏʙʍɸʘʏʙʘʂʐ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʞ ʒʃɼʗɿ

ɯʂʀʍɼʔʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍ ʏʗɿ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʖɸʗʂʛʏʙʋ ʜɺʍʏʙʋ ɾ ʈʞɸʕʏʗɼʃ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ʋɸʗʋʍʂ ʃɸʕ ʈɺʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ ʞ ʛɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʋɼʉʋ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘ ɧɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ɻɸʍɻɸʉ ʖɼʋʑʏʕ ʇɸʖʏʙʆ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ɻɸʗʈʕʏʙʋ ʊʂʎʖ ʎʍʐɸʓʏʙʀʌɸʍɿ Ɋʌʔ ʋɼʀʏɻɿ ʇɸʔɸʍɼʃʂ ɾ ʏʉʍɸʎɸʗʂ ʞ ʇʏɻɼʗʂ ʇʂʕɸʍɻʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʏʙʍɼʘʏʉ ʋɸʗɻʆɸʍʘ

ɦɘɊɟɍɔɟɊɧɞɊɟ ɭɊɞɕɭ

ɞɡɌɊ

ɯʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗʈʗ ɾʝɼʆʖʂʕʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʖɼʔɸʆ ʏʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʛɸʌʃʛʂ ʇɸʖʏʙʆ ʖɼʄʍʂʆɸ ʞ ʇɸʖʏʙʆ ʚɸʌʖɼʗ ɻʗɸʍʛ ʜɺʍʏʙʋ ɼʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʎʄɼʃ ɸʋɹʏʉʒ ʋɸʗʋʍʏʕ ʞ ɸʎʄɸʖɼʘʍɼʃ ʋɸʗɻʏʙ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʄʋɹɼʗɿ Ɋʆʖʂʕʏʙʀʌɸʍ ɸʌʔ ʖɼʔɸʆɿ ʇɸʔɸʍɼʃʂ ɾ ɹʏʃʏʗʂʍ ʞ ʖɸʗʕɸ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ɼʉɸʍɸʆʂʍɵ ɸʍʆɸʄ ʖɸʗʂʛʂʘ ʞ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂʘ

ɡʙʍʂʕɼʗʔɸʃ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʞ ʎʍʐɸʓɸʆɸʍ ʕɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʏʗʏʍʛ ʜɺʍʏʙʋ ɼʍ ɽɸʗɺɸʘʍɼʃ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɹʏʃʏʗ ʄʋɹɼʗɿ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʇɸʗʔʖɸʘʍɼʃ ʀʀʕɸʅʍʏʕ ʞ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ɸʗʌɸʍ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ɘɸʍʏʍɸʕʏʗ ʑɸʗɸʑʋʏʙʍʛʍɼʗɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ ʋɸʗʔʏʉʏʙʀʌɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʋɸʍɿ ʞ ʖʗɸʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʋɸʍɿ ɻʗɸʍʘ ʋɼʅɸʋɸʔʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐʏʙʍɼʍ ʇɸʆɸʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗ ʞ ʇɸʗʋɸʗ ɼʍ ɺʏʗʅʍɸʆɸʍʏʗɼʍ ɹʏʃʏʗʂʍ

16

Made with FlippingBook Annual report